ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ___________
Тетяна МАРКЕВИЧ
01.09.2022

ОСВІТНЯ  ПРОГРАМА

Центру дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради

на 2022-2023 навчальний рік

Зміст

№ з/пНазва розділуСторінка
1Візитка3
2Мета та основні завдання освітньої програми4
3Зміст освітнього процесу5
4Кадрове забезпечення7
5Матеріально-технічне забезпечення7
6Планування роботи8
7Вимоги до здобувачів позашкільної освіти9
8Перелік освітніх компонентів (навчальні програми відповідно до навчального плану)12
9Тривалість занять17
10Загальний обсяг навчального навантаження17
11Очікувані результати навчання здобувачів позашкільної освіти  (ключові компетентності здобувачів освіти)19
12Прикінцеві положення20

1. Візитка

Центр дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради (далі – Центр) введено в експлуатацію 15.01.1986 відповідно до наказу Кузнецовського міського відділу народної освіти від 15.02.1986 № 5 «Про відкриття Будинку піонерів», згідно листа МП УРСР від 06.09.1985 № 6/1-7-557 та розпорядження Ровенського обкому від 18.09.1985 № 1575.

Заклад перейменовано в Будинок дитячої та юнацької творчості рішенням виконавчого комітету Кузнецовської міської Ради народних депутатів Ровенської області від 21.02.1991 № 56 «Про зміну назви Будинку піонерів». З 2017 року – назва закладу: Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області (рішення Вараської міської ради від 28.11.2017 № 878 «Про внесення змін до установчих документів Будинку дитячої та юнацької творчості Кузнецовської міської ради Рівненської області»).

Відповідно рішенню Вараської міської ради від 24.09.2021 № 826 «Про внесення змін до установчих документів Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області», з метою приведення статуту Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області до вимог чинного законодавства України, відповідно до частини восьмої статті 22, абзацу другого частини другої статті 25 Закону України «Про освіту», частини першої статті 13 Закону України «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 06 травня 2001 року № 433, керуючись статтею 25, пунктом 30 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку зі зміною в установчих документах закладу позашкільної освіти, змінено назву із Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області на Центр дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради.

З 1988 року Центр знаходиться в орендованому приміщенні. Станом на 2020 рік освітній процес здійснюється в одному приміщенні.

Центр працює у дві зміни, режим роботи визначається з урахуванням вікових особливостей дітей.

Освітня програма Центру на 2022-2023 навчальний рік розроблена на виконання пункту 1 статті 64 Закону України «Про освіту», пункту 4 статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту», узгоджена із Положенням про заклад позашкільної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433, Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в закладах позашкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 року № 51 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року за № 1036/9635, наказом Міністерства освіти і науки України від 05 січня 2021 року № 17 «Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти», Типовими навчальними планами для організації освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2008 року № 676, листом Міністерства освіти і науки України від 27 липня 2022 року № 1/8507-22 «Про організацію освітньої діяльності в закладах позашкільної освіти у 2022/2023 навчальному році», наказу Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2022 року № 527 «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641».

Освітня програма Центру – це нормативний документ, який містить характеристику змісту, особливості організації освітнього процесу та освітні мету і завдання діяльності.

Освітня програма визначає організацію освітнього процесу з урахуванням державної політики у сфері позашкільної освіти, зокрема під час дії правового режиму воєнного стану, формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у дітей та молоді на прикладах героїчної боротьби Українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та державності, особливостей соціально-економічного розвитку міста, інтересів вихованців з використанням різних організаційних форм роботи, передбачених статутом Центру, демократизації управління, створення умов для творчої діяльності адміністрації і педагогів закладу, збереження єдиного освітнього простору, соціального захисту вихованців, із забезпеченням їх права на доступність і якість позашкільної освіти, створення умов для безперервності освіти.

2. Мета та основні завдання освітньої програми

Метою освітнього процесу Центру є розвиток здібностей дітей та учнівської молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури, технічної та інших видів творчості, формування ціннісного ставлення особистості дитини до українського народу, Батьківщини, держави, нації, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або профорієнтації.

