Річний звіт роботи закладу за 2019-2020 н.р.

Про підсумки роботи Будинку дитячої та юнацької творчості  Вараської міської ради  в 2019-2020 навчальному році

Діяльність Будинку дитячої та юнацької творчості у 2019-2020 навчальному році була спрямована на здійснення навчання та виховання дітей та молоді міста у позаурочний час.

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 27.09.19  № 1/9-612 «Про розвиток позашкільної освіти та забезпечення права на її здобуття» та листа Міністерства освіти і науки України від 10.07.19 № 1/9-436 «Про методичні рекомендації з питань організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти в 2019-2020 навчальному році» та вважаючи, що Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області перебуває на шляху постійного розвитку, має достатні ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері позашкільної освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного вихованця.

Пріоритетними завданнями Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області на 2019-2020 навчальний рік були:

дотримання нормативно-правової бази;

модернізація освітньої діяльності закладу відповідно до запитів держави та суспільства, на основі сучасних підходів;

збереження мережі гуртків закладу позашкільної освіти;

реалізацію робочого навчального плану закладу і навчальних програм зі всіх напрямів гурткової роботи закладу;

урізноманітнення напрямів гурткової роботи з урахуванням інтересів мешканців громади;

активізація індивідуальної роботи з обдарованими та здібними дітьми, систематичної та послідовної роботи щодо підготовки вихованців до творчих конкурсів;

впровадження сучасних педагогічних технологій;

реалізація проблемного питання закладу «Створення збагаченого середовища для успішної самореалізації особистості дитини через виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості»;

удосконалення системи науково-методичної роботи на основі інноваційних технологій, оновлення навчальних програм, змісту, форм і методів освітньої діяльності на основі, впровадження компетентнісного підходу за основними напрямами позашкільної освіти, впровадження інновацій у практику;

кадрове забезпечення, забезпечення підготовки та перепідготовки педагогічних працівників;

сприяння розвитку самоосвіти педагога в системі формування його професійної компетентності: відвідування обласних семінарів, відкритих занять, виставок, конкурсів, семінарів, майстер-класів;

впровадження сучасних форм виховання, інноваційних форм та методів роботи;          оволодіння кожним педагогічним працівником технологією особистісно-орієнтованого підходу при підготовці та проведенні виховних заходів;

вдосконалення рейтингової системи оцінювання виховної діяльності гуртків та педагогічних працівників закладу;

активізація учнівського самоврядування;

створення умов для соціального захисту учасників освітнього процесу;

оптимізація співпраці педагогів та батьків;

підготовка до моніторингових досліджень якості освітніх послуг в Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради;

збереження будівель, обладнання, майна;

поповнення та поновлення матеріальної бази закладу сучасним обладнанням, методичною та фаховою літературою;

зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу при залученні підприємств, громадськості, спонсорів, батьків через участь у соціальних проектах.

 Організація системи управління закладом

У своїй діяльності колектив закладу спирається на основні положення Конституції України, Закони України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», нормативні акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства освіти і науки України, Програму національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки.

Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу в 2019-2020 навчальному році:

Статут БДЮТ, затверджений рішенням Вараської міської ради від 28.11.2017 № 878 та зареєстрованим № 16061020000000210;

Правила внутрішнього трудового розпорядку на 2019-2020 навчальний рік, затверджені на засіданні педагогічної ради, протокол № 4 від 02.09.2019;

Річний план роботи, погоджений начальником управління освіти, профспілковим комітетом БДЮТ, затверджений на засіданні педагогічної ради, протокол № 4 від 02.09.2019;

Навчальний план, погоджений начальником управління освіти, погоджений профспілковим комітетом, затверджений на засіданні педагогічної ради, протокол № 4 від 02.09.2019;

Колективний договір між адміністрацією Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області та профспілковим комітетом на 2018-2020 роки № 21 від 09.07.2018;

Освітня програма Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області, схвалена на засіданні педагогічної ради , протокол № 4 від 02.09.2019;

«Перспективний план розвитку Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області на 2019-2022 роки».

Актуальні нормативно-правові документи з позашкільної освіти:

Конституція України;

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ зі змінами, правками та доповненнями;

Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-ІІІ зі змінами, правками та доповненнями;

Закон України «Про запобігання корупції» № 1700-VІІ від 14.10.2014;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 № 2657-VІІІ;

Указ Президента України № 286/2019 від 18.05.2019  «Про Стратегію національно-патріотичного виховання»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 437 «Питання українського правопису»;

Постанова Кабінету Міністрів України № 549 від 11.07.2018 «Про внесення зміни до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»;

наказ Міністерства освіти і науки України № 641 від 16.06.2015 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»;

наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 «Про затвердження правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»;

наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.08.2012 № 947 «Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах»;

наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 676 «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2018 за № 1028/32480;

лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-523 від 16.08.2019 «Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році»;

лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-436 від 10.07.2019 «Про методичні рекомендації з питань організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти в 2019-2020 навчальному році»;

лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-414 від 27.06.2019 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 навчальному році безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»;

лист Міністерства освіти і науки України від 23.08.2019 №1/9-530 «Щодо впровадження норм нової редакції Українського правопису в освітньому процесі»;

лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-581 від 17.09.2019  «Про застосування державної мови в освітньому процесі»;

лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-612 від 28.09.2019 «Про розвиток позашкільної освіти та забезпечення права на її здобуття»;

лист Міністерства освіти і науки України №1/9-46 від 02.02.2017 «Щодо забезпечення прав дітей на позашкільну освіту»;

лист НЕНЦУМ від 07.03.2017 «Щодо збереження позашкільних навчальних закладів»;

лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-542 від 07.10.2016 «Щодо застосування державної мови» ;

лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-498 від 05.08.2019 «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 навчальному році»;

лист Міністерства освіти і науки України Директората дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти №6/604-20 від 30.04.2020 «Про особливості організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти під час карантину».
В закладі діє батьківський комітет та піклувальна рада. Протягом навчального року проведено 4 засідання батьківського комітету та 2 засідання. піклувальної ради.
В закладі діє педагогічна рада. Протягом навчального року проведено 4 засідання педагогічної ради. Педагогічна рада визначає головні напрямки розвитку БДЮТ, координує та спрямовує роботу всіх ланок в господарській та навчально-виховній роботі закладу.
В закладі діє атестаційна комісія. Протягом навчального року проведено 6 засідань атестаційної комісії.
В закладі діє художня рада. Протягом навчального року проведено 9 засідань художньої ради.
В закладі діє методична рада. Протягом навчального року проведено 4 засідання методичної ради.

Протягом навчального року, мною, як директором закладу:

здійснювалося керівництво роботи колективу, забезпечувався раціональний добір і розстановку кадрів, створювалися належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

здійснювалося розподілення педагогічного навантаження педагогічних працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

створювалися належні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти;

розпоряджалася в установленому порядку, майном і коштами БДЮТ; організовувала виконання кошторису закладу;

представляла БДЮТ в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідала перед засновником за результати діяльності закладу;

проводила контрольно-аналітичну роботу;

надавала методичні рекомендації керівникам гуртків, здійснювала внутрішній контроль за роботою педагогів;

встановлювала надбавки, доплати, премії працівникам відповідно до законодавства, застосовувала заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників БДЮТ;

сприяла моральному та матеріальному стимулюванню вихованців закладу.
Формувала сприятливий соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі

здійснювала особистий прийом із зверненням громадян. За звітний період, 32 порушених питань із звернень громадян стосувалися працевлаштування. Працевлаштовані в БДЮТ за звітний період 5 працівників, звільнились за різних причин 3 працівників.

В закладі видано з 1 вересня 2019 по 31 травня 2020 року 114 наказів з основної діяльності, 67  к/тм накази та 51 к/тр наказів з кадрових питань, 29 наказів з адмістративно-господарської роботи. У межах своєї компетенції здійснювала контроль їх виконання.

Забезпечення доступності позашкільної освіти

У мережі закладу було затверджено 81 група,30 гуртків  та 1162 вихованці. Але з об’єктивних причин у Будинку дитячої та юнацької творчості функціонувало 70 груп, 27 гуртків, в яких займалося 1017 дітей нашого міста віком від 4 до 18 років.

