Статут Центру дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                     Рішення Вараської міської ради

         24вересня 2021 №826

                                                     Міський голова __________Олександр МЕНЗУЛ

 

С Т А Т У Т

ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

ВАРАСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

(нова редакція)

I. Загальні положення

 1. Засновником (власником) Центру дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради є Вараська міська територіальна громада в особі Вараської міської ради (далі-Засновник), уповноваженим органом засновника є управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради (далі- Уповноважений орган).
 2. Центр дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради є правонаступником Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області та знаходиться у комунальній власності Вараської міської територіальної громади Рівненської області.
 3. Повне найменування українською мовою: Центр дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради; скорочене найменування українською мовою: Вараський ЦДЮТ.
 4. Юридична адреса Центру дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради: будинок 23, мікрорайон Перемоги, місто Вараш, Рівненська область, 34400.
 5. Центр дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки у фінансових установах і банках державного сектору та має бланки, печатки та штампи із своїм найменуванням та символікою та діє на підставі цього Статуту.
 6. Центр дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради (далі-Центр) – комплексний заклад позашкільної освіти, який надає знання, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців.
 7. У своїй діяльності Центр підпорядковується Засновнику та Уповноваженому органу.
 8.   Центр може мати філії, структурно відокремлені підрозділи, що знаходяться поза межами розташування основної будівлі і виконувати освітню діяльність, передбачену цим Статутом.
 9. Метою діяльності Центру є розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.
 10. Основними завданнями  Центру є:
 • виховання громадянина України;

– вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

– виховання у вихованців поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

– виховання у вихованців патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів;

– виховання у вихованців шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;

– створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців;

– розвиток інклюзивного освітнього середовища, найбільш доступних і наближених до місця проживання дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами;

– здобуття вихованцями первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;

– формування у вихованців свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

– задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;

– задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

– пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих дітей;

– вдосконалення фізичного розвитку вихованців;

– організація дозвілля дітей, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;

– виховання в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;

– формування здорового способу життя вихованців;

– здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

 1. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», спеціальними законами, іншими актами законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України, рішеннями Засновника, іншими нормативними документами та цим Статутом.
 2. Центр організовує роботу з дітьми та юнацтвом на принципах:

– доступності отримання позашкільної освіти  мешканцям громади  незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

– фінансування Центру відповідно до його структури;

– добровільності вибору Центром форм позашкільного навчання і видів діяльності;

– науковості;

– світського характеру освіти;

– правового і соціального захисту вихованців в їх прагненні до вільного, різнобічного розвитку особистості;

– людиноцентризму;

– верховенства права;

– забезпечення якості позашкільної освіти та якості освітньої діяльності;

– цілісності і наступності системи освіти;

– прозорості і публічності прийняття та виконання управлінських рішень;

– відповідальності та підзвітності Центру перед суспільством;

– інтеграції з ринком праці;

– нерозривного зв’язку з світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;

– свободи вибору Центром видів, форм і темпів здобуття освіти, освітньої програми, інших суб’єктів освітньої діяльності;

– розвитку інклюзивного освітнього середовища;

– академічної свободи та доброчесності;

– фінансової, академічної, кадрової та організаційної Центру, у межах, визначених законодавством;

– виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;

– формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;

– формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;

– формуванню громадянської культури та культури демократії, культури здорового способу життя, екологічної культури та дбайливого ставлення до довкілля;

– сприянню навчанню впродовж життя;

– інтеграції у міжнародний освітній та науковий простір;

– нетерпимості до проявів корупції та хабарництва;

– рівні можливості для всіх.

 1. Центр несе відповідальність перед вихованцями, територіальною громадою, суспільством і державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання Державних стандартів позашкільної освіти;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни;

– прозорість, інформаційну відкритість.

