Освітня Програма БДЮТ 2020-2021

СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради

протокол № 4 від 01.09.2020

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор БДЮТ

___________ Тетяна МАРКЕВИЧ

_____ _____ _____

ОСВІТНЯ  ПРОГРАМА

Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради  Рівненської області

на 2020-2021 навчальний рік

Зміст

№ з/п Назва розділу
1. Візитка закладу
2. Мета та основні завдання освітньої програми закладу
3. Зміст освітнього процесу закладу
4. Кадрове забезпечення закладу
5. Матеріально-технічне забезпечення закладу
6. Планування роботи закладу
7. Навчальні програми відповідно до навчального плану закладу
8. Тривалість занять у закладі
9. Очікуваний результат (ключові компетентності здобувачів освіти)
10. Прикінцеві положення
 1. Візитка закладу

Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області (далі – БДЮТ) введено в експлуатацію 15.01.1986 відповідно наказу Кузнецовського міського відділу народної освіти від 15.02.1986 № 5 «Про відкриття Будинку піонерів», згідно листа МП УРСР від 06.09.1985 № 6/1-7-557 та розпорядження Ровенського обкому від 18.09.1985 № 1575.

Заклад перейменовано в Будинок дитячої та юнацької творчості рішенням виконавчого комітету Кузнецовської міської Ради народних депутатів Ровенської області від 21.02.1991 № 56 «Про зміну назви Будинку піонерів».
З 2017 року – назва закладу: Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області (рішення Вараської міської ради від 28.11.2017 № 878 «Про внесення змін до установчих документів Будинку дитячої та юнацької творчості Кузнецовської міської ради Рівненської області»).
З 1988 року БДЮТ знаходиться в орендованому приміщенні. Станом на 2020 рік освітній процес здійснюється в одному приміщенні.

Заклад працює у дві зміни, режим роботи визначається з урахуванням вікових особливостей дітей.

Освітня програма БДЮТ на 2020-2021 навчальний рік розроблена на виконання пункту 1 статті 64 Закону України «Про освіту» та пункту 4 статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту» та узгоджена із Положенням про заклад позашкільної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433, Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в закладах позашкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 № 51 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.08.2004 за № 1036/9635, Типовими навчальними планами для організації освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676.

Освітня програма БДЮТ – це нормативний документ, який містить характеристику змісту позашкільної освіти закладу, особливості організації освітнього процесу та освітні мету і завдання діяльності закладу позашкільної освіти.

Освітня програма визначає організацію освітнього процесу з урахуванням державної політики у сфері позашкільної освіти, особливостей соціально-економічного розвитку міста, інтересів вихованців з використанням різних організаційних форм роботи, передбачених статутом закладу, демократизації управління, створення умов для творчої діяльності адміністрації і педагогів закладу, збереження єдиного освітнього простору, соціального захисту вихованців, із забезпеченням їх права на доступність і якість позашкільної освіти, створення умов для безперервності освіти.

 1. Мета та основні завдання освітньої програми закладу

Метою освітнього процесу БДЮТ є розвиток здібностей дітей та учнівської молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури, технічної та іншого виду творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або профорієнтації.

Основними завданнями є:

формування суспільно-громадського досвіду особистості вихованців;

розвиток, стимулювання та реалізація їх духовного й творчого потенціалу;

створення системи пошуку, розвитку і підтримки юних талантів і обдарувань для формування творчої та різносторонньо розвиненої еліти у різних галузях суспільного життя;

залучення до особистісно значущих соціокультурних цінностей;

стимулювання бажання працювати задля розвитку держави, готовність її захищати;

формування поваги до батьків, історико-культурних та духовних надбань рідного народу;

задоволення потреб у професійному самовизначенні та творчій самореалізації;

забезпечення соціально-педагогічного захисту неповнолітніх та організації їх змістовного дозвілля;

розвиток психофізичних ресурсів зміцнення здоров’я, підтримка високої працездатності протягом всього періоду навчання;

формування активної життєвої позиції, здорового способу життя засобами фізичної культури;

здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

Об’єкт освітньої програми:

організація та реалізація освітнього процесу у БДЮТ з урахуванням диференціації та індивідуалізації освітньої діяльності.