Науково-технічний – 6 гуртків, 20 груп, 344 дитини;

еколого-натуралістичний – 4 гуртки, 9 груп, 105 дітей;

туристсько-краєзнавчий – 2 гуртки, 6 груп, 84 дитини;

художньо-естетичний – 10 гуртків, 27 груп, 385 дітей;

соціально-реабілітаційний – 4 гуртки, 8 груп, 99 вихованців.
Заклад працював за розкладом зручним для дітей, у дві зміни. До послуг вихованців: навчальні класи, творчі лабораторії та кабінети, тренажерна зала, зала для занять хореографією, куточок живої природи, глядацька зала.

Найважливішим питанням внутрішнього контролю позашкільного закладу є – збереження контингенту дітей. Це питання постійно аналізувались на нарадах при директорові. В закладі налагоджено щоденний контроль за наповненням гуртків. Освітній  процес в БДЮТ здійснювався відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів та здібностей вихованців, з використанням різних організаційних форм роботи за трирівневою системою. Відповідно до рівня класифікації визначено мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

Свідоцтва про позашкільну освіту отримали в травні 2020 року 19 вихованців. Серед вихованців-випускників діти, які відвідували позашкільний заклад протягом останніх 5 років.
Протягом 2019-2020 року учасники освітнього процесу взяли участь у 215  масових заходах. Підводячи підсумки спільної роботи педагогічного колективу і вихованців за 2019-2020 роки, можно говорити про певні успіхи. Педагогами та вихованцями закладу взято участь в :

Навчальний

рік

Заходи
Міжнародні Всеукраїнські Обласн і Міські Внутрішні
2015-2016 6 9 31 51 49
2016-2017 3 8 36 72 93
2017-2018 7 4 45 58 208
2018-2019 2 11 49 64 217
2019-2020 3 3 18 40 151

На належному рівні проведені внутрішні заходи, в яких взяли участь вихованці гуртків та творчих об’єднань. Під час проведення вищезгаданих заходів слід відзначити професійну роботу культорганізатора С.В.Романчук .

Вихованці БДЮТ в 2019-2020 навчальному році були постійними учасниками міських, обласних, всеукраїнських оглядів, конкурсів, змагань, виставок.
Серед внутрішніх заходів, які були проведенні в 2019-2020 році, особливо хочеться відмітити:

традиційна акція «БДЮТ скликає друзів»  під гаслом «На крилах Творчості»;

пошуково-пізнавальний квест «Прорив енергії» під гаслом «Тільки разом!»;

тиждень протидії булінгу «Зі злом миритися не можна»;

тематичний захід до Дня мови «Мова моя, солов’їна!»;

захід до Дня Гідності та свободи «Нескорені духом»;

казкове дійство до Дня Святого Миколая «У казковому королівстві Снігової Королеви»;

традиційний новорічний челендж «В країні новорічних зайчиків»;

тематичний захід до дня пам’яті  героїв Небесної Сотні «В нашій пам’яті вони назавжди залишились…»;

тематичний захід до Дня Соборності України «Соборна Мати Україна – одна»;

родинне свято «Материнська любов»;

свято для батьків «Родинний калейдоскоп Творчості»;

екологічне свято «Земля наш спільний дім»;

підсумкові творчі звіти «Країна творчості звітує» під гаслом «Тільки разом!».

Ці заходи проводилися з ініціативи керівників гуртків, з метою популяризації роботи закладу, з метою підтримки юних талантів та продемонстрували високий рівень професіоналізму педагогів-позашкільників. Під час проведення вищезазначених заходів був присутній 100 % склад вихованців гуртка, керівник, якого проводив цей захід.

Протягом 2019-2020  навчального року реалізовані проекти:

«Створюємо дозвілля разом»;

«Ми – Шевченкові онуки»;

«Школа – Будинок Життя»;

«У рожевих окулярах» під гаслом «Зі злом миритися не можна».

«У рожевих окулярах» по обміну школами  під гаслом «Співпрацюймо разом!»;

«Віртуальний світ» під гаслом «Сиди вдома, але живи наповну».

Організовані та проведені  виставки вихованців гуртків та творчих об’єднань:

виставка фотографій «Моя Україно!»;

виставка творчих робіт «Світ моїх захоплень»;

виставка творчості «Зимова казка»;

виставка творчих робіт вихованців гуртків та творчих об’єднань до Дня Святого Валентина «Мелодія сердець» ;

виставка-огляд «Рання весна»;

виставка творчих робіт з початкового технічного моделювання;

онлайн-виставка творчих робіт до свята Великодня «Пасхальний подарунок»;

підсумкові онлайн-виставки творчих робіт вихованців гуртків та творчих об’єднань «Творча майстерня БДЮТ»;

підсумкові онлайн-концерти  вихованців вокальних та хореографічних гуртків та творчих.

Акції:

до дня Миру «Ми хочемо Миру»; до Дня позашкільника «У колі друзів»;«СНІДу-НІ!» під гаслом «СНІД – лихо чи провина людства»; до Дня Соборності України «Ланцюг пам’яті» під гаслом «З вірою у себе»; «Пам’ятаємо героїв»; «Допоможемо разом!».

Протягом 2019-2020 навчального року на базі Будинку дитячої  та юнацької творчості відбулися міські заходи: виставка-конкурс малюнків «Україна без корупції»; виставка «Зоологічна галерея».

Протягом 2019-2020 навчального року вихованці Будинку дитячої та юнацької творчості були учасниками:

міський етап обласного фестивалю-конкурсу патріотичної пісні «Поліська Січ», приурочений Дню захисника України, вокальний гурток «Серпанок», керівник С.Д.Тиндик– взяли участь;

міський конкурс читців-гумористів «Поліські пересмішники», гурток художньо-технічної творчості «Іграшка-сувенір», керівник А.К.Сачук– взяли участь;

міський конкурс-фестиваль «Зірки на сцену», гурток сучасного спортивного танцю «Едем», керівник О.М.Грицай -І місце;

міський етап обласного конкурсу дитячого малюнка «Україна без корупції», гурток образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик» , керівник Б.С. Павлусь– два – І місця; студія образотворчого мистецтва «Дивосвіт», керівник А.М.Мельник– І місце;

міський етап Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої!», гурток «Початкове технічне моделювання», керівник В.В.Касянчик – ІІІ місце;

міський фестиваль-конкурс колядок і щедрівок серед учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців позашкільної освіти, культорганізатор С.В.Романчук, студія вокального співу «Гармонія», керівник О.В.Алексєєнко;

міський огляд-конкурс читців-декламаторів, юних поетів «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській», літературно-краєзнавчий гурток «Рідний край», керівник Т.М.Мельник – ІІІмісце;

міський етап Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт із природознавства «Юний дослідник», гурток «Підводний світ», керівник А.В.Шарапова– ІІ місце.

Основними досягненнями Будинку дитячої та юнацької творчості в 2019-2020 навчальному році є участь у міжнародних конкурсах:

VII Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «ЗіркаФест. Моя Україно!», зразковий художній хореографічний ансамбль «Пірует», керівник О.П.Махоріна– переможці;

ХІ Дитячий Міжнародний конкурс «Брілліанс запрошує», гурток сучасного спортивного танцю «Едем», керівник О.М.Грицай– переможці.

Участь у всеукраїнських конкурсах:

всеукраїнський конкурс банерів МАПО, гурток «Ранній розвиток дитини», керівник О.М.Столярець – взяли участь;

всеукраїнський багатожанровий конкурс мистецтв «Майбутні покоління», студія вокального співу «Гармонія», керівник О.В.Алексєєнко – переможці;

ІХ Всеукраїнський конкурс  на кращий веб-сайт закладів освіти – взяли участь;

всеукраїнський конкурс «Творча весна», гурток «Фантазійний всесвіт  рукоділля», керівник І.Л.Корольчук – переможці.