 1. Мовою освітнього процесу в Центрі є державна мова.
 2. Центр має право:

– брати участь в установленому порядку у моніторингу якості освіти;

– проходити в установленому порядку громадську акредитацію;

– самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

– самостійно формувати освітню програму;

– на основі освітньої програми розробляти навчальний план, в тому числі в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

– проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення до педагогічних працівників, вихованців, інших учасників освітнього процесу у порядку визначеному чинним законодавством;

– на правах оперативного управління розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;

– залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

– розвивати власну матеріально-технічну базу та соціальну базу;

– впроваджувати експериментальні освітні програми;

– самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;

– надавати платні послуги відповідно до нормативно-правових актів;

– здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

 1. Центр зобов’язаний:

– реалізовувати положення Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

– забезпечувати права громадян на здобуття позашкільної освіти;

– створювати умови для соціального захисту працівників, вихованців;

– визначати основні напрямки, зміст і форми освітнього процесу;

– за потреби створювати інклюзивні групи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

– забезпечувати єдність навчання та виховання;

– створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу;

– проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку визначеним спеціальним законодавством;

– охороняти життя і здоров’я вихованці, педагогічних та інших працівників Центру;

– додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

– забезпечувати видачу вихованцям документів про позашкільну освіту встановленого зразка;

– здійснювати інші повноваження, делеговані засновником або уповноваженим  органом.

 1. Взаємовідносини Центру з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

      ІІ. Організація освітнього процесу в Центрі.

 1. Центр проводить освітню, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну та спортивну роботу, що може здійснюватися за напрямками:

– пластовий, скаутський, який забезпечує громадянську освіту вихованців  під керівництвом пластових виховників, скаутлідерів за пластовим або скаутським методом та/або пластовою, скаутською освітньою (навчальною) програмою;

– художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;

– мистецький – який забезпечує набуття вихованцями спеціальних мистецьких виконавських компетентностей у процесі активної мистецької діяльності;

– туристсько-краєзнавчий, який спрямовується на залучення вихованців до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об’єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з туризму та краєзнавства;

– еколого-натуралістичний, який передбачає оволодіння вихованцями знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського господарства: квітництво, лісництво, садівництво, грибівництво, бджільництво;

– науково-технічний, який забезпечує набуття вихованцями   техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;

– дослідницько-експериментальний, який сприяє залученню вихованців до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також створенню умов для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки юних талантів та обдарувань;

– військово-патріотичний, який забезпечує належний рівень підготовки вихованців до військової служби, виховання патріотичних почуттів та громадянської відповідальності;

– соціально-реабілітаційний, який забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку;

– оздоровчий, який забезпечує необхідні умови для оволодіння вихованцями знаннями про здоровий спосіб життя, набуття і закріплення навичок зміцнення особистого здоров’я і формування гігієнічної культури особистості;

– гуманітарний, який забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців , оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу

У Центрі можуть функціонувати інші напрямки діяльності відповідно до потреб мешканців громади та згідно вимог чинного законодавства.

 1. У Центрі можуть функціонувати гуртки, групи, секції, студії, клуби, ансамблі, та інші творчі об’єднання.
 1. Центр розробляє та використовує у своїй діяльності освітню програму як комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей) та містить вимоги до вихованців, які можуть розпочати навчання за цією програмою; перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність; загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання для здобувачів освіти.

Освітня програма Центру розробляється з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів вихованців,  потреб сім’ї, запитів інших закладів освіти, молодіжних і дитячих громадських організацій, має передбачати освітні компоненти для вільного вибору вихованців.

Центр може використовувати типову освітню програму або розробляти власну освітню програму на основі типової, яка схвалюється педагогічною радою та затверджується керівником Центру.

 1. На основі освітньої програми Центр складає та затверджує річні та навчальні плани роботи.
 2. Центр може планувати роботу гуртків та творчих об’єднань за освітніми програмами з позашкільної освіти, затвердженими у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, а також за іншими освітніми програмами, за умови їх затвердження відповідними місцевими органами виконавчої влади або Уповноваженого органу.
 3. Експериментальні навчальні плани складаються Центром з урахуванням типових освітніх програм (навчальних планів).
 4. Навчальні програми гуртків та творчих об’єднань розробляються Центром, іншими суб’єктами освітньої діяльності та затверджується (схвалюється) у порядку, визначеному законодавством.

Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання у групах чи об’єднаннях. Залежно від специфіки, навчання проводиться від одного місяця до кількох років. Індивідуальне навчання у Центрі проводиться відповідно до порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти.

 1. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, уроків, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються Центром, у межах часу, передбаченого освітньою програмою.
 1. Тривалість занять у Центрі визначається освітньою програмою, навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів:

віком від 3 до 6 років – 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

інших – 45 хвилин.

 1. Режим щоденної роботи встановлюється Центром на основі рекомендацій центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Центр забезпечує безпечні умови навчання, виховання та праці.

 1. Тривалість навчального року у Центрі встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти або іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади.