Основними завданнями є:

утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

формування суспільно-громадського досвіду особистості вихованців;

розвиток, стимулювання та реалізація їх духовного й творчого потенціалу;

створення системи пошуку, розвитку і підтримки юних талантів і обдарувань для формування творчої та різносторонньо розвиненої особистості у різних галузях суспільного життя;

залучення до особистісно значущих соціокультурних цінностей;

стимулювання бажання працювати задля розвитку держави, готовність її захищати;

формування поваги до батьків, історико-культурних та духовних надбань рідного народу;

культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи;

задоволення потреб у професійному самовизначенні та творчій самореалізації;

забезпечення соціально-педагогічного захисту неповнолітніх та організації їх змістовного дозвілля;

розвиток психофізичних ресурсів зміцнення здоров’я, підтримка високої працездатності протягом всього періоду навчання;

формування активної життєвої позиції, здорового способу життя засобами фізичної культури;

здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

Об’єкт освітньої програми:

організація та реалізація освітнього процесу у Центрі з урахуванням диференціації та індивідуалізації освітньої діяльності.

Пріоритетні напрями:

виховання розуміння високої цінності українського громадянства, внутрішньої потреби бути громадянином України;

усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

створення комфортного середовища в гуртках з врахуванням інтересів і запитів усіх учасників освітнього процесу;

забезпечення оптимальних умов для розвитку й самореалізації кожного вихованця;

розвиток науково-педагогічного потенціалу, удосконалення освітньої та інноваційної діяльності Центру;

відкритість та інформаційна доступність.

Актуальні питання:

пошук шляхів ефективної реалізації освітнього процесу в Центрі;

формування патріотизму, відповідальності за долю нації, держави;

впровадження особистісно-зорієнтованих технологій;

розвиток духовності і моральності у суспільстві, утвердження традиційних сімейних цінностей;

залучення вихованців до творчої діяльності у рамках самореалізації особистості.

3. Зміст освітнього процесу

Освітній процес у Центрі в 2022-2023 навчальному році здійснюється за п’ятьма напрямами, а саме:

художньо-естетичним – забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;

туристсько-краєзнавчим – спрямовується на залучення вихованців до активної діяльності з вивчення історії та традицій рідного краю, довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, народознавчих, історичних об’єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з туризму та краєзнавства;

еколого-натуралістичним – передбачає оволодіння вихованцями знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок;

науково-технічним – забезпечує набуття вихованцями техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;

соціально-реабілітаційним – забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, їх підготовку до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку.

Головними принципами освітнього процесу є:

утвердження національної спрямованості, що передбачає формування національної самосвідомості, виховання любові до рідної землі, природи, українського народу, шанобливого ставлення до його культури, історії, традицій; поваги до культури всіх народів, які населяють Україну; здатності зберігати свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави;

виховання соціальної відповідності, що обумовлює потребу узгодження змісту і методів національно-патріотичного виховання з реальною соціальною ситуацією, в якій організовується виховний процес, і має на меті виховання в дітей і молоді готовності до захисту України та ефективного розв’язання життєвих проблем на основі сформованих цінностей;

єдність загальнолюдських і національних цінностей, що забезпечує у змісті освітнього процесу органічний зв’язок і духовну єдність української національної культури з культурою народів світу; розвиток культури всіх національних меншин, що проживають на території України; сприяє усвідомленню пріоритетності загальнолюдських цінностей над груповими; визначає позашкільну освіту як важливий засіб національного розвитку й гармонізації національних і міжнаціональних відносин в Україні;

демократизація, що передбачає автономію закладу у вирішенні основних питань діяльності, розвитку різноманітних форм співробітництва та партнерства всіх учасників освітнього процесу;

єдність історичної і соціальної пам’яті, що спрямована на збереження духовно-моральної і культурно-історичної спадщини українців та відтворює її у реконструйованих і осучаснених формах і методах діяльності;

цілеспрямованість педагогічного процесу, що виражає вимогу організувати освітню роботу з метою всебічного розвитку кожної дитини, підготовки її до участі в перебудові суспільства, до життя в демократичній правовій державі, проєктування особистості вихованця через загальні цілі, завдання, навчання і виховання власними цілями і завданнями кожної дитини;

повага до особистості дитини у поєднанні з розумною вимогливістю до неї, що виховують у дитини почуття людської гідності, формують уявлення про гуманні засади людських відносин, єдність поваги і вимогливості, бажання участі у важливих громадських справах, прагнення відповідальності, що сприяють самоствердженню, підносять особистість у власних очах, окрилюють і надихають;

вибір оптимальних методів, форм, засобів навчання і виховання, що ґрунтуються на усвідомленні неможливості універсальних підходів до навчання і виховання, які спрацьовують у будь-яких педагогічних ситуаціях; відображення демократичності умов роботи сучасного закладу позашкільної освіти, які дають педагогам право вибору на науковій основі оптимальних для них умов, методів, форм і прийомів роботи;