Участь в обласних конкурсах:

обласний заочний конкурс фоторобіт «Моя Україна», гурток «Світ екозахоплень», керівник І.М.Столярець – ІІІ місце;

обласний конкурс «Мій рідний край, моя земля», гурток «Світ екозахоплень», керівник І.М.Столярець – переможці;

обласний конкурс-проєктів «Громада мрії», гурток «Учнівське самоврядування», керівник О.М.Стадник – переможці;

обласна акція «День юного натураліста», гурток «Світ екозахоплень», керівник І.М.Столярець – переможці;

обласна краєзнавча експедиція учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна», гурток «Історичне краєзнавство», керівник М.Ю.Зайко– ІІІ місце.

обласна виставка-конкурс з оригамі «Паперовий світ», гурток «Історичне краєзнавство», керівник М.Ю.Зайко– ІІІ місце;

обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір», гурток «Дизайн одягу», керівник О.М.Білан – переможці, гурток художньо-технічної творчості «Іграшка-сувенір», керівник А.К.Сачук переможці;

обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу «Новорічна композиція», гурток художньо-технічної творчості «Іграшка-сувенір», керівник А.К.Сачук– переможці, гурток «Історичне краєзнавство», керівник М.Ю.Зайко–  переможці, гурток «Краса здоров’я», керівник О.М.Момотюк– переможці, гурток «Фантазійний всесвіт рукоділля», керівник І.Л.Корольчук;

обласний гуманітарний конкурс «Космічні фантазії», студія образотворчого мистецтва «Дивосвіт», керівник А.М.Мельник – переможці, гурток «Дизайн одягу», керівник О.М.Білан – переможці, гурток «Початкове технічне моделювання з елементами англійської мови «АВС», керівник Л.В.Вітартас– переможці.

При Будинку дитячої та юнацької творчості функціонує міська рада старшокласників «Ватра», координатором роботи якої є заступник директора з навчально-виховної  роботи О.М.Стадник. Робота міської ради старшокласників нашого міста неодноразово відзначена під час проведення Обласної Школи управлінської майстерності, як одна з найкращих в Рівненській області. У 2019-2020 навчальному році лідерами міської ради старшокласників «Ватра» були реалізовані проєкти за напрямами діяльності:

дозвіллєво-тематичний проєкт «У пориві енергії» під гаслом «Тільки разом»;

соціальний проєкт «Громада мрії»;

навчальний проєкт «Школа – Будинок життя»;

проєкт «У рожевих окулярах» під гаслом «Зі злом миритися не можна»;

навчальний проєкт «У рожевих окулярах» з обміну школами під гаслом «Співпрацюємо разом»;

проєкт щодо здорового способу життя «Харчування. Корисні поради істини здоровя» під гаслом «Здорове харчування – здорова дитина» ;

віртуальний проєкт «Віртуальний світ» під гаслом «Сиди вдома, але живи  наповну».

За підсумками 2019-2020 навчального року у номінації «Лідер учнівського самоврядування» Лук’янова Валерія, вихованка БДЮТ, яка протягом шести років відвідувала заклад  нагороджена премією  міського голови.

У БДЮТ діє рейтингова система оцінювання діяльності педагогічних працівників. Робота керівника гуртка оцінюється за дванадцятибальною системою у відповідності від результату та рівня заходу. Всі форми роботи, конкурси та змагання фіксуються у творчому потрфоліо, як гуртка так і закладу у цілому. Ці результати внутрішнього контролю впливають на рейтинг гуртка, враховуються при складанні навчального плану, при преміюванні та при атестації педагогічних працівників.

Станом на 31.05.2020 за підсумками рейтингу участі  вихованців гуртків та творчих об’єднань:

У внутрішніх масових заходах  найактивнішими були вихованці літературно-краєзнавчого гуртка «Рідний край», керівник Т.М.Мельник.

У міських масових заходах найактивнішими були вихованці зразкового художнього хореографічного ансамблю «Пірует», керівник О.П.Махоріна.

В обласних заходах найактивнішими були вихованці гуртка «Історичне краєзнавство», керівник М.Ю.Зайко.

У всеукраїнських заходах найактивнішими були вихованці студії вокального співу «Гармонія», керівник О.В.Алексєєнко.

У міжнародних заходах розділили першість вихованці  зразкового художнього хореографічного ансамблю «Пірует», керівник О.П.Махоріна та вихованці сучасного спортивного  танцю «Едем», керівник О.М.Грицай.

Підсумовуючи загальний рейтинг участі вихованців у заходах різного рівня, маємо такі результати:

І місце –  вихованці зразкового художнього  хореографічного ансамблю «Пірует», керівник  О.П.Махоріна.

ІІ місце – вихованці гуртків «Світ екозахоплень», «Ранній розвиток дитини», керівник І.М.Столярець.

ІІІ місце – вихованці гуртка «Історична краєзнавство», керівник М.Ю.Зайко.

З 2016-2017 році була активізована робота з дітьми дошкільного віку. У порівнянні з минулим навчальним роком кількість дітей дошкільного віку зменшилась у зв’язку з наступністю у навчанні. В 2016-2017 заклад відвідували 180 дітей дошкільного віку, в 2017-2018 році – 129 дітей дошкільного віку. В 2018-2019 році – 174 дитини дошкільного віку, 2019-2020 – 101 дітей дошкільного віку.

З метою позитивного вирішення актуальних питань функціонування та розвитку системи позашкільної освіти м.Вараш з 2013 року розроблений та успішно функціонує сайт БДЮТ .Тут кожен відвідувач може знайти для себе вичерпну інформацію про історію та напрямки роботи позашкільного закладу, фінансово-господарську роботу. Приємно спостерігати як щоденно зростає кількість відвідувачів нашого сайту. На сайті є інформація про роботу закладу, кожний гурток має свою інформаційну сторінку, архів фото матеріалів, в середньому 2-3 рази на тиждень розміщено новини щодо основних подій в закладі. Основні інформаційні матеріали готують вихованці гуртка «Основи журналістики» – керівник Л.А.Ярошик та вихованці гуртка «Учнівське врядування» керівник О.М.Стадник.

В закладі здійснюється робота щодо дотримання ст.30 Закону України «Про освіту». На сайті закладу створено розділи «Інформаційна прозорість» та «Прозорий бюджет», які постійно поповнюються актуальною інформацією.

Протягом року робота та досягнення БДЮТ активно висвітлюються у засобах масової інформації: на телебаченні ТРК «Рівне-атом», Інтернет-сайтах міської ради http://www.kuznetsovsk-rada.gov.ua/та управління освіти.http://varashosvita.rv.ua/

Кадрове забезпеченняЗабезпечення підготовки та перепідготовки педагогічних працівників

Штатний розпис БДЮТ в 2019-2020 навчальному році включав: директора, заступника директора з навчально-виховної роботи (1ставка), заступника директора з методичної роботи (1ставка),, заступника директора з адміністративно-господарської частини (1ставка),акомпаніатора (0,5 ставки), культорганізатора (1ставка), діловода (0,5 ставки), секретара-друкарки (0,5 ставки), костюмера (1ставка),, лаборанта (0,5 ставки), двірника (0,5 ставки),, робітника, з комплексного обслуговування та ремонту будинків, (1 ставка), техпрацівника (3ставки),  26 керівників гуртків.
На початку навчального року адміністрацією закладу складаються тарифікаційні списки, в яких фіксується: освітній рівень педагогічного працівника, стаж роботи, тарифікаційний розряду, тижневе навантаження. Протягом навчального року у списки вносяться зміни щодо тижневого навантаження, підвищення тарифного розряду, встановлення надбавки за вислугу років, підвищення освітнього рівня педагога.

Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників закладу за останні п’ять років в середньому становить 18 годин. Розподіл тижневого навантаження здійснюється директором, з урахуванням можливостей та потреб закладу та погоджується з ПК.

Традиційним стало проведення в закладі методичних тижнів. В цьому навчальному році свій досвід роботи популяризували керівники гуртків художньо-естетичного, соціально-реабілітаційного, науково-технічного, еколого-натуралістичного напрямків. Вже вп’яте в нашому закладі пройшов методичний тиждень ініціативи та творчості молодих та новопризначених керівників.