У канікулярні, святкові та неробочі дні  Центр працює за окремим планом.

 1. Форми організації позашкільної освіти

Позашкільна освіта у Центрі здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я у різноманітних організаційних формах: заняття, гурткова робота, клубна робота, дистанційна робота, урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, читання, вікторина, концерт, змагання, тренування, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науково-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та промислових підприємствах, на природі та в інших формах, передбачених цим Статутом.

Середня наповнюваність груп та інших організаційних форм у Центрі становить, як правило, 10-15 вихованців.

Гранична наповнюваність груп відповідно до психофізіологічного розвитку вихованців, їх вікових категорій, рівня майстерності визначається відповідними нормативними документами.

Наповнюваність груп встановлюється директором Центру залежно від профілю та можливостей організації освітнього процесу.

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в Центрі затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

 1. Прийом до Центру може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за бажанням вихованців і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються Центром.

Прийом вихованців до Центру здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Для зарахування вихованців до спортивно-технічних, туристських, хореографічних гуртків, студій, клубів потрібна довідка медичного закладу про відсутність у вихованців протипоказань для занять у зазначених об’єднаннях.

До Центру зараховуються вихованці віком від 3 до 18 років.

31. Навчальний рік у Центрі починається 1 вересня та закінчується 31 травня наступного року.

Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання Центру.

Центр створює безпечні умови навчання, виховання та праці учасників освітнього процесу.

 1. Творчі об’єднання Центру класифікуються за трьома рівнями:

– початковий рівень – творчі об’єднання загальнорозвиваючого спрямування, що сприяють виявленню здібностей, обдарувань вихованців, учнів і слухачів або розвитку їх інтересу до творчої діяльності;

– основний рівень – творчі об’єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

– вищий рівень – творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

 1. Для подальшого розвитку інтересів і нахилів вихованців, підтримки їх професійних навичок Центр за умови дотримання правил охорони праці й техніки безпеки може здійснювати виконання замовлень підприємств, установ та організацій на виготовлення продукції (виконання робіт).
 2. Центр може організовувати роботу гуртків, груп та інших творчих об’єднань у приміщеннях інших закладів освіти, підприємств, установ та організацій відповідно до укладених угод.
 3. Центр проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань.

У Центрі можуть функціонувати методичні об’єднання за напрямами діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.
З метою вдосконалення системи навчання та виховання у Центрі можуть створюватися методичні ради, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники цього закладу та інші учасники освітнього процесу.

36. Центр з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців проводить організаційно-масову роботу у формі конференції, концерту, змагання, походу, екскурсії, експедиції, навчально-тренувального збору тощо.

37.Центр за потреби утворює інклюзивні та/або спеціальні групи та інші організаційні форми для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

38Центр видає своїм випускникам відповідні документи про позашкільну освіту в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

Випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видається документ про позашкільну освіту.

Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Виготовлення документів про позашкільну освіту для випускників Центру здійснюється Центром відповідно за рахунок коштів місцевого бюджету.

 1. Ресурсне (інформаційне, науково-методичне, матеріально-технічне) забезпечення.

Інформаційне забезпечення учасників освітнього процесу здійснюється шляхом надання доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів, у тому числі до Інтернету, надання мультимедійних навчальних ресурсів у порядку, визначеному законодавством.

Відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про  діяльність Центру формуються та оприлюднюються ним відповідно до статті 30 Закону України “Про освіту”.

Центр формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей Центру.

Центр забезпечує на офіційному веб-сайті закладу відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • Статут;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм (за наявності);
 • структура та органи управління Центром;
 • кадровий склад Центру згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в Центрі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у Центрі;
 • мова освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення Центру ;
 • річний звіт про діяльність Центру;
 • правила прийому до Центру;
 • умови доступності Центру для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати при наявності;
 • правила поведінки вихованця  в  Центрі;
 • план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню);
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням Центру або на вимогу законодавства.

Центр оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих публічних коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено спеціальними законами.

 1. Інституційний аудит Центру

Інституційний аудит проводиться з метою оцінювання якості освітньої діяльності  Центру та визначення рекомендацій щодо:

– підвищення якості освітньої діяльності та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

– приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства в галузі освіти.

Інституційний аудит у плановому порядку проводиться центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами не більше одного разу на 10 років.