гуманізація, що визначає пріоритети завдань творчої самореалізації особистості, її виховання, створення умов для вияву обдарованості і талантів здобувачів освіти, формування гуманної особистості;

науковість і системність, що полягає в забезпеченні оптимальних умов для інтегруючої функції освітніх процесів в умовах досягнення основної мети;

безперервність, наступність та інтеграція, що забезпечує єдність всіх ланок освіти, об’єднання спільних зусиль, цілісність і наступність позашкільної освіти, спрямованої на поглиблення та конкретизацію освітнього процесу; набуття освіти упродовж всього життя, за умови наступності та концентричності;

багатоукладність і варіативність, що передбачає можливість широкого вибору змісту, форми і засобів позашкільної освіти, альтернативність у задоволенні духовних запитів здобувачів освіти, їх пізнавальних та інтелектуальних можливостей та інтересів, запровадження поліваріантності навчальних програм, поглиблення і розширення їх практичної сприятливості, референції та індивідуалізованого освітнього процесу;

добровільність і доступність, що передбачає право вибору та доступності в забезпеченні потреб абсолютності у творчій самореалізації, духовному самовдосконаленні, здобутті додаткових знань, умінь та навичок, підготовки до активної професійної та громадської діяльності;

самостійність і активність особистості, що полягає у  забезпеченні психолого-педагогічної атмосфери, яка сприяє виявленню, розвитку і реалізації здобувачами освіти пізнавальної самостійності, творчої активності, прояву обдарованості і таланту;

практична спрямованість, що передбачає набуття здобувачами освіти певних умінь і навичок, орієнтацію на трудову діяльність у ринкових умовах, їх розширення та розвиток, а також впровадження в життя за умов інтеграції з наукою і виробництвом.

В освітньому процесі Центру вищевикладені принципи реалізуються в тісному взаємозв’язку, взаємозумовлюють один одного, жоден з них не може бути задіяний відособлено, тобто без урахування і використання інших.

Освітній процес у Центрі організовується за формами: творчі об’єднання, гуртки, команди, студії, ансамблі, колективи тощо.

Заняття проводяться у формі групових занять за змішаною формою навчання.

Форми і методи навчання педагоги Центру визначають самостійно, враховуючи специфіку роботи, забезпечуючи досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах.

4. Кадрове забезпечення

Відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку працівників Центру, станом на 01.09.2022 в закладі працюють:

директор – 1 (1 ставка);

заступник директора з навчально-виховної роботи – 1 (1 ставка);

заступник директора з методичної роботи – 1 (1ставка);

завідувач відділу організаційно-масового – 1 (1 ставка);

культорганізатор – 1 (1 ставка);

акомпаніатор – 1 (0,5 ставки);

керівники гуртків – 25,5 ставок;

заступник директора з адміністративно-господарської частини – 1 (1 ставка);

діловод (0,5 ставки), секретар-друкарка (0,5 ставки) – 1;

костюмер – 1 (1 ставка);

робітник – 1 (1 ставка);

прибиральник службових приміщень – 4 (3 ставки);

лаборант – 1 (0,5 ставки);

двірник – 1 (0,5 ставки).

Станом на 01.09.2022 у закладі працюють 27 педагогічних працівників (з них: 3 знаходяться у декретній відпустці).

П’ять педагогічних працівників мають звання «Керівник гуртка-методист», один нагороджений Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України та нагрудним знаком «За заслуги перед містом». Два колективи закладу мають звання «Зразковий художній колектив».

5. Матеріально-технічне забезпечення

Відповідно  до перспективного плану розвитку Центру, щороку адміністрацією аналізується, удосконалюється та оновлюється матеріально-технічна база.

Матеріально-технічне забезпечення відповідає сучасним вимогам до організації освітнього процесу. Центр розташований у пристосованому орендованому п’ятиповерховому цегляному приміщенні. Стан приміщення відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Адміністрацією приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчальних приміщень та удосконаленню матеріально-технічної бази закладу, ефективності використання приміщень.

Навчальні приміщення забезпечені обладнанням та меблями в обсязі, який дає можливість проводити освітній процес на належному рівні. Обладнання відповідає вимогам Типового переліку для позашкільних закладів.

Відповідно до потреб, станом на 01.09.2022, заклад обладнано меблями на 80 % та технічними засобами навчання на 70 %.