Відповідно до наказу управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 10.02.2020 № 33 «Про підсумки обласного конкурсу Кращий позашкільний навчальний заклад року», Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області зайняв ІІ місце у номінації «Комплексний позашкільний навчальний заклад».

Протягом навчального року педагогічний колектив працював над реалізацією проблемного питання «Створення збагаченого середовища для успішної самореалізації особистості дитини через виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості» (впроваджуючий етап).

Однією із форм науково-методичної роботи у закладі була діяльність методичних об’єднань педагогічних працівників за напрямами роботи. У поточному навчальному році у закладі діяли методичні об’єднання науково-технічного, художньо-естетичного та соціально-краєзнавчого напрямів роботи (наказ від 02.09.2019 № 63 «Про затвердження планів засідань методичних об’єднань за напрямами діяльності в 2019-2020 навчальному році»).

У цьому напрямку роботи варто відмітити активну участь керівників студії вокального співу «Гармонія» О.В.Алексєєнко, гуртка сучасного спортивного танцю «Едем» О.М.Грицай, гуртка для старшокласників «Пізнай себе» Н.Ф.Лопугу, гуртка художньо-технічної творчості «Іграшка-сувенір» А.К.Сачук, гуртка «Історичне краєзнавство» М.Ю.Зайко. Керівники творчо підійшли до проведення запланованих занять та заходів, що проходили в рамках методичних тижнів за напрямами роботи. Серед нетрадиційних форм роботи, застосованих під час проведення методичних тижнів можна відмітити: онлайн-майстерні, заняття з елементами тренінгу, арт-квести, віртуальні подорожі, аукціони педагогічних ідей.

У поточному навчальному році педагогічні працівники брали участь у конкурсах:

обласний конкурс серед педагогів позашкільних навчальних закладів області на кращі навчальні програми, навчально-методичні посібники та методичні розробки з початкового технічного профілю, комп’ютерних та інформаційних технологій (О.М.Захарчук) – ІІІ місце;

обласний етап Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів позашкільної освіти (Л.А.Ярошик);

обласний конкурс-ярмарка педагогічної творчості, номінація «Позашкільна освіта» (Л.А.Ярошик).

Аналіз науково-методичної роботи дає зробити висновок, що робота педагогічного колективу закладу в цілому була стабільною. Завданнями наступного навчального року є продовження роботи над активізацією ініціативи керівників гуртків у розповсюдженні свого педагогічного досвіду шляхом публікацій у фахових виданнях та Інтернет-ресурсах, налагодити роботу відповідно до організаційно-методичних рекомендацій щодо навчання за допомогою дистанційних технологій.

Робота з батьками та громадськістю

В закладі напрацьований позитивний досвід щодо організації роботи з батьками та громадськістю міста. На протязі 2019-2020 навчального року проводилася відповідна робота  щодо реалізації спільної мети – забезпечення  всебічного і гармонійного розвитку особистості дитини, налагодження тісної співпраці «Педагоги-Вихованці-Батьки». Заходи, у яких були залучені батьки наповнювали дозвілля дітей яскравістю, теплим та дружнім спілкуванням під час перегляду концерту чи  участі у майстер-класі, челенджів та акцій.

В закладі на протязі 2019-2020 навчального року відповідно до плану роботи Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської  області та з метою удосконалення умов для здійснення освітнього процесу, захисту прав та інтересів учасників освітнього процесу в організації змістовного дозвілля та в проведенні масових заходів проводилась  відповідна робота з батьками та громадськістю міста.

Одним  із головних завдань  Будинку дитячої та юнацької творчості  Вараської міської ради  є співпраця  «педагоги-вихованці-батьки» під гаслом «Тільки разом».

В закладі  на належному рівні працювала батьківська рада у складі:

Терентій Оксана Дмитрівна  – голова батьківського комітету закладу;

Якубець Олена Володимирівна – секретар голови батьківського комітету;

Подерня Оксана Ігорівна – член батьківського комітету;

Клепацький Григорій Володимирович – член батьківського комітету;

Ясюк Ірина Володимирівна –  член батьківського комітету;

Членами батьківської ради було проведено 2 засідання з питань позашкільної освіти (вересень, травень).

На належному рівні велась робота батьківського клубу «Родина Творчості» БДЮТ на 2019-2020 навчальний рік, який працював відповідно до плану роботи (наказ від 12.09.2019 року № 74 «Про затвердження плану роботи батьківського клубу «Родина Творчості» у 2019-2020 навчальному році).

Важливим завданням педагогічного колективу було широке залучення батьків до співпраці щодо активної участі  у житті  гуртків та позашкільного

закладу. Також на початку навчального року відбулися погурткові батьківськ збори на яких було обрано новий склад погурткових батьківських комітетів. До списку  входило 24 голови  батьківських  комітетів гуртків та творчих об’єднань. Підтримку щодо організації, популяризації та розвитку гуртків та творчих об’єднань  протягом 2019-2020 навчального року (заняття, заходи, екскурсії, походи, челенджи, проєкти, акції, свята, концерти)  заклад отримував  від голів батьківських комітетів:

Гряділь Володимир Анатолійович, гурток образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик»;

Растємашина Юлія Миколаївна, гурток «Початкове технічне моделювання з елементами англійської мови «SMAIL»;

Макарчук Наталія Михайлівна, літературно-краєзнавчий гурток «Рідний край»;

Малиневська Людмила Леонідівна, зразковий художній хореографічний ансамбль «Пірует»;

Савчук Віра Петрівна, зразковий художній хореографічний ансамбль «Пірует»;

Шарапов Сергій Віталійович, гурток «Домашні улюбленці»;

Шостацька Марія Василівна, гурток «Підводний світ»;

Черук Любов Юріївна, студія вокального співу «Гармонія»;

Ткач Оксана Георгіївна, гурток «Початкове технічне моделювання з елементами англійської мови «АВС»;

Якубець  Олена Володимирівна, гурток «Історичне краєзнавство»;

Ясюк Ірина Володимирівна, студія вокального співу «Гармонія».

Завдяки співпраці з батьками був налагоджений дієвий механізм взаємодії «позашкільний заклад – діти – батьки», який включав  організацію та участь батьків у концертних програмах та заходах, конкурсах-фестивалях, проведення екскурсій та виставок. Серед яких, які були проведені в тісній співпраці з батьками:

акція «БДЮТ скликає друзів» під гаслом «На крилах Творчості»;

міський збір лідерів учнівського самоврядування «Школа – Будинок життя» під гаслом «З вірою у себе»;

казкове дійство «У гостях Снігової Королеви»  до Дня  Святого Миколая.

міський фестиваль колядок та щедрівок «Різдвяні переспіви»;

міський збір лідерів учнівського самоврядування з теми «Харчування. Корисні поради істини здоров’я» під гаслом «Здорове харчування – здорова дитина»;

дозвіллєвий проєкт «Дозвілля створюємо разом»;

благодійний концерт «Допоможемо разом»;

тематичний захід до Дня театру «В гостях у Дюймовочки»;

творчий проєкт «100% щастя  – це діти» під гаслом «Залишаємося вдома»;

тематичний проєкт до Дня вишиванки «Моя сорочка вишиванка» під гаслом «З вірою у себе».

Члени батьківських комітетів долучились до організації та проведення  підсумкових творчих звітів еколого-натуралістичного, науково-технічного, соціально-реабілітаційного та художньо-естетичного напрямків роботи під час карантину. Творчі звіти з використанням дистанційних технологій(онлайн фотопрезентації, відео презентації, віртуальні екскурсії, зустрічі, виставки тощо) отримали високу оцінку від батьків та представників громадськості міста.

Терентій Оксана Дмитрівна, голова батьківської ради, Якубець Олена Володимирівна, секретар батьківської ради представляла  БДЮТ  на міських засіданнях, творчих вечорах та на засіданнях міської батьківської ради, яка успішно працювала протягом навчального року.