Пріоритетні напрямки:

створення комфортного середовища в гуртках з врахуванням інтересів і запитів усіх учасників освітнього процесу;

забезпечення оптимальних умов для розвитку й самореалізації кожного вихованця;

розвиток науково-педігогічного потенціалу, удосконалення освітньої та інноваційної діяльності закладу;

відкритість та інформаційна доступність.

Актуальні питання:

пошук шляхів ефективної реалізації освітнього процесу в закладі;

впровадження особистісно-зорієнтованих технологій;

залучення вихованців до творчої діяльності у рамках самореалізації особистості.

 1. Зміст освітнього процесу закладу

Освітній процес у БДЮТ в 2020-2021 навчальному році здійснюється за п’ятьма напрямами, а саме:

художньо-естетичним – забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;

туристсько-краєзнавчим – спрямовується на залучення вихованців до активної діяльності з вивчення історії та традицій рідного краю, довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об’єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з туризму та краєзнавства;

еколого-натуралістичним – передбачає оволодіння вихованцями знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок;

науково-технічним – забезпечує набуття вихованцями техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;

соціально-реабілітаційним – забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, їх підготовку до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку.

Головними принципами освітнього процесу в закладі є:

цілеспрямованість педагогічного процесу, що виражає вимогу організувати освітню роботу з метою всебічного розвитку кожної дитини, підготовки її до участі в перебудові суспільства, до життя в демократичній правовій державі. Проектуючи особистість вихованця, педагог прагне до того, щоб зробити загальні цілі, завдання навчання і виховання власними цілями і завданнями кожної дитини;

повага до особистості дитини у поєднанні з розумною вимогливістю до неї, що виховують у дитини почуття людської гідності, формують уявлення про гуманні засади людських відносин. Педагогічне значення єдності поваги і вимогливості полягає й тому, що активна участь у важливих громадських справах, відповідальність сприяють самоствердженню, підносять особистість у власних очах, окрилюють і надихають;

вибір оптимальних методів, форм, засобів навчання і виховання, що грунтується на усвідомленні неможливості універсальних підходів до навчання і виховання, які спрацьовують у будь-яких педагогічних ситуаціях. Цей принцип відображає демократичність умов роботи сучасної школи, які дають педагогам право вибору на науковій основі оптимальних для них умов, методів, форм і прийомів роботи;

гуманізація, що визначає пріоритети завдань творчої самореалізації особистості, її виховання, створення умов для вияву обдарованості і талантів здобувачів освіти, формування гуманної особистості;

єдність загальнолюдських і національних цінностей, що забезпечує у змісті освітнього процесу органічний зв’язок і духовну єдність української національної культури з культурою народів світу; розвиток культури всіх національних меншин, що проживають на території України; сприяє усвідомленню пріоритетності загальнолюдських цінностей над груповими; визначає позашкільну освіту як важливий засіб національного розвитку й гармонізації національних і міжнаціональних відносин в Україні;

демократизація, що передбачає автономію закладу у вирішенні основних питань діяльності, розвитку різноманітних форм співробітництва та партнерства всіх учасників освітнього процесу;

науковість і системність, що полягає в забезпеченні оптимальних умов для інтегруючої функції освітніх процесів в умовах досягнення основної мети;

безперервність, наступність та інтеграція, що забезпечує єдність всіх ланок освіти, об’єднання спільних зусиль, цілісність і наступність позашкільної освіти, спрямованої на поглиблення та конкретизацію освітнього процесу; набуття освіти упродовж всього життя, за умови наступності та концентричності;

багатоукладність і варіативність, що передбачає можливість широкого вибору змісту, форми і засобів позашкільної освіти, альтернативність у задоволенні духовних запитів здобувачів освіти, їх пізнавальних та інтелектуальних можливостей та інтересів, запровадження поліваріантності навчальних програм, поглиблення і розширення їх практичної сприятливості, референції та індивідуалізованого освітнього процесу;