Сучасний процес інформатизації освіти потребує впровадження інформаційних технологій у навчання та виховання, а також в управління. Центр підключений до мережі Інтернет. Комп’ютер є невід’ємною частиною робочого місця директора, заступників та діловода. Ділова документація оформлюється за допомогою комп’ютерної техніки. 90 % педагогічних працівників постійно використовують у своїй роботі комп’ютерну техніку.

До початку 2022-2023 навчального року Центр підготовлений і готовий працювати у мирний час.

6. Планування роботи

На основі Освітньої програми Центру складені та затверджені Річний план роботи та Навчальний план, що конкретизують організацію освітнього процесу.

Центр здійснює освітній процес відповідно до Освітньої програми, Річного плану роботи та Навчального плану.

Річний план роботи дає можливість поєднувати перспективні завдання з конкретними завданнями на кожний семестр, місяць навчального року.

Навчальний план гуртків та творчих об’єднань Центру передбачає організацію освітнього процесу в гуртках, студіях, ансамблях, колективах та інших творчих об’єднаннях за інтересами вихованців, учнівської молоді, з урахуванням особливостей регіону, кадрового забезпечення, матеріально-технічної бази тощо.

Реалізація навчального плану сприяє виконанню основних його функцій. Серед них: освітня, національно-патріотична, соціально-психологічна, адаптаційна, реабілітаційно-оздоровча, дозвіллєва, розважальна, методична та інші.

В основу робочого навчального плану гуртків та творчих об’єднань закладу покладено орієнтири щодо переліку гуртків, класифікації гуртків, кількості груп та інших творчих об’єднань за двома рівнями: початкового, основного, з вказаним річним навантаження роботи, зазначений чисельний склад гуртків та вихованців, тижневе навантаження педагогічних працівників.

Навчальний план закладу затверджується педагогічною радою, наказом директора та погоджується профспілковим комітетом. Відповідно до навчальних планів та типових програм керівниками гуртків розробляються календарно-тематичні плани гуртків.

7. Вимоги до здобувачів позашкільної освіти

Вимоги до здобувачів позашкільної освіти, які навчатимуться за Освітньою програмою 2022-2023 навчального року визначаються рівнем творчого об’єднання Вараського ЦДЮТ, відображаються в навчальних програмах з позашкільної освіти.

Порівняльна таблиця

Напрями діяльності2021-2022 навчальний рік2022-2023 навчальний рік
художньо-естетичний   туристсько-краєзнавчий   еколого-натуралістичний   науково-технічний   соціально-реабілітаційний  11 гуртків, 34 групи, 490 вихованці 2 гуртки, 6 груп, 72 вихованці 4 гуртки, 12 груп, 132 вихованців 5 гуртків, 15 груп, 202 вихованці 5 гуртків, 11 груп, 134 вихованці10 гуртків, 30 груп, 398 вихов. 2 гуртки, 6 груп, 72 вихованці 4 гуртки, 12 груп, 126 вихованців 7 гуртків, 19 груп, 236 вихованців 5 гуртків, 12 груп, 140 вихованців
Загальна кількість  гуртків2728
Загальна кількість  груп78 (2 інклюзивні)79 (2 інклюзивні)
Групи початкового рівня2326
Групи основного рівня  5553
Загальна кількість вихованців1030972

Гуртки, групи та інші творчі об’єднання початкового рівня за напрямами позашкільної освіти, вимоги до вихованців.

Початковий рівень навчання включає 26 груп (324 вихованці): 1 року навчання – 24 групи (298 вихованців), з них: 1 група інклюзивна, 2 року навчання – 2 групи (26 вихованці).

До початкового рівня в БДЮТ відносяться гуртки, групи та інші творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів, виявлення здібностей та обдаровань, прищеплення інтересу до творчої діяльності. Навчальні програми гуртків цього рівня передбачають забезпечення загального розвитку дитини, оволодіння нею теоретичними і практичними основами творчої діяльності, створення умов для вибору творчої діяльності, адаптації вихованців, учнів, слухачів до позашкільної життєдіяльності.

На базі студії вокального мистецтва «Гармонія», художньо-естетичного напряму працюватиме 1 інклюзивна група.

Навчальні програми гуртків, груп та інших творчих об’єднань цього рівня передбачають створення умов для розвитку творчої особистості, надання їй глибокої теоретичної та практичної підготовки, професійних вмінь і навичок і розроблені керівниками гуртків терміном від 1 до 2-х років.

Тижневе навантаження в гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях основного рівня першого та інших років навчання є мобільним і залежить від специфіки їх діяльності.