У 2019-2020 навчальному році  налагоджена тісна співпраця з           громадкістю міста. А саме:

Центром дозвілля «Лісова пісня» (в.о.директора Ковбасюк Микола Миколайович);

Інформаційним  центром «Полісся» ВП РАЕС  (директор Димидишин Валентина Василівна);

ПК імені Лесі Українки ВП РАЕС (директор Міцюта Валентина Миколаївна);

Відділом у справах дітей Вараської міської ради (начальник відділу Ільїна  Ганна Василівна);

Інклюзивно-ресурсним центром (директор Шаблевська  Наталія Миколаївна);

Реабілітаційним центром (директор Федінчик Наталія Сергіївна);

Варашським військовим комісаріатом  (начальник Кузло Ярослав Васильович);

Військовою частиною 3045 Національної гвардії  України  (командир  Агальцов  Аркадій  Олексійович);

Інформаційним центром «Полісся» РАЕС;

Міською дитячою бібліотекою (директор   Коваль Тетяна  Ілларіонівна);

Дитячою міською  бібліотекою   (директор  Ткачук Світлана Миколаївна).

Терентій Оксана Дмитрівна, голова батьківської ради, Якубець Олена Володимирівна, секретар батьківської ради представляла  БДЮТ  на міських засіданнях, творчих вечорах та на засіданнях міської батьківської ради, яка успішно працювала протягом навчального року.

З метою позитивного вирішення актуальних питань функціонування та   розвитку системи позашкільної освіти міста успішно функціонує сайт БДЮТ bdut.varashosvita.rv.ua, де батьки можуть знайти для себе вичерпну інформацію про історію та напрямки роботи позашкільного закладу, фінансову господарську роботу. На сайті розміщується інформація про роботу закладу, кожний гурток має свою інформаційну сторінку, архів фотоматеріалів.

Робота з батьками протягом 2019-2020 навчального року висвітлювалась в засобах масової інформації та на місцевих інтернет-сайтах.

Організація освітнього процесу Будинку дитячої та юнацької творчості  під час карантину

У період потужної інформатизації та діджиталізації дуже багато напрямків переноситься в мережевий формат, інтернет-технології стали піковим переломним моментом людства.

Епідемія коронавірусу стала випробовуванням для позашкільної освіти.

З 16.03.2020 був запроваджений карантин серед учасників освітнього процесу закладі.

На період карантину Міністерство освіти і науки наказом від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи  для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 (зі змінами), листами від 11.03.2020 № 1/9-154, від 17.03.2020 № 1/9-19 (спільно з ЦК профспілки) рекомендувало керівникам закладів освіти розробити  заходи щодо часткового переведення  працівників закладів освіти на роботу  в гнучкому  та/або дистанційному режимі, на виконання інших видів робіт (організаційна, методична, наукова, інша педагогічна діяльність тощо), забезпечити за наявності відповідних умов проведення навчальних занять, у тому числі у гуртках, за допомогою дистанційних технологій.

У Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області  видані накази: наказ від 18.03.2020 № 24 «Про запровадження дистанційного режиму роботи на період карантину для педагогічних працівників та гнучкості форми роботи для непедагогічних працівників», наказ від 01.04.2020 № 26 «Про запровадження дистанційного режиму роботи на період карантину для педагогічних працівників та гнучкості форми роботи для непедагогічних працівників», наказ від 29.04.2020 № 29 «Про запровадження дистанційного режиму роботи на період карантину для педагогічних працівників та гнучкості форми роботи для непедагогічних працівників».

Керівниками гуртків розроблені організаційно-методичі заходи під час карантину з використанням дистанційної форми роботи, затверджені директором закладу. Керівником гуртка, відповідно до визначеної мети заняття та бажаного результату, а також напряму та навчальної програми обрані форми організації навчання за допомогою дистанційних технологій.

Навчальні онлайн-заняття під час карантину проводилися з використанням нових інформаційних, практичних форм роботи.

Основними формами онлайн комунікацій з вихованцями гуртків та творчих об`єднань  були:

студія вокального співу «Гармонія», керівник О.В.Алексєєнко відеовайбер, відеозаписи, відеоконференція;

гурток вокального співу «Світанок», керівник О.М.Гресь-Дойонко– електронна пошта;

гурток «Дизайн одягу», «Конструювання повітряних зміїв»,  керівник О.М.Білан– вайбер, месенджер, електронна пошта;

гурток сучасного спортивного танцю «Едем», керівник О.М.Грицай – вайбер, відео виступи;

зразковий художній хореографічний ансамбль «Пірует», керівник О.П.Махоріна– відео конференція, вайбер, месенджер, відеовиступи;

студія образотворчого мистецтва «Дивосвіт», керівник А.М.Мельник –  вайбер, електронна пошта;

Гурток образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик», керівник Б.С.Павлусь – вайбер, електронна пошта.

гурток «Фантазійний всесвіт рукоділля», керівник І.Л.Корольчук– вайбер, відеопокази, електронна пошта;

гурток «Магія бісеру», керівник Т.В.Маркевич Тетяна Валентинівна – вайбер, скайп;

театральний гурток «Сюрприз» –  керівник С.В.Романчук – вайбер, месенджер;

літературно-краєзнавчий гурток  «Рідний край», Т.М.Мельник – електронна пошта, відеовиступи;

гурток «Історичне краєзнавство», керівник М.Ю.Зайко– вайбер, електронна пошта, чат;

гуртки «Ранній розвиток дитини», «Світ екозахоплень», керівник І.М.Столярець – вайбер, месенджер, відеоконференція;

гуртки «Домашні улюбленці», «Юні орнітологи», керівник  М.О.Столярук  – вайбер;

гурток «Підводний світ», керівник А.В.Шарапова –  вайбер, чат, електронна пошта;

гурток «Початкове технічне моделювання «АВС» з елементами англійської мови», керівник Л.В.Вітартас – вайбер, месенджер, відеоконференція;

гурток «Початкове технічне моделювання «SMAIL» з елементами англійської мови», керівник О.М.Захарчук– вайбер, месенджер, чат;

гурток художньо-технічної творчості «Іграшка-сувенір», керівник А.К.Сачук – вайбер, електронна пошта;

гурток художньо-технічної творчості «Оберіг», керівник Т.М.Козакевич   – вайбер, месенджер;

Гурток «Краса здоров’я», керівник  О.М.Момотюк  – вайбер, месенджер;

Гурток для старшокласників «Пізнай себе», керівник Н.Ф.Лопуга–, вайбер, форум;

гурток «Учнівське самоврядування», керівник О.М.Стадник– форум, вайбер, чат, інстаграм;

гурток «Основи журналістики», керівник Л.А.Ярошик – вайбер, скайп.

Щодо використонання інструментів організації навчання за допомогою дистанційних технологій в позашкільній освіті проаналізувавши, можна сказати, , що для ефективного процесу навчання керівниками гуртків в більшості застосовувались платформи для онлайн взаємодії:

Googie Meet www.meet.googie/com – гурток «Початкове технічне моделювання з елементами англійської мови «АВС», керівник Л.М.Вітартас  ; студія вокального співу «Гармонія», керівник О.В.Алексєєнко;

Zoom https://zoom.us/downioad – зразковий художній хореографічний ансамблю «Пірует», керівник О.П.Махоріна; гурток сучасного спортивного танцю «Едем», керівник О.П.Грицай;  гурток «Учнівське самоврядування», керівник О.М.Стадник; гурток для старшокласників «Пізнай себе», керівник Н.Ф.Лопуга; гурток «Історичне краєзнавство», керівник М.Ю.Зайко.

Під час проведення занять керівниками гуртків застосовувалися як групові так і індивідуальні форми онлайн занять. При плануванні та проведенні онлайн занять враховували можливості вихованців гуртків і сімейний розпорядок дня, щоб не перезавантажувати дитину та не позбавити її бажання займатись.

Для перевірки засвоєння знань, умінь та навичок в умовах  навчання за допомогою дистанційних технологій керівниками гуртків самостійно були обрані зручні для них форми перевірки результатів навчання: тести з автоматичною перевіркою, анкетування, тестування.

У зв’язку із епідеміологічною ситуацією в Україні термін дії карантину змінено, а тривалість навчального року не продовжено. Заповнення журналу гурткової роботи відбувалося відповідно до календарно-тематичного планування дистанційних занять згідно розкладу. Тому, керівниками гуртків та творчих об’єднань здійснено ущільнення виконання навчальних програм, визначено рівень практичної підготовки вихованців за результатами навчального року .