добровільність і доступність, що передбачає право вибору та доступності в забезпеченні потреб абсолютності у творчій самореалізації, духовному самовдосконаленні, здобутті додаткових знань, умінь та навичок, підготовки до активної професійної та громадської діяльності;

самостійність і активність особистості, що полягає у  забезпеченні психолого-педагогічної атмосфери, яка сприяє виявленню, розвитку і реалізації здобувачами освіти пізнавальної самостійності, творчої активності, прояву обдарованості і таланту;

практична спрямованість, що передбачає набуття здобувачами освіти певних умінь і навичок, орієнтацію на трудову діяльність у ринкових умовах, їх розширення та розвиток, а також впровадження в життя за умов інтеграції з наукою і виробництвом.

В освітньому процесі вищевикладені принципи реалізуються в тісному взаємозв’язку, взаємозумовлюють один одного, жоден з них не може бути задіяний відособлено, тобто без урахування і використання інших.

Освітній процес у закладі позашкільної освіти організовується за формами: творчі об’єднання; гуртки; групи; студії; ансамблі; театри, колективи тощо.

Заняття проводяться у формі групових занять.

Форми і методи навчання педагоги закладу визначають самостійно, враховуючи специфіку роботи закладу, забезпечуючи досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах.

 1. Кадрове забезпечення закладу

Відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку працівників БДЮТ, станом на 01.09.2020 в закладі працюють:

директор – 1 (1 ставка);

заступник директора з навчально-виховної роботи – 1 (1 ставка);

заступник директора з методичної роботи – 1 (1ставка);

культорганізатор – 1 (1 ставка);

акомпаніатор – 1 (0,5 ставки);

керівники гуртків – 25,5 ставок;

заступник директора з адміністративно-господарської частини – 1 (1 ставка);

діловод (0,5 ставки), секретар-друкарка (0,5 ставки) – 1;

костюмер – 1 (1 ставка);

робітник – 1 (1 ставка);

прибиральник службових приміщень – 4 (3 ставки);

лаборант – 1 (0,5 ставки);

двірник – 1 (0,5 ставки).

Станом на 01.09.2020 у закладі працюють 24 педагогічні працівники з повною вищою освітою (з них: 5 знаходяться у декретній відпустці), 4 – з неповною вищою освітою, 1 – з середньою освітою.

П’ять педагогічних працівників мають звання «Керівник гуртка-методист», один нагороджений Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України та нагрудним знаком «За заслуги перед містом». Один колектив закладу має звання «Зразковий художній колектив».

 1. Матеріально-технічне забезпечення закладу

Відповідно  до перспективного плану щороку адміністрацією закладу аналізується, удосконалюється та оновлюється матеріально-технічна база закладу.

Матеріально-технічне забезпечення відповідає сучасним вимогам до організації освітнього процесу. БДЮТ розташований у пристосованому орендованому п’ятиповерховому цегляному приміщенні. Стан орендованого приміщення відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Адміністрацією закладу приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчальних приміщень та удосконаленню матеріально-технічної бази закладу, ефективності використання приміщень.

Навчальні приміщення закладу забезпечені обладнанням та меблями в обсязі, який дає можливість проводити освітній процес на належному рівні. Обладнання відповідає вимогам Типового переліку для позашкільних закладів.

Відповідно до потреб, станом на 01.09.2020, заклад обладнано меблями на 80 % та технічними засобами навчання на 70 %.

Сучасний процес інформатизації освіти потребує впровадження інформаційних технологій у навчання та виховання, а також в управління навчальним закладом. Заклад позашкільної освіти підключений до мережі Інтернет. А комп’ютер став невід’ємною частиною робочого місця директора, заступників та діловода. Ділова документація в закладі оформлюється за допомогою комп’ютерної техніки. 90 % педагогічних працівників закладу постійно використовують у своїй роботі комп’ютерну техніку.

 1. Планування роботи закладу

На основі освітньої програми БДЮТ складено та затверджено річний план роботи закладу та навчальний план закладу, що конкретизують організацію освітнього процесу.

Заклад здійснює освітній процес відповідно до освітньої програми, річного плану роботи та навчального плану.

