Статут Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області

 

С Т А Т У Т
БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

/НОВА РЕДАКЦІЯ/

1. Загальні положення
1.1. Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області – комплексний позашкільний навчальний заклад комунальної форми власності, який здійснює навчання і виховання вихованців у позаурочний та позанавчальний час.
1.2. Засновником Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області є Вараська міська рада Рівненської області.
1.3. Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області підпорядковується управлінню освіти виконавчого комітету Вараської міської ради.
1.4. Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області є юридичною особою, має самостійний баланс, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний та спеціальні рахунки в органах Державного казначейства та діє на підставі цього Статуту.
1.5. Юридична адреса Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області: мікрорайон Перемоги, будинок 23, місто Вараш, Рівненська область, 34400.
1.6. Метою та основними завданнями діяльності Будинку дитячої та юнацької творчості є:
– реалізація державної політики в галузі позашкільної освіти;
– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
– формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
– виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
– розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
– реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
– створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
– створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей і підлітків у додатковій освіті, організація їх дозвілля;
– виявлення, розвиток і підтримка юних талантів та обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей і юнацтва;
– формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості, активної громадянської позиції;
– задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до інтересів і здібностей.
1.7. Будинок дитячої та юнацької творчості у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, Положенням про позашкільний навчальний заклад, актами Вараської міської ради, її виконавчого комітету, наказами управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради, цим Статутом.
1.8. Будинок дитячої та юнацької творчості організовує роботу з дітьми та юнацтвом на принципі добровільності вибору типів закладів, видів діяльності за інтересами.
1.9. Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області створено відповідно до чинного законодавства за наявності належних умов для здійснення навчально-виховного процесу, необхідної матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів.
1.10. Мова навчання і виховання у Будинку дитячої та юнацької творчості – українська.
1.11. Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області несе відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей та учнівської молоді під час навчально-виховної роботи.
1.12. Скорочена назва – БДЮТ.

2. Організаційно-правові засади діяльності Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області
2.1. Будинок дитячої та юнацької творчості проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну та спортивну роботу.
2.2. Будинок дитячої та юнацької творчості працює за річним планом роботи, погодженим з управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради.
2.3. Навчально-виховний процес Будинку дитячої та юнацької творчості здійснюється за типовими навчальними програмами та планами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та іншими програмами, затвердженими управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради.
2.4. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання у групах чи об’єднаннях. Залежно від специфіки, навчання проводиться від одного місяця до кількох років.
2.5. Експериментальні навчальні плани Будинку дитячої та юнацької творчості складаються з урахуванням типового навчального плану.
2.6. Індивідуальне навчання у Будинку дитячої та юнацької творчості проводиться відповідно до порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України на підставі відповідного Положення, що затверджується директором закладу.
2.7. У Будинку дитячої та юнацької творчості можуть функціонувати гуртки, групи, секції, студії, клуби, ансамблі, та інші творчі об’єднання.
2.8. Середня наповнюваність гуртків, груп та інших творчих об’єднань (далі – гуртків, груп та інших творчих об’єднань) у Будинку дитячої та юнацької творчості становить від 10-15 вихованців.
Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об’єднань установлюється директором Будинку дитячої та юнацької творчості на початку навчального року залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного процесу, рівня майстерності вихованців, і становить не більш як 25 вихованців.
2.9. Прийом до Будинку дитячої та юнацької творчості може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за бажанням вихованців і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються директором.
Прийом вихованців до Будинку дитячої та юнацької творчості здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.
Для зарахування вихованців до спортивно-технічних, туристських, хореографічних гуртків, студій, клубів потрібна довідка медичного закладу про відсутність у вихованців протипоказань для занять у зазначених об’єднаннях.
До Будинку дитячої та юнацької творчості зараховуються вихованці віком від 4 до 18 років.
2.10. Навчально-виховний процес у Будинку дитячої та юнацької творчості здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, концерт, змагання, навчально-тренувальні заняття, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науково-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та промислових підприємствах, на природі, а також з використанням інших форм, передбачених статутом позашкільного навчального закладу.
2.11. Навчальний рік у Будинку дитячої та юнацької творчості починається 1 вересня та закінчується 31 травня наступного року.
Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання Будинку дитячої та юнацької творчості.
У канікулярні, вихідні та святкові дні заклад може працювати за окремим планом, затвердженим директором.
Заклад створює безпечні умови навчання, виховання та праці учасників навчально-виховного процесу.
Навчально-виховний процес у Будинку дитячої та юнацької творчості здійснюється щоденно, в тому числі у суботу та неділю.
2.12. Тривалість одного заняття в Будинку дитячої та юнацької творчості визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців:
віком від 4 до 6 років – 30 хвилин;
віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;
віком від 7 до 18 років – 45 хвилин.
Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання і визначаються режимом щоденної роботи закладу.
2.13. Будинок дитячої та юнацької творчості може здійснювати свою роботу за такими напрямами: художньо-естетичний, туристсько-краєзнавчий, еколого-натуралістичний, науково-технічний, дослідницько-експериментальний, спортивний, військово-патріотичний, соціально-реабілітаційний, оздоровчий, гуманітарний тощо.
2.14. Гуртки, групи та інші творчі об’єднання Будинку дитячої та юнацької творчості класифікуються за трьома рівнями:
початковий рівень – творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;
основний рівень – творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;
вищий рівень – творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців.
Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, обирається програма.
2.15. Для подальшого розвитку інтересів і нахилів вихованців, підтримки їх професійних навичок Будинок дитячої та юнацької творчості за умови дотримання правил охорони праці й техніки безпеки може здійснювати виконання замовлень підприємств, установ та організацій на виготовлення продукції (виконання робіт).
2.16. Будинок дитячої та юнацької творчості може організовувати роботу гуртків, груп та інших творчих об’єднань у приміщеннях інших навчальних закладів, підприємств, установ та організацій відповідно до укладених угод.
2.17. Будинок дитячої та юнацької творчості проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань.
У Будинку дитячої та юнацької творчості області можуть функціонувати методичні об’єднання за напрямами діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.
З метою вдосконалення системи навчання та виховання у Будинку дитячої та юнацької творчості можуть створюватися методичні ради, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники цього закладу та інші учасники навчально-виховного процесу.
2.18. Будинок дитячої та юнацької творчості з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців проводить організаційно-масову роботу у формі конференції, концерту, змагання, походу, екскурсії, експедиції, навчально-тренувального збору тощо.
2.19. Випускникам Будинку дитячої та юнацької творчості, які склали кваліфікаційні іспити на підставі рішення педагогічної ради закладу видаються свідоцтва про позашкільну освіту. Зразки свідоцтв затверджуються Міністерством освіти і науки України. Виготовлення свідоцтв здійснюється за рахунок коштів засновника.