Критерії для визначення якості освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти визначаються порядком проведення інституційного аудиту, який затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за поданням центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

Інституційний аудит проводиться у позаплановому порядку, якщо виявлено низьку якість освітньої діяльності. Інституційний аудит може бути проведений у позаплановому порядку також за ініціативою засновника, керівника, педагогічної ради, загальних зборів (конференції) колективу Центру.

За результатами проведення інституційного аудиту Уповноваженому органу та Центру надаються:

– висновок про якість освітньої та управлінської діяльності, внутрішню систему забезпечення якості освіти;

– рекомендації щодо вдосконалення діяльності, а також приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства, зокрема ліцензійних умов.

Директор  має право подати до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти обґрунтовані заперечення щодо висновку та рекомендацій протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання. Заперечення повинні бути розглянуті протягом 20 робочих днів із дня їх надходження.

Висновок про якість освітньої та управлінської діяльності Центру та рекомендації щодо вдосконалення його діяльності, уточнені за результатами розгляду заперечень, оприлюднюються на вебсайті Центру, Уповноваженого органу та органу, що проводив інституційний аудит, протягом трьох робочих днів з дня завершення розгляду заперечень.

У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності Центру вимогам законодавства, орган, який провів інституційний аудит, визначає строк усунення порушень у роботі закладу освіти, який не може перевищувати одного року. До усунення порушень у роботі Центру до директора не застосовуються заохочення (премії, інші заохочувальні виплати, нагороди тощо).

Після закінчення визначеного строку проводиться перевірка результатів усунення відповідних порушень. У разі негативних результатів такої перевірки Уповноваженому органу можуть бути надані рекомендації щодо зміни директора, реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації Центру.

ІІІ. Учасники освітнього процесу Центру

 1. Учасниками освітнього процесу в Центрі є:

– вихованці;

– директор, заступники директора Центру;

– педагогічні працівники, спеціалісти, які залучені до освітнього процесу;

– батьки або особи, які їх замінюють;

– представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у здійсненні освітнього процесу.

42. Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

43. Права, обов’язки та соціальний захист вихованців Центру

Права та обов’язки вихованців Центру визначаються Конституцією УкраїниЗаконом України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту” та іншими нормативно-правовими актами.

Центр здійснює захист прав вихованців та забезпечує організацію навчання і виховання неповнолітніх дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, згідно із законодавством України.

Соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку під час їх перебування в Центрі задовольняються асистентом дитини – соціальним працівником, одним із батьків або особою, уповноваженою ними.

Центр створює безпечне освітнє середовище з метою забезпечення належних і безпечних умов навчання, виховання, розвитку учнів, а також формує у них гігієнічні навички та засади здорового способу життя.

Відволікання вихованців за рахунок навчального часу до робіт і здійснення заходів, не пов’язаних з навчальним процесом, забороняється, крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України.

Центр може встановлювати різні види морального стимулювання та матеріального заохочення для вихованців. Вихованцям може надаватися матеріальна допомога, соціальні стипендії за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів юридичних та/або фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

Вихованці центру  мають право на:

– навчання впродовж життя та академічну мобільність;

– якісні освітні послуги;

– відзначення успіхів у своїй діяльності;

– свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

– безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

– повагу людської гідності;

– захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учнів;

– користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Центру у порядку, встановленому Центром;

– доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

– особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні Центром;

– інші необхідні умови для здобуття позашкільної освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Вихованці Центру зобов’язані:

– виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом позашкільної освіти;

– поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

– відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

– дотримуватися цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку Центру, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

Уповноважений орган може при потребі визначати порядок підвезення вихованців до місця навчання та у зворотному напрямку (до місця проживання) та забезпечує його за кошти відповідних бюджетів.

Забороняється залучати вихованців до участі в заходах, організованих не передбаченими законами воєнізованими формуваннями, а також політичними партіями, релігійними організаціями (об’єднаннями), крім випадків, визначених статтею 31 Закону України “Про освіту”.

Залучати вихованців, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об’єднаннями, дозволяється виключно за згодою їхніх батьків.

Будь-яке примушування вихованців до вступу до будь-яких громадських об’єднань, воєнізованих формувань, політичних партій (об’єднань), релігійних організацій забороняється.

 1. Педагогічні працівники Центру.

Педагогічним працівником Центру повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах позашкільної освіти.

Педагогічним працівником Центру може бути також народний умілець з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності освітнього процесу.

Права, обов’язки та соціальні гарантії для педагогічних працівників Центру визначаються Конституцією УкраїниЗаконами України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту” та іншими нормативно-правовими актами.