Річний план роботи закладу дає можливість поєднувати перспективні завдання з конкретними завданнями на кожний семестр, місяць навчального року.

Річний план роботи закладу має такий зміст:

візитна картка;

аналіз виконання плану роботи за минулий навчальний рік;

визначення завдань на наступний навчальний рік;

організація системи управління закладом;

організація системи позашкільної освіти в закладі;

науково-методична робота;

партнерство закладу з батьками та  громадськістю;

організація роботи з охорони праці і техніки безпеки під час освітнього процесу;

організація цивільного захисту під час освітнього процесу;

організація пожежної безпеки під час освітнього процесу;

фінансово-господарська діяльність та розвиток матеріально-технічної бази.

Навчальний план гуртків та творчих об’єднань БДЮТ передбачає організацію освітнього процесу в гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях за інтересами вихованців, учнівської молоді, з урахуванням особливостей регіону, кадрового забезпечення закладу, матеріально-технічної бази тощо.

Реалізація навчального плану сприяє виконанню основних його функцій. Серед них: освітня, соціально-психологічна, адаптаційна, реабілітаційно-оздоровча, дозвіллєва, розважальна, методична та інші.

В основу робочого навчального плану гуртків та творчих об’єднань закладу покладено орієнтири щодо переліку гуртків, класифікації гуртків, кількості груп та інших творчих об’єднань за трьома рівнями: початкового, основного, вищого, з вказаним річним навантаження роботи, зазначений чисельний склад гуртків та вихованців, тижневе навантаження педагогічних працівників.

Навчальний план закладу затверджується педагогічною радою, наказом директора та погоджується профспілковим комітетом. Відповідно до навчальних планів та типових програм керівниками гуртків розробляються календарно-тематичні плани гуртків.

Напрями діяльності 2019-2020

навчальний рік

2020-2021

навчальний рік

художньо-естетичний

 

туристсько-краєзнавчий

 

еколого-натуралістичний

 

науково-технічний

 

соціально-реабілітаційний

10 гуртків, 27 груп, 445 вихованців

3 гуртки, 9 груп, 129 вихованців

5 гуртків, 12 груп, 138 вихованців

8 гуртків, 25 груп, 351 вихованець

4 гуртки,8 груп, 99 вихованців

10 гуртків, 30 груп, 432 вихованці

2 гуртки, 6 груп, 76 вихованців

5 гуртків, 12 груп, 120 вихованців

6 гуртків, 21 група, 288 вихованців

5 гуртки, 12 груп, 144 вихованці

 

Загальна кількість  гуртків 30 28
Загальна кількість  груп 81 81
Групи початкового рівня 26 23
Групи основного рівня 53 58
Групи вищого рівня 2
Загальна кількість вихованців 1162 1060

 Гуртки, групи та інші творчі об’єднання початкового рівня за напрямами позашкільної освіти, вимоги до вихованців.

Початковий рівень навчання включає 23 груп (298 вихованців). З них: 1 року навчання – 19 груп (244 вихованці), 2 року навчання – 4 груп (54 вихованці).

До початкового рівня в БДЮТ відносяться гуртки, групи та інші творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів, виявлення здібностей та обдаровань, прищеплення інтересу до творчої діяльності. Навчальні програми гуртків цього рівня передбачають забезпечення загального розвитку дитини, оволодіння нею теоретичними і практичними основами творчої діяльності, створення умов для вибору творчої діяльності, адаптації вихованців, учнів, слухачів до позашкільної життєдіяльності.

Всі програми гуртків розроблені терміном від 1 до 2-х років.

Для гуртків та творчих об’єднань початкового рівня в навчальному плані відведено:

№ з\п Напрям діяльності Кількість годин
1-й рік 2-й рік
1. Художньо-естетичний 4, 6
2. Туристсько-краєзнавчий
3. Еколого-натуралістичний
4. Науково-технічний 4, 6 4, 6
5. Соціально-реабілітаційний 4 6

Гуртки, групи та інші творчі об’єднання основного рівня за напрямами позашкільної освіти, вимоги до вихованців.