Робочі наради  при директорові за участю керівників гуртків та оперативні наради за участю заступників проводилися в Skype.

У підсумку організації освітнього процесу керівниками гуртків та творчих об’єднань за напрямами роботи були проведені підсумки та надані звіти про організацію навчання за допомогою дистанційних технологій.

Атестація педагогічних працівників Будинку дитячої та юнацької творчості

У закладі наявні накази про створення атестаційної комісії, про розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії, про організацію та проведення атестації, про внесення змін до графіків проведення атестації, про підсумки атестації. Складений план та тематика засідань атестаційної комісії, на яких розглядаються заяви педпрацівників на позачергову атестацію, досвіди роботи керівників, що атестуються.

Графіки засідань атестаційної комісії та протоколи засідань співпадають. Секретар атестаційної комісії дотримується нормативних вимог щодо ведення протоколів: вони пронумеровані, скріплені печаткою, у наявності результати таємного голосування.

У позашкільному закладі є книги видачі атестаційних листів, графіки проведення атестації на кожного педпрацівника, який атестується.

У закладі складені перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та перспективний план атестації педагогічних працівників. Він постійно коригується з врахуванням прийняття та звільнення педагогічних працівників, їх права на позачергову атестацію, перенесення чергової атестації, необхідностей атестувати ще не атестованих працівників. Складений порівняльний аналіз результатів атестації педагогічних працівників Будинку  дитячої та юнацької творчості за 2015-2020 навчальні роки.

Згідно перспективного плану атестації, у поточному навчальному році у закладі атестувалися: керівник гуртків «Дизайн одягу», «Конструювання повітряних зміїв» О.М.Білан; керівник гуртка сучасного спортивного танцю «Едем» О.М.Грицай; керівник гуртка «Історичне краєзнавство» М.ЗАЙКО; керівник зразкового художнього хореографічного ансамблю «Пірует» О.МАХОРІНА; керівник гуртка «Краса здоров’я» О.М.Момотюк; керівник театрального гуртка «Сюрприз» С.В.Романчук; керівник гуртка «Світ екозахоплень» І.М.Столярець.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550, зі змінами та доповненнями, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID -19», наказу управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації від 17.03.2020 № 78 «Про внесення змін до наказу від 16.09.2019 № 360», розпорядження міського голови від 17.03.2020 № 77-р «Про запобігання поширенню на території міста Вараш та села Заболоття коронавірусу COVID -19», наказу управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради від 26.03.2020 № 41 «Про внесення змін до наказу управління освіти від 18.09.2019 № 119 «Про створення атестаційної комісії управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради», з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, внесені зміни до наказу Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області від 18.10.2019 № 85 «Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників закладу у 2019-2020 навчальному році», а саме:

затверджений новий графік роботи атестаційної комісії Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області на 2019-2020 навчальний рік;

засідання атестаційної комісії Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області проводилися дистанційно, згідно графіка роботи.

Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо роботи атестаційних комісій на період карантину, атестаційна комісія закладу збиралася у випадку нагальної потреби у завершенні атестаційних процедур, що мало на меті підвищення кваліфікаційних категорій.
Були вжиті всі можливі заходи для мінімізації ризику поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, серед учасників засідання: сформовано графік роботи атестаційної комісії, мінімізувавши можливість контактів учасників.

На  підставі рішення атестаційної комісії закладу від 31.03.2020, протокол № 05, встановлено, що відповідає займаній посаді за наслідками атестації: керівник гуртків «Дизайн одягу» та «Конструювання повітряних зміїв» О.М.Білан; керівник гуртка «Історичне краєзнавство» М.Ю.Зайко; керівник гуртка «Краса здоров’я» О.М.Момотюк; керівник театрального гуртка «Сюрприз» С.В.Романчук; керівник гуртка «Світ екозахоплень» І.М.Столярець.

Встановлено за наслідками атестації: керівнику гуртка О,М.Білан– 11 тарифний розряд; керівнику гуртка М.Ю.Зайко– 11 тарифний розряд; керівнику гуртка О.М.Момотюк– 11 тарифний розряд; керівнику гуртка І.М.Столярець   – 11 тарифний розряд; керівнику гуртка О.М.Грицай– 12 тарифний розряд.

Підтверджено за наслідками атестації керівнику гуртка О.П.Махоріній– 12 тарифний розряд; С.В.Романчук – 11 тарифний розряд.

На  підставі рішення атестаційної комісії закладу від 03.04.2020, протокол №06 встановити, що відповідає займаній посаді за наслідками атестації: керівник гуртка сучасного спортивного танцю «Едем» О.М.Грицай; керівник зразкового художнього хореографічного ансамблю «Пірует» О.П.Махоріна.

На підставі рішення атестаційної комісії управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради від 08.04.2020, протокол № 04, присвоєно за наслідками атестації: керівнику гуртка О.М.Грицай– звання «Керівник гуртка-методист»; керівнику гуртка О.П.Махоріній – звання «Керівник гуртка-методист».

У наступному навчальному році в ході атестації у Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області планується розширити аналіз роботи з узагальнення досвіду роботи зі складання та виконання планів самоосвіти педпрацівників через майстер-класи та інші інноваційні форми та методи роботи та урізноманітнити форми творчих звітів керівників.

Рівненським обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді підведені підсумки обласного конкурсу серед педагогів закладів позашкільної освіти області на кращі навчальні програми, навчально-методичні посібники та методичні розробки з початкового технічного моделювання.
За результатами роботи журі конкурсу, методична розробка керівника гуртка «ПТМ з елементами англійської мови «Smile» Захарчук Ольги Миколаївни Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області здобула ІІІ місце. Тема роботи, яку висвітлила педагог: «Особливості гурткової роботи «ПТМ з елементами англійської мови» як шлях виховання творчої особистості дитини».

Мета методичної розробки – узагальнення творчого досвіду керівників гуртків початкового технічного моделювання та допомога педагогам у самостійному використовуванні можливостей прогресивного саморозвитку.

З метою підвищення якості та вдосконалення змісту позашкільної освіти, забезпечення гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих об’єднань закладів позашкільної освіти якісною навчальною літературою за напрямами позашкільної освіти управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації проведено І етап Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів позашкільної освіти.

На підставі рішення експертної комісії конкурсу в категорії «Навчальні програми» Ярошик Лариса Анатоліївна, заступник директора з методичної роботи Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради – переможець конкурсу.

Найбільш поширеними формами методичної роботи в будь-якому навчальному закладі є підготовка навчально-методичних матеріалів, що сприяє підвищенню педагогічної майстерності педагога, вивченню і поширенню передового педагогічного досвіду.

Так, методичною радою закладу підготовлені та направлені на розгляд і затвердження науково-методичною радою Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти навчальні програми з позашкільної освіти «Ранній розвиток дитини» (два роки навчання), автор керівник гуртка Столярець Ірина Миколаївна та «Основи журналістики» (чотири роки навчання), автор заступник директора з методичної роботи Ярошик Лариса Анатоліївна.

Метою програми з раннього розвитку дитини є формування ключових компетентностей особистості дитини з використанням пізнавально-творчої діяльності.

Мета програми з журналістики – формування всебічно розвиненої особистості дитини засобами журналістики та ознайомлення їх із теоретичними основами журналістики, вироблення практичних навичок аналізу журналістських матеріалів та створення власних.

За результатами засідання науково-методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти навчальні програми з позашкільної освіти «Ранній розвиток дитини», «Основи журналістики» затверджені (протокол № 2 від 22.05.2020).

Педагогічні  працівники протягом звітного періоду були учасниками 9 обласних семінарів.