Педагогічні працівники мають право на:

– академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

– педагогічну ініціативу;

– розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів;

– користування навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Центру та послугами його структурних підрозділів (при наявності) у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку;

– вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

– доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

– відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

– захист професійної честі та гідності;

– індивідуальну освітню творчу, мистецьку та іншу діяльність за межами Центру;

– творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

– безпечні і нешкідливі умови праці;

– подовжену оплачувану відпустку;

– участь у громадському самоврядуванні  Центру;

– участь у роботі колегіальних органів управління Центром.

Педагогічні працівники Центру зобов’язані:

– дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з  вихованцями та їхніми батьками;

– забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку вихованців, а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності визначених статтею 6 Закону України “Про освіту”;

– використовувати державну мову в освітньому процесі;

– постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

– виконувати освітню програму для досягнення вихованцями передбачених нею результатів навчання;

– сприяти розвитку здібностей вихованців, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

– дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання вихованцями в освітньому процесі;

– дотримуватися педагогічної етики;

– поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

– формувати у  вихованців  усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

– виховувати у вихованців повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

– формувати у  вихованців прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– захищати вихованців під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учнів, запобігати вживанню ними та іншими особами на території Центру алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

– виконувати обов’язки, визначені  цим Статутом, трудовим договором та/або їхніми посадовими обов’язками іншими актами законодавства.

Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або цим Статутом.

Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору, трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

 1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Кожному педагогічному працівникові гарантується право підвищувати кваліфікацію в комунальному закладі післядипломної освіти, розташованому за місцем проживання такого педагогічного працівника, що не обмежує його право обрати іншого суб’єкта освітньої діяльності для підвищення своєї кваліфікації.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Центру здійснюється не рідше одного разу у п’ять років за рахунок коштів місцевого бюджету.

Педагогічним працівникам відшкодовуються відповідно до законодавства витрати, пов’язані з відрядженням на підвищення кваліфікації.

На основі пропозицій педагогічних працівників педагогічна рада Центру формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на наступний календарний рік, що визначає вид, форму, суб’єктів підвищення кваліфікації, кількість годин і строки проходження підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладу освіти.

За результатами успішного підвищення кваліфікації кожен суб’єкт підвищення кваліфікації зобов’язаний видати педагогічному працівникові документ про підвищення кваліфікації, що має містити, зокрема, опис досягнутих ним результатів навчання.

 1. Атестація педагогічних працівників.

Атестація педагогічних працівників Центру здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до положень про атестацію педагогічних працівників, затверджених відповідними центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідній сфері.

 1. Права та обов’язки, та відповідальність батьків вихованців Центру.

Батьки  вихованців  мають право:

– захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси  дітей;

– звертатися до Центру,  уповноваженого органу з питань освіти;

– брати участь у громадському самоврядуванні Центру, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

– завчасно отримувати інформацію про всі заплановані та позапланові педагогічні, психологічні, соціологічні, виховні заходи, дослідження у Центрі та надавати згоду на участь у них дитини;

– брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

– отримувати інформацію про діяльність Центру, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і освітню діяльність закладу;

подавати керівництву Центру або Уповноваженому органу  заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

ІV. Управління та громадське самоврядування Центру  

48. Управління Центром здійснюють:

– Засновник  та (або) Уповноважений  орган;

– директор Центру;

– педагогічна рада Центру;

– загальні збори (конференція) колективу Центру.

 1. Засновник Центру:

– приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію Центру;

– затверджує Статут ;

– затверджує обсяги фінансування Центру не нижче мінімальних нормативів, визначених в установленому порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та забезпечують фінансування витрат на їх утримання;

– забезпечує збереження і зміцнення матеріально-технічної бази Центру, розвиток його мережі, ефективне використання закріплених за ним земельних ділянок (при їх наявності);

– при потребі вводить додаткові педагогічні ставки, визначає контингент вихованців у Центрі;

– забезпечує створення належних умов для здобуття позашкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання;

– забезпечує доступність будівель, споруд, приміщень Центру згідно з державними нормами і стандартами;

– здійснює контроль щодо проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень Центру з урахуванням універсального дизайну та розумного пристосування;

– виконує функції засновника Центру, узагальнює та поширює досвід його роботи;

– сприяє створенню піклувальних рад, благодійних фондів;

– здійснює інші повноваження відповідно до нормативних документів

Засновник не має права втручатися в діяльність Центру, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та цим Статутом.

