Інформаційна прозорість

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про освіту
(Документ 2145-19,
Прийняття від 05.09.2017)

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти
1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про
свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з
порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей
закладу освіти.
2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності,
зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх
засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:
 статут закладу освіти;
 ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну
акредитацію закладу вищої освіти;
 структура та органи управління закладу освіти;
 кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх
компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником
(для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
 ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 мова (мови) освітнього процесу;
 наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх
заміщення (у разі його проведення);
 матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними
умовами);
 напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
 наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;
 результати моніторингу якості освіти;
 річний звіт про діяльність закладу освіти;
 правила прийому до закладу освіти;
 умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми
потребами;
 розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації
здобувачів освіти;
 перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та
оплати;
 інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на
вимогу законодавства.
3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані
оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та
використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг,
отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти,
отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.
4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті,
якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для
відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи
внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.
5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти,
може визначатися спеціальними законами