1 Обласний семінар для керівників творчих об’єднань з оригамі С.В.Романчук. 24.09.2019
2 Обласний семінар для керівників творчих об’єднань з конструювання повітряних зміїв О.М Білан. 22.10.2019
3 Обласний семінар для методистів закладів позашкільної освіти Л.А Ярошик. 29.10.2019
4 Засідання обласної школи управлінської майстерності для лідерів та координаторів учнівського самоврядування О.М Стадник. 30.10.2019
5 Обласний семінар відповідальних за проведення виставок із науково-технічної творчості з теми: «Виставки як важливий інструмент у створенні позитивного іміджу освітнього закладу. Підвищення рівня підготовки експонатів до Всеукраїнських і обласних конкурсів та виставок» С.В.Романчук 05.11.2019
6 Обласний семінар директорів закладів позашкільної освіти Т.В.Маркевич. 10.12.2019
7 Обласний семінар-нарада відповідальних за туристсько-краєзнавчу та музейну роботу директорів закладів позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму з теми: «Національно-патріотичне виховання засобами туризму і краєзнавства» О.М.Стадник. 30.01.2020
8 Обласний семінар для керівників творчих об’єднань з початкового технічного моделювання з теми «Технологія інтеграції в освітньому процесі» В.В.Касянчик. 18.02.2020

Директором та заступниками ведеться протягом кожного навчального року Книга записів наслідків внутрішнього контролю, яка містить наступні розділи, що стосуються організації роботи з кадрами: написання навчально-тематичних планів керівниками гуртків; календарно-тематичне планування роботи керівників гуртків; ущільнення навчальних програм керівниками гуртків; ведення керівниками гуртків журналів гурткової роботи; виконання навчальних програм керівниками гуртків; участь у громадських заходах та виконання громадських доручень працівниками закладу; чергування працівників під час проведення внутрішніх заходів; підготовка до внутрішніх, міських, обласних та всеукраїнських заходів за напрямками роботи; рейтинг участі керівників гуртків та вихованців у внутрішніх, міських, обласних та всеукраїнських заходах; нагородження працівників закладу протягом навчального року; стимулювання та заохочення працівників БДЮТ грамотами та подяками; здійснення контролю за роботою педагогів, які атестуються в навчальному році; контроль за роботою молодих та новопризначених керівників гуртків; ведення трудових книжок.

Книга містить вичерпну інформацію. Контроль адміністрацією закладу здійснюється систематично, про що свідчать відповідні записи у книзі.

Накази з основних та кадрових питань видаються та реєструються своєчасно, відповідно до встановлених нормативів. Уся ділова документація з кадрових питань та організації роботи з кадрами в закладі має свої номенклатурні номери та сталий порядок їх розміщення. Документація нумерується впродовж календарного року. Усі накази мають відмітку про ознайомлення працівників.

Папка з журналами реєстрації тимчасової непрацездатності працівників та обліку листів непрацездатності містить інформаційну таблицю страхового стажу працівників БДЮТ. Положення про комісію із соціального страхування установи, Витяг із Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (зі змінами та доповненнями), протоколи засідань комісії із соціального страхування, зразки актів про розслідування обставин нещасних випадків.

Журнал реєстрації тимчасової непрацездатності працівників містить відомості про період тимчасової непрацездатності працівників закладу, кількості днів, що підлягають оплаті та місяць, в якому працівник перебував на лікарняному. Журнал обліку листів непрацездатності містить інформацію про номер лікарняного листа працівника закладу, період тимчасової непрацездатності та примітку (дата прийому лікарняного листа уповноваженою особою закладу, завірена підписом власника листа непрацездатності).

За 2017 рік здано в архів 20 протоколів засідань комісії із соціального страхування з копіями лікарняних листів, за 2018 рік – 22, за 2019 рік – 23, у 2020 році (станом на 31.05.2020) – 6.

Папка «Табелі обліку робочого часу» містить документи про розрахунок норми тривалості робочого часу, нормативно-правову документацію з питань обліку тривалості відпрацьованого часу, список навантаження, розклад роботи працівників БДЮТ, табелі обліку робочого часу. Інформація за попередні роки упорядкована та зберігається в сейфі заступника директора з методичної роботи.

Журнал реєстрації посвідчень про відрядження містить інформацію про місце відрядження, підставу для відрядження, дату і номер наказу закладу, дату вибуття та прибуття працівника БДЮТ, посаду. У 2017 році педагогічними працівниками БДЮТ було здійснено 29 відряджень, у 2018– 29, у 2019 – 33. Станом на 31.05.2020 – 9.

Матеріали з планування щорічних основних відпусток працівників БДЮТ вчлючають графік-планування основних щорічних відпусток, періоди роботи працівників для написання заяв на основні відпустки, графік про основні, соціальні та додаткові відпустки. У закладі виданий наказ про внесення змін до графіка відпусток працівників, відповідно до наказу управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради від 24.04.2020 № 48 «Про внесення змін до графіка відпусток працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти територіальної громади Вараської міської ради на 2020 рік».

У закладі ведеться банк даних стимулювання та заохочення працівників грамотами та подяками.

Комплектацію закладу кадрами здійснює директор. При підборі нових кадрів враховується фахова освіта, характеристики, особисті якості, працездатність претендента на посаду. Відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку працівників станом на 31.05.2020 у закладі наявні вакансії: 77 годин керівників гуртків та 0,5 ставки акомпаніатора. Інформація про вакансії систематично направляється до Вараської міської філії Рівненського обласного центру зайнятості та розміщена на офіційному сайті закладу.

Протягом останніх трьох  років спостерігається підвищення освітнього рівня педагогічних працівників закладу шляхом здобуття ними вищої педагогічної освіти. Станом на 01.01.2020 у закладі працюють 24 педагогічних працівників з повною вищою освітою (з них: 4 знаходяться у декретній відпустці), 3 – з базовою вищою освітою (з них:2 знаходиться у декретній відпустці ), 2 – з неповною вищою та 1 педагог із середньою.

У закладі середній вік педпрацівників у 2016 році становить 35,6 років, у 2017 році – 35,4 роки, у 2018 році – 35,4 роки, у 2019 році – 36,8

Відсоток педагогічних працівників за стажем роботи за звітний період становить: до 3-х років – 25 %, 3-10 років – 20,8 %, 10-20 років – 20,8 %, більше 20 років – 33,4 %.

Щодо класифікації педагогічних працівників за статтю, то у закладі лідируючі позиції за звітний період тримають жінки. В даний час 6 педагогів знаходяться у декретній відпустці.

Протягом 2019-2020 навчального року пройшли навчання та перевірку знань:

з питань пожежної безпеки: директор Тетяна МАРКЕВИЧ та заступник директора О.М.Пришко (жовтень 2019 року).

з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності:  директор Т.В.Маркевич, заступник директора О.М.Пришко, заступник директора О.М.Стадник (грудень 2019 року).

з питань цивільного захисту: заступник директора О.М.Пришко (червень 2019 року).

Зміцнення матеріально-технічної бази

Фінансування закладу. Обсяги видатків:

2016 рік 2 127 435,00 грн
2017 рік 2 148 431,00 грн
2018 рік 3 261 312,00 грн
2019 рік 3 808 322,00 грн
2020 рік 4955270,00 грн.

Відповідно  до перспективного плану щороку адміністрацією закладу аналізується, удосконалюється та оновлюється матеріально-технічна база закладу.

Сучасний процес інформатизації освіти потребує впровадження інформаційних технологій у навчання та виховання, а також в управління навчальним закладом. У закладі комп’ютер став невід’ємною частиною робочого місця директора, заступників та діловода. Ділова документація в закладі оформлюється за допомогою комп’ютерної техніки.

90 % педагогічних працівників закладу постійно використовують у своїй роботі комп’ютерну техніку. Починаючи з 2009 року, у закладі створюється база даних на кожного вихованця. Застосування комп’ютерних технологій дає змогу впорядкувати облік та обробку інформації, удосконалити систему ведення документації. Протягом останніх десяти років календарно-тематичне планування всі керівники гуртків здійснюють за допомогою комп’ютера.

З підключенням БДЮТ до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти, вчасно ознайомлюватись з новими документами МОН, і навіть з їх проектами, знаходити методичні рекомендації та програми, підбирати фонограми, знайомитись з досвідом роботи в різних напрямках освітньої діяльності.

Відповідно до статутної діяльності БДЮТ фінансування здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

Фінансування потреб закладу проводиться централізованою бухгалтерією управління  освіти.