50.Уповноважений орган:

– створює належні умови для вибору вихованцями видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, які їх замінюють;

– вживає заходів для залучення вихованців, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, до різних форм позашкільної освіти;

– забезпечує соціальний захист вихованців, педагогічних працівників, спеціалістів та інших працівників Центру;

– організовує в установленому порядку підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників Центру;

– координує діяльність педагогічного колективу Центру, громадських організацій, підприємств та сім’ї щодо одержання вихованцями позашкільної освіти;

– затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт Центру у випадках та порядку, визначених законодавством;

– здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Центру;

– здійснює контроль за дотриманням установчих документів Центру;

– здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

– здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Центрі;

– реалізує інші права, передбачені законодавством.

Уповноважений  орган  не має права втручатися в діяльність Центру, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законодавством та цим Статутом.

 1. Директор Центру.

Посаду  директора  Центру може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню посадових обов’язків.

Директора  Центру призначає на посаду та звільняє з посади Уповноважений орган.

Директор Центру здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу його діяльність.

Повноваження директора Центру визначаються законодавством та цим Статутом.

Не може обіймати посаду директора Центру особа, яка:

– є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

–  має судимість за вчинення злочину;

– позбавлена права обіймати відповідну посаду;

– за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

– за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

– підпадає під заборону, встановлену Законом України “Про очищення влади”.

Директор Центру має право:

– діяти від імені Центру  без довіреності та представляти заклад у відносинах з іншими особами;

– підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності Центру;

– приймати рішення щодо діяльності Центру в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором (при наявності), у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном Центру та його коштами;

– призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників Центру, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

– визначати режим роботи Центру;

– ініціювати перед Засновником або Уповноваженим  органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів Центру (при їх наявності);

– видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

– укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

– звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації Центру;

– приймати рішення з інших питань діяльності Центру.

Директор Центру зобов’язаний:

– виконувати Закон України “Про освіту”, Закон України «Про позашкільну освіту», цей Статут та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками Центру, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

– планувати та організовувати діяльність Центру;

– розробляти проект кошторису та подавати його Уповноваженому  органу на затвердження;

– надавати щороку Уповноваженому органу пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– організовувати фінансово-господарську діяльність Центру в межах затвердженого кошторису;

– затверджувати правила внутрішнього розпорядку Центру;

– затверджувати посадові інструкції працівників Центру;

– організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

– затверджувати освітню  програму Центру;

– створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку вихованців, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

– затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Центрі, забезпечити її створення та функціонування;

– забезпечувати, при потребі, розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку вихованця;

– контролювати виконання педагогічними працівниками та вихованцями освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

– створювати необхідні умови для здобуття позашкільної освіти особам з особливими освітніми потребами;

– сприяти проходженню атестації педагогічними працівниками;

– створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю  Центру;

– сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в Центрі;

– формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя вихованців та працівників Центру;

– створювати в Центрі безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

– забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Центру, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України “Про освіту“, “Про доступ до публічної інформації”, “Про відкритість використання публічних коштів” та інших законів України;

– здійснювати зарахування, переведення, відрахування вихованців, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

– організовувати документообіг, бухгалтерський облік (при потребі) та звітність відповідно до законодавства;

– звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу;

– виконувати інші обов’язки, покладені законодавством, Засновником, установчими документами Центру, колективним договором, строковим трудовим договором (при наявності).

Директор Центру зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин.

Директор Центру має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України “Про освіту”, та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами Центру і строковим трудовим договором (при наявності такого).

52.Колегіальним органом управління  Центру  є педагогічна рада, повноваження якої визначаються цим Статутом.

Педагогічна рада Центру:

– планує роботу Центру;

– схвалює освітню (освітні) програму (програми) Центру та оцінює результативність її (їх) виконання;

– формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

– приймає рішення щодо видачі документів про освіту;

– розглядає актуальні питання організації, забезпечення та розвитку освітнього процесу в Центрі;

– обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення вихованців, працівників Центру та інших учасників освітнього процесу;

– розглядає питання щодо відповідальності вихованців, працівників Центру та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

– має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Центру та проведення його громадської акредитації;

– розглядає інші питання, віднесені законом та/або цим Статутом до її повноважень.

Рішення педагогічної ради Центру вводяться в дію рішеннями директора.