Для гуртків та творчих об’єднань початкового рівня в навчальному плані відведено:

№ з\пНапрям діяльностіКількість годин на тиждень
1-й рік2-й рік
1.Художньо-естетичний6
2.Туристсько-краєзнавчий6
3.Еколого-натуралістичний
4.Науково-технічний44
5.Соціально-реабілітаційний46

Гуртки, групи та інші творчі об’єднання основного рівняза напрямами позашкільної освіти, вимоги до вихованців.

Основний рівень навчання включає 53 групи (648 вихованці): 1 року навчання – 47 групи (548 вихованців), з них: 1 група інклюзивна, 2 року навчання – 1 група (16 вихованців), 3 року навчання – 4 групи (64 вихованці), 4 року навчання – 1 група (20 вихованців).

До основного рівня відносяться гуртки, групи та інші творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації та діти, що відвідують заняття живого куточка. Діяльність таких гуртків передбачає створення умов для соціальної адаптації вихованців, учнів і слухачів у суспільстві, розвиток стійких інтересів до творчої діяльності, розширення і поглиблення професійних інтересів, вмінь і навичок, поглиблення теоретичних знань з різних напрямів позашкільної освіти.

Вихованці, учні, які виявляють стійкі інтереси до конкретної творчої діяльності, зараховуються до гуртка, групи або іншого творчого об’єднання основного рівня навчання. Підставою для створення гуртка основного рівня може бути об’єднання вихованців, учнів, які виявили бажання надалі навчатися за обраним профілем.

На базі гуртка «Юний флорист», туристсько-краєзнавчого напряму працюватиме 1 інклюзивна група.

Навчальні програми гуртків, груп та інших творчих об’єднань цього рівня передбачають створення умов для розвитку творчої особистості, надання їй глибокої теоретичної та практичної підготовки, професійних вмінь і навичок і розробляються керівниками гуртків терміном від 1 до 4-х років.

Тижневе навантаження в гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях основного рівня першого та інших років навчання є мобільним і залежить від специфіки їх діяльності.

Для гуртків та творчих об’єднань основного рівня в навчальному плані відведено:

№ з/пНапрям діяльностіКількість годин на тиждень
1-й рік2-й рік3-й рік4-й рік
 Художньо-естетичний676, 99
 Туристсько-краєзнавчий66
 Еколого-натуралістичний6
 Науково-технічний6
 Соціально-реабілітаційний6

Для зарахування вихованців до туристичних, хореографічних і подібних творчих об’єднань Центру претенденти повинні мати належний стан здоров’я, підтверджений довідкою від лікаря, що дозволятиме набувати відповідні компетентності за навчальними програмами.

Навчальний рік у Центрі дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради розпочинається 1 вересня, а закінчується 31 травня.

З 1 по 15 вересня здійснюється комплектування груп гуртків або інших творчих об’єднань. Цей період вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання. Період комплектування груп терміном 15 днів протягом навчального року також вважається робочим часом керівника гуртка. Освітній процес в Центрі організовується за формами: творчі об’єднання, гуртки, групи, студії, ансамблі, колективи тощо.

Навчальні заняття заплановані за семестровою системою та груповою формою роботи. При використанні форм і методів проведення занять виходячи зі створення безпечних умов перебування у закладах освіти учасників освітнього процесу під час дії правового режиму воєнного стану, значна увага належатиме організації навчання за домогою дистанційних технологій, за змішаною формою навчання. Вибір форм роботи відповідатиме визначеній меті, можливостям, прогнозованим/бажаним результатам, напряму роботи. Найголовнішим критерієм при цьому є відповідність поставленим освітнім цілям і завданням, збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу.   

Форми і методи навчання педагоги Центру визначають самостійно, враховуючи специфіку роботи, забезпечуючи досягнення конкретних очікуваних результатів в умовах воєнного стану, зазначених у навчальних програмах.

У канікулярні, вихідні та святкові дні Центр може працювати за окремим планом, затвердженим директором.

Структура навчального року може змінюватись згідно з рішенням педагогічної ради та за погодженням з місцевими органами управління освітою з урахуванням регіональних особливостей під час дії правового режиму воєнного стану, кліматичних умов, епідемічної ситуації, профілю та інших причин з метою впорядкування роботи Центру.

8. Перелік освітніх компонентів

Навчальні програми відповідно до навчального плану Центру – один із освітніх компонентів за напрямами та профілями позашкільної освіти.

Навчальні програми гуртків, студій та інших творчих об’єднань визначають організацію освітнього процесу для досягнення очікуваних результатів навчання.