3. Учасники навчально-виховного процесу Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області
3.1. Учасниками навчально-виховного процесу Будинку дитячої та юнацької творчості є:
– вихованці;
– директор, заступники директора;
– педагогічні працівники та інші спеціалісти, залучені до навчального-виховного процесу;
– батьки або особи, які їх заміняють;
– представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.
3.2. Вихованці Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області мають гарантоване державою право на:
– здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
– добровільний вибір виду діяльності;
– навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях;
– безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
– користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та оздоровчою базою;
– участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах та інших масових заходах;
– представлення в органах громадського самоврядування;
– вільне вираження поглядів, переконань;
– захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь та гідність.
3.3. Вихованці Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області зобов’язані:
– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;
– підвищувати загальний культурний рівень;
– дотримуватись морально-етичних норм;
– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
– бережливо ставитись до державного, громадського та особистого майна;
– дотримуватись вимог цього Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку.
3.4. Педагогічні працівники Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області мають право:
– на внесення керівництву та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку;
– на вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
– на участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
– на проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;
– на вибір педагогічно обгрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями;
– на захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;
соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;
– на об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.
3.5. Педагогічні працівники Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області зобов’язані:
– виконувати навчальні плани та програми;
– надавати знання, формувати вміння та навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців;
– сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;
– визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, вибирати адекватні засоби їх реалізації;
– здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;
– дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність вихованця, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
– виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;
– берегти здоров’я вихованців, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
– виховувати повагу до батьків, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
– постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
– вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);
– виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
– дотримуватись вимог Статуту Будинку дитячої та юнацької творчості, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;
– брати участь у роботі педагогічної ради Будинку дитячої та юнацької творчості;
– виконувати накази і розпорядження директора Будинку дитячої та юнацької творчості, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, до сфери управління яких належить.
3.6. Керівники гуртків, груп та інших творчих об’єднань Будинку дитячої та юнацької творчості працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.
3.7. Розподіл педагогічного навантаження здійснюється директором Будинку дитячої та юнацької творчості і затверджується управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.
3.8. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.
3.9. Педагогічні працівники Будинку дитячої та юнацької творчості підлягають атестації один раз на п’ять років відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.
3.10. Батьки вихованців та особи, які їх заміняють, мають право:
– обирати і бути обраними до батьківського комітетів та органів громадського самоврядування Будинку дитячої та юнацької творчості;
– звертатись до органів управління освітою, директора Будинку дитячої та юнацької творчості та органів – громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;
– приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності;
– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Будинку дитячої та юнацької творчості;
– захищати законні інтереси вихованців в органах громадського самоврядування Будинку дитячої та юнацької творчості та у відповідних державних, судових органах.