Протягом останніх років систематично здійснюється виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам закладу.

– Керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» та від 25.03.2014 № 88 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373», з метою підвищення престижності праці педагогічних працівників, здійснюється надбавка у розмірі 30 % до посадового окладу (на весь обсяг навчального навантаження).

Здійснюється нарахування авансу.

Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті позашкільним закладом енергоносіїв та водопостачання.

Заступником директора з адміністративно-господарської частини здійснюється постійний контроль за обліком використання води та світла.

Завдяки злагодженості відповідальних працівників за економію води та електроенергії, заклад не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Система опалення та стан електромережі, за оцінками КМКП, знаходиться в задовільному стані.

Постійно поповнюється матеріально-технічна база закладу. З метою поліпшення організації освітнього процесу, за рахунок місцевого бюджету придбані товарно-матеріальні цінності:

№ з/п Найменування товару  (шт.) Ціна

(грн.)

Сума

(грн.)

1. Стіл письмовий з шухлядами 2 4540,00 9080,00
2. Тумба з шухлядою 1 800,00 800,00
3. Стілець «Престиж» 2 2900,00 5800,00
4. Пенал одяговий однодверний 20 1750,00 35000,00
5. Мат гімнастичний 4 1600,00 6400,00
6. Швейна машина «Janome VS-50» 1 4800,00 4800,00
7. Костюм Святого Миколая 1 3000,00 3000,00
8. Комплект з 5-ти різнокольорових пуфів № 7 2 3626,00 7252,00

На потреби куточка живої природи були придбані корма та обладнання:

1. Корма для акваріумних риб, птахів, грузунів на суму 13223,00
2. Електрофільтри, електрообігрівачі для акваріумів 1900,00

Оформлено передплату періодичних видань: «Позакласний час» на суму 820,5

Оприбутковані товарно-матеріальні цінності, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством (благодійна допомога від батьків)

Найменування товару шт.) Ціна

(грн.)

Сума

(грн.)

Плаття червоне з шифоновою накидкою 5 250,00 1250,00
Костюм для гімнастики (тріко для дівчаток) 11 250,00 2750,00
Костюм «Добро і зло» 7 250,00 1750,00
Танцювальний костюм для хлопчика 7 350,00 2450,00
Жилетка для сучасного танцю 15 300,00 4500,00
Принтер «НP Desk Jet» 1 1200,00 1200,00

Відповідно до Бюджетного Кодексу фінансування позашкільної освіти здійснюється по формульним розрахункам на одного вихованця. В повному обсязі таких коштів вистачає лише на захищені статті.

Відповідно до Бюджетного Кодексу фінансування позашкільної освіти здійснюється по формульним розрахункам на одного вихованця. В повному обсязі таких коштів вистачає лише на захищені статті

Відповідно до Типового переліку та до потреб заклад обладнано меблями на 80 % та технічними засобами навчання на 70 %.

На постійному контролі в закладі питання охорони здоров’я та ТБ, Це питання щомісяця розглядається на нарадах при директорові. Керівники гуртків та заступники директора  проводяйть бесіди з учасниками освітнього процесу. Видано 8 наказів з ОП та ТБ. Здійснюється контроль за санітарно-гігієнічним станом приміщень, контроль за наявністю довідок від лікаря гуртківцям хореографічних та туристичних гуртків та контроль за проходженням медогляду працівниками закладу.

Протягом 2019-2020 навчального року в закладі пройшли перевірки:

перевірка готовності закладу до початку 2019-2020 навчального року (комісія управління освіти);

інвентаризація товарно-матеріальних цінностей (комісія централізованої бухгалтерії управління освіти);

перевірка дотримання санітарного законодавства (працівник Держпродспоживслужби у Володимирецькому районі);

перевірка опору електроізоляції та петлі «фаза-нуль» (працівник Кузнецовського міського комунального підприємства);

перевірка готовності закладу до роботи в опалювальний період та промивання (продування) трубопроводів (комісія КМКП);

планова перевірка з питань штатів та контингентів, наповнюваності гуртків (відділ аудиту виконавчого комітету Вараської міської ради);

моніторинг в підпорядкованих закладах освіти на проведенняя додержання чинного законодавства по роботі зі звернення громадян (комісія управління освіти);

моніторинг щодо стану ведення ділової документації в закладі позашкільної освіти  (комісія управління освіти);

моніторинг санітарно-мікробіологічного дослідження (зразки води холодної водопровідної) (комісія Кузнецовського міськрайонного відділу  ДУ «РОДЦМОЗУ».

Результативність роботи колективу за 2019-2020 роки дала можливість:

модернізувати освітню діяльності закладу відповідно до запитів держави та суспільства, на основі сучасних підходів;

зберегти мережу гуртків закладу позашкільної освіти;

реалізувати робочий навчальний плану закладу і навчальні програм зі всіх напрямів гурткової роботи закладу;

різноманітити напрями гурткової роботи з урахуванням інтересів мешканців громади;

активізувати індивідуальну роботу з обдарованими та здібними дітьми, для підготовки вихованців до творчих конкурсів;

впровадити сучасні педагогічні технології;

реалізувати проблемне питання закладу «Створення збагаченого середовища для успішної самореалізації особистості дитини через виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості»;

удосконалити системи науково-методичної роботи на основі інноваційних технологій, оновлення навчальних програм, змісту, форм і методів освітньої діяльності на основі, впровадження компетентнісного підходу за основними напрямами позашкільної освіти, шляхом  впровадження інновацій у практику;

забезпечити атестацію та  перепідготовку педагогічних працівників;

сприяти  розвитку самоосвіти педагога в системі формування його професійної компетентності: відвідування обласних семінарів, відкритих занять, виставок, конкурсів, семінарів, майстер-класів;

впровадити сучасні форм виховання, інноваційних форм та методів роботи;

вдосконалити рейтингову систему оцінювання виховної діяльності гуртків та педагогічних працівників закладу;

активізувати учнівське самоврядування;

створити  умов для соціального захисту учасників освітнього процесу;

оптимізувати співпрацю педагогів та батьків;

здійснити підготовку до моніторингових досліджень якості освітніх послуг в Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради;

поповнити та поновити матеріальну базу закладу сучасним обладнанням, методичною та фаховою літературою;

зміцнити матеріально-технічну базу закладу шляхом залучення спонсорів та батьків

Проблемним питанням, яке потребують вирішення в найближчий час є прийом працівників на тимчасові вакантні посади на 2020-2021 навчальний рік;

Наші плани на майбутнє:

збереження мережі гуртків, секцій, клубів та інших творчих об’єднань з метою створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку вихованців;

осучаснення навчального процесу;

зміцнення матеріальної бази;

розширення та відродження мережі гуртків науково-технічного, еколого-натуралістичного напрямків відповідно до потреб та інтересів школярів;

поліпшення співпраці з позашкільними закладами України;

співпраця позашкільного закладу з громадськими та науковими

установами.

Дякую заступникам О.М.Стадник та Л.А.Ярошик за організацію освітньої та методичної роботи за здійснення якісного контролю освітнього процесу.

Культорганізатору С.В.Романчук за проведення масових заходів, за проведення масових міських заходів різного рівня, за розробку сценаріїв, за організацію відпочинку дітей в канікулярний час і за високий професіоналізм.

Заступнику з адміністративно-господарської роботи О.М.Пришко та працівникам, які їй підпорядковуються за належні умови проведення освітнього процесу в закладі.

Особливі слова подяки мені хотілось би висловити батькам наших вихованців. Дякую вам за підтримку нашого закладу.

Дякую всім працівникам Будинку дитячої та юнацької творчості за результативну, плідну роботу та за Ваші особисті внески в розвиток позашкільної освіти міста. Бажаю Вам невичерпної енергії, здійснення всіх задумів та творчих починань, успіхів у Вашій роботі! Нехай Вам завжди щастить, щоб гарний настрій і бадьорість, надія і віра, любов і радість були Вашими постійними супутниками, а велика духовна сила, оптимізм та впевненість у майбутньому супроводжували усі починання.

Директор Тетяна Валентинівна Маркевич