Структура та органи управління

Структура та органи управління
Центр дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, актами Вараської міської ради, її виконавчого комітету, управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради, а також Статутом.
Штатний розпис закладу позашкільної освіти передбачає наступні посади:
– Директор – 1;
– заступник директора з навчально-виховної роботи – 1;
– заступник директора з методичної роботи – 1;
– заступник директора з адміністративно-господарської частини – 1;
– культорганізатор – 1;
– акомпаніатор – 1;
– діловод – 1;
– керівники гуртків та творчих об’єднань – 29: 10 гуртків художньо-естетичного напряму, 8 гуртків науково-технічного напряму, 4 гуртки соціально-реабілітаційного напряму, 5 гуртків еколого-натуралістичного напряму, 3 гуртки туристсько-краєзнавчого напряму;
– костюмер – 1;
– прибиральники службових приміщень – 3;
– робітник – 1.

Центр  дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради  – державно-громадський заклад, у якому активну роль відіграє громадське самоврядування: колективні та колегіальні формування педагогів, вихованців та їх батьків, представників громадськості.
Для забезпечення активної участі педагогів, вихованців, батьків і громадськості в процесах прийняття рішень з питань позашкільної освіти та управління навчальним закладом створені та діють:
– ОРГАНИ КОЛЕГІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ (загальні збори, педагогічна рада, нарада при директору, його заступників);
– АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАКЛАДУ (директор, його заступники з навчально-виховної, методичної та адміністративно-господарської роботи);
– ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ (учнівське самоврядування, профспілковий комітет, художня та науково-методична рада закладу).
ОРГАНИ КОЛЕГІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Метою та завданнями загальних зборів є подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації. Учасники зборів покликані забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом; стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівниками навчальних закладів відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.
Педагогічну раду створюють для розгляду складних питань організації освітнього процесу, підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів. Очолює її директор закладу порзашкільної освіти. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше двох разів на рік.
Нарада при директору – покликана вирішувати термінові питання, пов’язані з організацією освітнього процесу. Участь у ній є обов’язковою для педагогічних працівників. Періодичність проведення – відповідно до доцільності проведення.
Наради при заступниках директора розглядають поточні проблеми, що стосуються їх адміністративної компетенції. Періодичність проведення визначається річним планом роботи.
АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАКЛАДУ
Керівництво Центром  здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України
ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
Учнівське самоврядування – одна з найбільш ефективних моделей залучення дітей та учнівської молоді до громадського життя. Завдяки такій формі роботи дітей на практиці вчать демократії. Органи учнівського самоврядування дають підліткам право голосу, що дозволяє їм впливати на рішення, які стосуються безпосередньо них, самим організовувати життєдіяльність закладу.
Профспілковий комітет. Відповідно до законодавства працівники закладу позашкільної освіти мають право вільно об’єднуватися у профспілки. Адміністрація Центру погоджує з профспілковим комітетом штатний розклад, навчальне навантаження, умови праці працівників, укладає угоди про охорону праці, повідомляє про скорочення робочих місць і подібне.
Художня рада – це консультативно-дорадчий орган та орган самоврядування, який об’єднує на добровільних засадах членів педагогічного колективу закладу з метою глибокого і всебічного вивчення стану підготовки гуртківців та їх результатів до різних заходів, конкурсів тощо.
Науково-методична рада закладу дає змогу педагогу бути в курсі новітніх технологій виховної роботи, оволодівати різними методами, сприяє раціоналізації праці. Є колегіальним органом педагогічних працівників, обов’язок якого – сприяти розвитку та удосконаленню методики освітнього процесу, професійної майстерності і творчого зростання педагогів.