53. У Центрі можуть діяти:

– органи самоврядування працівників Центру;

– органи учнівського самоврядування;

– органи батьківського самоврядування;

– інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються законодавством про освіту та установчими документами Центру.

У діяльність будь-якого органу громадського самоврядування Центру не мають права втручатися представники іншого органу громадського самоврядування Центру.

 1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Центру є загальні збори (конференція) колективу, які скликаються не менше одного разу на рік та формуються з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу (їх органів самоврядування – за наявності).

Інформація про час і місце проведення загальних зборів (конференції) колективу Центру розміщується в Центрі та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центру не пізніше ніж за один місяць до дня їх проведення.

Загальні збори (конференція) колективу Центру:

– щороку заслуховують звіт директора Центру, оцінюють його діяльність і за результатами оцінки можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Центру;

– розглядають та схвалюють проект колективного договору;

– затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;

– визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових спорів;

– обирають комісію з трудових спорів.

Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками Центру.

 1. Органи громадського самоврядування мають право брати участь в управлінні Центром у порядку та межах, визначених  законодавством та цим Статутом.
 2. Учнівське самоврядування в Центрі

У Центрі може діяти учнівське самоврядування з метою формування та розвитку громадянських, управлінських і соціальних компетентностей вихованців, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя тощо.

Вихованці мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, зокрема на участь у роботі дорадчих (консультативних із певних питань), робочих (робочих групах тощо) та інших органів учнівського самоврядування, а також вільно обирати та бути обраними до виборних органів учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування може діяти безпосередньо як учнівське самоврядування Центру та виступати координатором учнівського самоврядування закладів освіти Вараської міської територіальної громади.

Директор Центру сприяє та створює умови для діяльності органів учнівського самоврядування.

Інші учасники освітнього процесу не повинні перешкоджати і втручатися в діяльність органів учнівського самоврядування.

З питань захисту честі, гідності та/або прав вихованців Центру керівник учнівського самоврядування має право на невідкладний прийом директора Центру.  Директор Центру зобов’язаний розглянути усну чи письмову вимогу керівника учнівського самоврядування про усунення порушень щодо честі, гідності чи прав вихованця Центру та вжити заходів відповідно до правил внутрішнього розпорядку та/або законодавства.

Органи учнівського самоврядування мають право, але не зобов’язані вести протоколи чи будь-які інші документи щодо своєї діяльності.

Органи учнівського самоврядування мають право:

– брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту;

– через своїх представників брати участь у засіданнях Вараської міської ради, вносити пропозиції на розгляд комісій Вараської міської ради з питань молодіжної політики, організації дозвілля дітей та молоді, інших важливих питань з життя Вараської міської територіальної громади;

– проводити за погодженням з директором Центру організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом закладу освіти;

– брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

– захищати права та інтереси вихованців, які здобувають позашкільну освіту у Центрі;

– вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні плану роботи Центру, змісту освітніх і навчальних програм;

– через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу.

Діяльність органів учнівського самоврядування не повинна призводити до порушення законодавства, установчих документів Центру, правил внутрішнього розпорядку, прав та законних інтересів інших учасників освітнього процесу.

Засади учнівського самоврядування визначаються законодавством про освіту та положенням про учнівське самоврядування Центру (за наявності), що затверджується загальними зборами уповноважених представників вихованців груп.

У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються законодавством, правилами внутрішнього розпорядку та положенням про учнівське самоврядування Центру (за наявності).

Рішення органу учнівського самоврядування виконується вихованцями на добровільних засадах.

 1. Батьківське самоврядування Центру.

У Центрі може діяти батьківське самоврядування. Батьківське самоврядування здійснюється батьками учнів як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою захисту прав та інтересів дітей, організації їх дозвілля та оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених законодавством про освіту, цим   Статутом.

Батьки мають право утворювати різні органи батьківського самоврядування (в межах групи, Центру, за інтересами тощо).

Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування Центру.

Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах.

Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності закладу освіти можуть бути реалізовані виключно за рішенням директора Центру, якщо таке рішення не суперечить законодавству.

Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не повинні призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не відповідають законодавству.

Органи батьківського самоврядування мають право, але не зобов’язані оформляти свої рішення відповідними протоколами.

Працівники Центру не мають права втручатися в діяльність батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів батьківського самоврядування.

 1. V. Державний нагляд (контроль) за діяльністю Центру
 2. Державний нагляд (контроль) за діяльністю Центру здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами, що діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Законом України “Про освіту”.