4. Управління Будинком дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області
4.1. Керівництво Будинком дитячої та юнацької творчості здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України
4.2. Директор, педагогічні та інші працівники Будинку дитячої та юнацької творчості призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства:
– директор Будинку дитячої та юнацької творчості призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління освіти.
– педагогічні та інші працівники Будинку дитячої та юнацької творчості призначаються посади та звільняються з посад директором.
4.3. Директор Будинку дитячої та юнацької творчості:
– здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
– організовує навчально-виховний процес;
– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців;
– створює належні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти;
забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
– розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Будинку дитячої та юнацької творчості;
– організовує виконання кошторису доходів і видатків навчального закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;
– установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам навчального закладу відповідно до законодавства;
– представляє Будинок дитячої та юнацької творчості на усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;
– дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;
– забезпечує право вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
– застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників Будинку дитячої та юнацької творчості;
– затверджує посадові обов’язки працівників;
– має право першого підпису платіжних документів.
4.4. Директор Будинку дитячої та юнацької творчості є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління Будинку дитячої та юнацької творчості.
4.5. Педагогічна рада Будинку дитячої та юнацької творчості:
– розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, тренувальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи, гуртків, груп та інших творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;
– розробляє пропозиції щодо поліпшення Будинку дитячої та юнацької творчості, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об’єднань;
– визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
– створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи;
– порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.
4.6. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Будинку дитячої та юнацької творчості. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж двічі на рік.
4.7. Органом громадського самоврядування Будинку дитячої та юнацької творчості є загальні збори (конференція) колективу цього закладу.
У період між загальними зборами (конференціями) діє рада Будинку дитячої та юнацької творчості.
У Будинку дитячої та юнацької творчості за рішенням загальних зборів (конференції) або ради Будинку дитячої та юнацької творчості можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії тощо.

5. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області
5.1. Фінансово-господарська діяльність Будинку дитячої та юнацької творчості проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та інших нормативно-правових актів.
5.2. Джерелами фінансування Будинку дитячої та юнацької творчості є:
– кошти засновника;
– кошти фізичних і юридичних осіб;
– кошти, отримані за надання додаткових послуг;
– благодійні внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та окремих громадян;
– інші надходження, не заборонені чинним законодавством.
5.3. Будинок дитячої та юнацької творчості у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:
– користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;
– розвивати власну матеріальну базу;
– володіти, користуватися, розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту;
– виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту.
Матеріально-технічна база Будинку дитячої та юнацької творчості включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.
Для проведення навчально-виховної роботи Будинок дитячої та юнацької творчості може орендувати спортивні об’єкти, культурні та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування визначається відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства.
5.4. Майно Будинку дитячої та юнацької творчості може вилучатися засновником лише за умови подальшого використання цього майна та коштів, отриманих від його реалізації, на розвиток позашкільної освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
5.5. Ведення діловодства і бухгалтерського обліку в Будинку дитячої та юнацької творчості визначається законодавством на нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади.

6. Діяльність Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області у рамках міжнародного співробітництва
6.1. Будинок дитячої та юнацької творчості за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.
Будинок дитячої та юнацької творчості області має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

7. Державний контроль за діяльністю Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області
7.1. Державний контроль за діяльністю Будинку дитячої та юнацької творчості здійснюється Державною інспекцією навчальних закладів, засновником, управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради.
7.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Будинку дитячої та юнацької творчості є державна атестація, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8. Внесення змін і доповнень до Статуту, порядок ліквідації і реорганізації Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області
8.1. Внесення змін і доповнень до Статуту Будинку дитячої та юнацької творчості здійснюється засновником.
8.2. Рішення про ліквідацію чи реорганізацію Будинку дитячої та юнацької творчості приймаються засновником.
Міський голова С.Анощенко