Основний рівень навчання включає 58 груп (762 вихованці). З них: 1 року навчання – 47 груп (580 вихованців), 2 року навчання – 5 груп (70 вихованців), 3 року навчання – 6 груп (112 вихованців).

До основного рівня відносяться гуртки, групи та інші творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації та діти, що відвідують заняття живого куточка.

Діяльність таких гуртків передбачає створення умов для соціальної адаптації вихованців, учнів і слухачів у суспільстві, розвиток стійких інтересів до творчої діяльності, розширення і поглиблення професійних інтересів, вмінь і навичок, поглиблення теоретичних знань з різних напрямів позашкільної освіти.

Вихованці, учні, які виявляють стійкі інтереси до конкретної творчої діяльності, зараховуються до гуртка, групи або іншого творчого об’єднання основного рівня навчання. Підставою для створення гуртка основного рівня може бути об’єднання вихованців, учнів, які виявили бажання надалі навчатися за обраним профілем.

Навчальні програми гуртків, груп та інших творчих об’єднань цього рівня передбачають створення умов для розвитку творчої особистості, надання їй глибокої теоретичної та практичної підготовки, професійних вмінь і навичок і розробляються керівниками гуртків терміном від 1 до 4-х років.

Тижневе навантаження в гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях основного рівня першого та інших років навчання є мобільним і залежить від специфіки їх діяльності.

Для гуртків та творчих об’єднань основного рівня в навчальному плані відведено:

№ з\п Напрям діяльності Кількість годин
1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік
1. Художньо-естетичний 4, 6, 7, 9 6 6, 9
2. Туристсько-краєзнавчий 6 6 6
3. Еколого-натуралістичний 6
4. Науково-технічний 6
5. Соціально-реабілітаційний 6 6

Навчальний рік у БДЮТ розпочинається 1 вересня, а закінчується 31 травня.

З 1 по 15 вересня здійснюється комплектування груп гуртків або інших творчих об’єднань. Цей період вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання. Період комплектування груп терміном 15 днів протягом навчального року також вважається робочим часом керівника гуртка.

Навчальні заняття організовані за семестровою системою та груповою формою роботи. При використанні форм і методів проведення занять в умовах адаптивного карантину, значна увага належатиме організації навчання за домогою дистанційних технологій. Вибір форм роботи відповідатиме визначеній меті, можливостям, прогнозованим/бажаним результатам, напряму роботи. Найголовнішим критерієм при цьому буде відповідність поставленим освітнім цілям і завданням.

Форми і методи навчання педагоги закладу визначають самостійно, враховуючи специфіку роботи закладу, забезпечуючи досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах.

У канікулярні, вихідні та святкові дні заклад позашкільної освіти може працювати за окремим планом, затвердженим керівником закладу.

Структура навчального року може змінюватись згідно з рішенням педагогічної ради закладу та за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради з урахуванням регіональних особливостей, кліматичних умов і профілю закладу позашкільної освіти.

 1. Навчальні програми відповідно до навчального плану закладу

Освітній процес здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, затвердженими центральними органами виконавчої влади, а також за навчальними планами і програмами, погодженими з управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради.

№ з/п Назва відділення, гуртка, творчого об’єднання Програма за якою працює Керівник

(П.І.П. повністю)

Художньо-естетичний напрям
1. Студія вокального співу «Гармонія» Навчальні програми з позашкільної освіти. Художньо-естетичний напрям (вокальний, хореографічний, музичний, театральний, цирковий профілі) Випуск 1. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4657 АЛЕКСЄЄНКО

Оксана Володимирівна

2. Гурток «Дизайн одягу» Навчальна програма «Дизайн одягу». Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної  ради  з  питань  освіти  Міністерства  освіти  і  науки  України», протокол № 3 від 29.12.2015 БІЛАН

Олена

Михайлівна

3. Колектив

сучасного танцю «Едем»

Навчальні програми з позашкільної освіти. Художньо-естетичний напрям. Випуск 1. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4657 ГРИЦАЙ