Формами заходів державного нагляду (контролю) у сфері позашкільної освіти є:

– плановий (позаплановий) інституційний аудит;

– позапланова перевірка.

Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит, позапланові перевірки відповідно згідно з порядками, затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

VI.Фінансово-господарська діяльність Центру.

59.Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до Бюджетного кодексу УкраїниЦивільного кодексу України, законів України “Про освіту”,  “Про позашкільну освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших нормативно-правових актів.

Фінансування Центру здійснюється Засновником відповідно до законодавства.

Джерелами фінансування Центру є кошти міського бюджету, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.

 1. Додатковими джерелами фінансування Центру є:

– кошти, одержані за надання додаткових освітніх послуг, роботи, виконані Центром на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян, доходи від реалізації власної продукції, від надання в оренду приміщень, обладнання, що не оподатковуються і спрямовуються на соціальні потреби та розвиток Центру;

– гуманітарна допомога;

– дотації з місцевого бюджету;

– добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, використовуються Центром на діяльність, передбачену цим Статутом.

 1. Бюджетне фінансування Центру не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у нього додаткових джерел фінансування.

Не використані в поточному році позабюджетні кошти Центру не можуть бути вилучені, крім випадків, передбачених законодавством України.

 1.    Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Центрі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних  органів виконавчої влади.

За рішенням Засновника бухгалтерський облік може здійснюватись самостійно або через централізовану бухгалтерію.

63.  Платні послуги Центру

Центр може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Платні послуги не можуть надаватися Центром замість або в межах освітньої діяльності, визначеної освітніми програмами, навчальними планами і програмами.

Платні послуги можуть надаватися лише за напрямами діяльності Центру.

Діти із багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно. Порядок компенсації коштів з державного та/або місцевих бюджетів за здобуття позашкільної освіти дітьми зазначених категорій затверджується Кабінетом Міністрів України.

64. Штатний розпис Центру

Штатний розпис  розробляється на основі типових штатних нормативів закладів позашкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджуються  директором за погодженням із Уповноваженим органом.

 1. Ліцензування освітньої діяльності Центру може здійснюватися за рішенням Засновника.

Ліцензування, контроль за дотриманням ліцензійних умов, видача та анулювання ліцензій на освітню діяльність здійснюються у порядку, визначеному законодавством.

 1. Матеріально-технічна база Центру

Центр володіє, користується і розпоряджається майном, земельною ділянкою (при наявності) відповідно до законодавства України.

Для здійснення освітньої роботи Центру можуть надатися в користування або в оренду спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування або в оренду визначається Засновником відповідно до законодавства України.

Вимоги до матеріально-технічної бази Центру визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами, правилами і стандартами облаштування та утримання Центру, навчальними планами та програмами.

 1. До матеріально-технічної бази Центру можуть належати приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у його власності або у повному господарському віданні, оперативному управлінні, орендоване чи надане йому Засновником.

Центр самостійно розпоряджається коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до цього статуту.

Центр має право безоплатно користуватися земельними ділянками, на яких він розташований, та несе відповідальність за раціональне використання і відновлення природних ресурсів.

Центр може набувати у власність, брати у постійне користування або в оренду земельні ділянки, на яких він розміщується, у порядку відповідно до земельного законодавства.

      Основні фонди, земельні ділянки (при наявності) та інше майно Центру не підлягають вилученню, не можуть бути джерелом погашення податкового боргу.

 1. Центр може приватизуватися лише за умов:

– збереження освітнього призначення Центру;

– згоди колективу Центру;

– наявності коштів.

 1. Майно Центру може вилучатися Засновником лише за умови подальшого використання цього майна і коштів, одержаних від його реалізації, на розвиток позашкільної освіти у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

      VІІ. Міжнародне співробітництво Центру

 1. Центр має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою та закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

Засновник та Уповноважений орган сприяють міжнародному співробітництву Центру.

VІІІ. Реорганізація або ліквідація Центру

 1. Діяльність Центру припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру приймається Засновником.
 2. Припинення діяльності Центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Центром.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

 1. У випадку реорганізації Центру його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається Засновником.
 2. Центр, що є юридичною особою, вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.
 3. У випадку ліквідації або реорганізації Центру його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду діяльності або зараховуються до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи.

Секретар міської ради                                                  Геннадій ДЕРЕВ’ЯНЧУК