Навчальні програми з позашкільної освіти розробляються із врахуванням законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 року № 651, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року за № 1036/9635, типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, листа ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 05 червня 2013 року № 14.1/10-1685 «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти».

Освітній процес у Центрі здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, затвердженими центральними органами виконавчої влади, а також за навчальними планами і програмами, погодженими з управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради.

№ з/пНазва відділення, гуртка, творчого об’єднанняПрограма, за якою працюєКерівник (П.І.П. повністю)
Художньо-естетичний напрям
1Студія вокального співу «Гармонія»Навчальна програма естрадного мистецтва (Схвалено педагогічною радою Українського державного центру позашкільної освіти», протокол № 4 від «25» серпня 2021 року)АЛЕКСЄЄНКО Оксана Володимирівна
2Гурток «Дизайн одягу»Навчальна програма «Дизайн одягу» (Схвалено педагогічною радою Будинку дитячої та юнацької творчості, протокол № 03 від 31.08.2021)БІЛАН Олена Михайлівна
3Гурток художньо-естетичний  Навчальна програма (Схвалено педагогічною радою Українського державного центру позашкільної освіти», протокол № 4 від «25» серпня 2021 року) 
4Зразковий художній колектив сучасного танцю «Едем»Навчальна програма зразкового художнього колективу сучасного танцю «Едем». (Схвалено педагогічною радою Центру дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради, протокол № 03 від 01.09.2022)ГРИЦАЙ Ольга Миколаївна
5Гурток «Рукоділля»Навчальна програма («Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН від 11.06.2018 № 1/11-6202) 
6Театральний гурток «Дебют»Навчальна програма гуртка акторської майстерності (Схвалено педагогічною радою Українського державного центру позашкільної освіти», протокол № 4 від «25» серпня 2021 року)КУЛИК Яна Миколаївна
7Зразковий художній хореографічний ансамбль «Пірует»Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму.  Зразковий художній хореографічний ансамбль «Пірует» Схвалено науково-методичною радою управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради (протокол № 1 від 04.09.2020)МАХОРІНА Ольга Павлівна
8Студія образотворчого мистецтва «Дивосвіт»Навчальна програма студії образотворчого мистецтва «Дивосвіт»  (Схвалено педагогічною радою Центру дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради, протокол № 03 від 01.09.2022)МЕЛЬНИК Аркадій Миколайович
9Гурток образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик»Навчальна програма з образотворчого мистецтва («Схвалення для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 25.05.2018, лист ІМЗО від 06.06.2018 No 22.1/12-Г-322))ПАВЛУСЬ Богдан Сергійович
10Гурток класичного танцю «Грація»Навчальна програма (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН від 10.01.2019 № 1/11-98))ПОНОМАРЬОВА Валерія Олександрівна
Туристсько-краєзнавчий напрям
1Гурток «Українське народознавство»Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму«Українське народознавство» (протокол засідання науково-методичної ради РОІППО № 2 від 21.05.2021)МЕЛЬНИК Теятна Василівна
2Літературно-краєзнавчий гурток «Рідний край»Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму«Літературне краєзнавство» (Лист Міністерства освіти і науки України від 14.07.2017 № 1/11-7048)МЕЛЬНИК Тетяна Михайлівна
Еколого-натуралістичний напрям
1Гурток «Юний флорист»Навчальна програма флористики та фітодизайну інтер’єру (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 18.09.2018 № 1/11- 9909)ДУЛЬКО Ольга Олегівна
2Гурток «Юні акваріумісти»Навчальна програма «Юні акваріумісти» (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 11.06.2018 № 1/11- 6201)ЛЕВКОВЕЦЬ Ганна Валентинівна
3Гурток «Світ домашніх улюбленців»Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму «Світ домашніх улюбленців» (протокол засідання науково-методичної ради РОІППО № 2 від 21.05.2021)СТОЛЯРУК Тетяна Олександрівна
4Гурток еколого-натуралістичнийНавчальна програма (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 11.06.2018 № 1/11- 6201) 
Науково-технічний напрям
1Гурток «Початкове технічне моделювання»Навчальна програма «Початкове технічне моделювання» (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист 07.10.2019 № 1/11-8872)КАСЯНЧИК Віра Володимирівна
2Гурток «ПТМ з елементами англійської мови «Smile»Навчальна програма з позашкільної освіти «ПТМ з елементами англійської мови» (Випуск 3) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2019)КОЗАКЕВИЧ Тетяна Мирославівна
3Гурток «Народна творчість»Програма гуртка (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872)КРАВЧУК Яна Віталіївна
4Гурток «Дитяча анімація»Програма гуртка (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872)МЕЛЬНИК Аркадій Миколайович
5Гурток «Квілінг»Навчальна програма (Схвалено для використання в закладах позашкільної освіти Науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України», протокол  від 12.02.2020 № 1)СИДОР Олена Михайлівна
6Гурток науково-технічнийНавчальна (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872) 
7Гурток художньо-технічної творчостіНавчальна програма (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872) 
Соціально-реабілітаційний напрям
1Гурток для старшокласників «Пізнай себе»Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму «Пізнай себе» (протокол засідання науково-методичної ради управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради № 1 від 05.09.2019)ЛОПУГА Наталія Феодосіївна
2Гурток «Краса здоров’я»Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму гуртка «Краса здоров’я» (протокол засідання науково-методичної ради управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради № 1 від 05.09.2019)МОМОТЮК Олеся Михайлівна
3Гурток «Учнівське самоврядування»Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму «Лідер у тобі» (Схвалено науково-методичною радою управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради (протокол № 1 від 04.09.2020)СТАДНИК Олена Миколаївна
4Гурток «Ранній розвиток дитини»Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму «Ранній розвиток дитини» (протокол засідання науково-методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  № 2 від 22.05.2020) 
5Гурток «Основи журналістики»Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму «Основи журналістики» (протокол засідання науково-методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  № 2 від 22.05.2020)ЯРОШИК Лариса Анатоліївна

9. Тривалість занять

Тривалість одного заняття в Центрі визначається навчальним планом і навчальними програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців:

віком від 3 до 6 років – 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

старшого віку – 45 хвилин (40 хвилин – на період карантину).

Перерви між заняттями вважаються робочим часом керівників гуртків.

10. Загальний обсяг навчального навантаження

Загальний обсяг навчального навантаження визначається напрямом позашкільної освтіи та рівнем творчого об’єднання, допустимим навантаженням для різних вікових категорій та відображається в навчальних планах і програмах.

Навчальний план Центру містить цілісне уявлення про зміст, структуру, кількість годин за напрмяом позашкільної освіти та роком навчання, з врахуванням гранично допустимого тижневого навантаження для здобувачів позашкільної освіти.

Обсяг навчального навантаження для гуртків, студій та інших творчих об’єднань за напрямами позашкільної освіти визначений на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних планів, затверджених науково-методичною радою РОІППО та науково-методичною радою управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради, з урахуванням мережі діючих творчих об’єднань, кількості груп у них, років навчання, тижневого навантаження педагогічних працівників, структури навчального року.

Художньо-естетичний напрям:

П.І.ПНаванта- женняНазва гурткаКількість груп
1234
АЛЕКСЄЄНКО О.В.18Студія вокального співу «Гармонія»3 (1 інк.)
БІЛАН О.М.18Гурток «Дизайн одягу»3
 18Гурток художньо-естетичний3
ГРИЦАЙ О.М.25Зразковий художній колектив сучасного танцю «Едем»4
 18Гурток «Рукоділля»3
КУЛИК Я.М.18Театральний гурток «Дебют»3
МАХОРІНА О.П.18Зразковий художній хореографічний ансамбль «Пірует»2
МЕЛЬНИК А.М.12Студія образотворчого мистецтва «Дивосвіт»2
ПАВЛУСЬ Б.С.18Гурток образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик»4
ПОНОМАРЬОВА В.О.18Гурток класичного танцю «Грація»3
 181 30

Туристсько-краєзнавчий напрям:

1234
МЕЛЬНИК Т.В.18Гурток «Українське народознавство»3
МЕЛЬНИК Т.М.18Літературно-краєзнавчий гурток «Рідний край»3
 36 6

Еколого-натуралістичний напрям:

1234
ДУЛЬКО О.О.18Гурток «Юний флорист»3(1 інк.)
ЛЕВКОВЕЦЬ Г.В.18Гурток «Юні акваріумісти»3
СТОЛЯРУК Т.О.18Гурток «Світ домашніх улюбленців»3
 18Гурток еколого-натуралістичний3
 72 12

Науково-технічний напрям:

1234
КАСЯНЧИК В.В.18Гурток «Початкове технічне моделювання»3
КОЗАКЕВИЧ Т.М.12Гурток ПТМ з елементами англійської мови «Smile»3
КРАВЧУК Я.В.18Гурток «Народна творчість»3
МЕЛЬНИК А.М.8Гурток «Дитяча анімація»2
СИДОР О.М.12Гурток «Квілінг»2
 18Гурток науково-технічний3
 18Гурток художньо-технічної творчості3
 104 19

Соціально-реабілітаційний напрям:

1234
ЛОПУГА Н.Ф.18Гурток для старшокласників «Пізнай себе»3
МОМОТЮК О.М.18Гурток «Краса здоров’я»3
СТАДНИК О.М.6Гурток «Учнівське самоврядування»1
 18Гурток «Ранній розвиток дитини»4
ЯРОШИК Л.А.6Гурток «Основи журналістики»1
 66 12
Всього годин:459Всього груп:79

11. Очікувані результати навчання здобувачів позашкільної освіти (ключові компетентності здобувачів освіти)

Очікувані результати навчання здобувачів позашкільної освіти відображені в навчальних програмах з позашкільної освіти, в яких і конкретизовані очікуваний результат як формування компетентностей.

Центр здійснює освітню діяльність, спрямовану на розвиток здібностей дітей та учнівської молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичного виховання, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, інших складових компетентностей, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

Духовно-моральні компетентності передбачають забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, поваги до національних, історичних, культурних і духовних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій, державної мови та державних символів України, турботи про спільне благо, природу, збереження та шанування національної пам’яті, формування активної громадянської позиції.

Пізнавальні компетентності передбачають оволодіння поняттями та знаннями з різних галузей знань; основ характеристики явищ і процесів суспільного життя; набуття знань морально-психологічних якостей, способів організації змістовного дозвілля.

Практичні компетентності передбачають формування різноманітних техніко-технологічних вмінь і навичок, здатності реалізовувати та захищати свої права, орієнтуватися в соціальних відносинах, встановлювати зв’язки між подіями і явищами, формулювати, висловлювати та доводити власну думку, позицію.

Творчі компетентності передбачають набуття досвіду власної творчої діяльності з різних галузей знань, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; розвиток дослідницьких здібностей, системного, просторового та логічного мислення, уяви, фантазії; потреби у творчій самореалізації та духовному вдосконаленні.

Соціальні компетентності орієнтовані на досягнення високого рівня освіченості та вихованості; емоційний, фізичний, інтелектуальний розвиток; формування позитивних особистісних якостей (самостійність, наполегливість, працьовитість  тощо), ціннісного ставлення до себе та інших, вміння працювати в колективі; розвиток здатності до професійного самовизначення; творчого становлення; формування громадянської поведінки, патріотизму.

Такі ключові компетентності як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися на заняттях гуртків усіх напрямів.

Їх виокремлення спрямоване на формування в дітей та учнівської молоді здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях,  збільшення кількості здобувачів освіти, які пишаються своїм українським походженням, громадянством, збільшення кількості дітей та молоді, залучених до проєктів та заходів з національно-патріотичного виховання місцевого, всеукраїнського та міжнародного рівнів, які відповідають ціннісним орієнтирам та індикаторам ефективності.

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів. Усе це необхідно враховувати при формуванні освітнього середовища у закладі позашкільної освіти. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню у вихованців уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Компетентності, здобуті за програмами позашкільної освіти, враховуються та визначаються на відповідному рівні освіти.

12. Прикінцеві положення

Освітня програма Центру дитячої та юнацької творчості Вараської місьокї ради складена на виконання Закону України «Про освіту», статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту», рішення педагогічної ради Центру дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради (протокол від 01.09.2022 № 03), з метою впровадження Державного стандарту, визначення напрямів діяльності та цільових орієнтирів освітнього процесу у 2022-2023 навчальному році. При цьому форма організації освітнього процесу (очна, дистанційна, змішана) обирається в залежності від безпекової ситуації в місті. Для створення безпечних умов перебування у Центрі учасників освітнього процесу під час дії правового режиму воєнного стану використані інструктивно-методичні матеріали щодо порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки  життєдіяльності, підготовлені Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 11липня 2022 року№1/7707-22).

В умовах збройної агресії російської федерації пріоритетом у педагогічній діяльності кожного педагогічного працівника Центру покладене національно-патріотичне виховання дітей та молоді відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2022 року №527, зі змінами від 23 червня 2022 року №586.

Заступник директора з методичної роботиЛариса ЯРОШИК
СХВАЛЕНО Протокол засідання педагогічної ради від 01.09.2022 № 03