Ольга

Миколаївна

4. Гурток художньої творчості «Фантазійний всесвіт рукоділля» Навчальні програми з позашкільної освіти. Художньо-естетичний напрям. Випуск 1. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4658 КОРОЛЬЧУК Інна

Леонідівна

5. Гурток «Магія бісеру» Навчальні програми з позашкільної освіти. Художньо-естетичний напрям (декоративно-ужитковий та образотворчі профілі). Випуск 2. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4658 МАРКЕВИЧ

Тетяна Валентинівна

6. Зразковий художній хореографічний ансамбль «Пірует» Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму.  Зразковий художній хореографічний ансамбль «Пірует» Схвалено науково-методичною радою управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради (протокол № 1 від 04.09.2020) МАХОРІНА

Ольга

Павлівна

7. Гурток образотворчого мистецтва «Дивосвіт» Навчальна програма з позашкільної освіти. Образотворче мистецтво (Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України», протокол № 3 від 29.12.2015) МЕЛЬНИК

Аркадій

Миколайович

8. Гурток образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик» Навчальна програма з позашкільної освіти. Образотворче мистецтво (Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України», протокол № 3 від 29.12.2015) ПАВЛУСЬ

Богдан

Сергійович

9. Театральний гурток «Сюрприз» Навчальні програми з позашкільної освіти. Художньо-естетичний напрям (вокальний, хореографічний, музичний, театральний, цирковий профілі) Випуск 1. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4657 РОМАНЧУК

Світлана

Володимирівна

10. Вокальний гірток «Світанок» Навчальні програми з позашкільної освіти. Художньо-естетичний напрям. Випуск 1. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 №1/11-4657 ГРЕСЬ-ДОЙОНКО Олеся Михайлівна
Туристсько-краєзнавчий напрям
11. Гурток «Історичне краєзнавство» Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму (Лист Міністерства освіти і науки України від 14.07.2017 № 1/11-7083) ЗАЙКО

Марина

Юріївна

12. Літературно-краєзнавчий гурток «Рідний край» Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму (Лист Міністерства освіти і науки України від 14.07.2017 № 1/11-7048) МЕЛЬНИК

Тетяна

Михайлівна

Еколого-натуралістичний напрям
13. Гурток «Квітникарство» Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 11.06.2018 № 1/11- 6201) Вакансія на час декретної відпустки
14. Гурток еколого-натуралістичний Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 11.06.2018 № 1/11- 6201) Вакансія на час декретної відпустки
15. Гурток «Домашні улюбленці» Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму (протокол засідання науково-методичної ради РОІППО № 2 від 27.05.2019) СТОЛЯРУК

Тетяна

Олександрівна

16. Гурток «Юні орнітологи» Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 11.06.2018 № 1/11- 6201)
17. Гурток «Підводний світ» Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 11.06.2018 № 1/11- 6201) ШАРАПОВА

Альона

Вадимівна

Науково-технічний напрям
18. Гурток «ПТМ з елементами англійської мови «АВС» Збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям (Випуск 3) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017) ВІТАРТАС

Людмила

Володимирівна

19. Гурток «Геометричне моделювання»  Збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям (Випуск 4) Навчальна програма з позашкільної освіти науково0-технічного напряму «Геометричне моделювання» («Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872) Вакансія на час декретної відпустки
20. Гурток «ПТМ з елементами англійської мови «Smile» Збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям (Випуск 3) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017) ЗАХАРЧУК

Ольга Миколаївна

21. Гурток художньо-технічної творчості «Оберіг» Навчальні програми з позашкільної освіти. Художньо-естетичний напрям (декоративно-ужитковий та образотворчі профілі). Випуск 2. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4658 КОЗАКЕВИЧ Тетяна Мирославівна
22. Гурток художньо-технічної творчості «Іграшка-сувенір» Навчальні програми з позашкільної освіти. Художньо-естетичний напрям (декоративно-ужитковий та образотворчі профілі). Випуск 2. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4658 САЧУК

Алла

Костянтинівна

23. Гурток «Початкове технічне моделювання» Збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям (Випуск 4) (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист 07.10.2019 № 1/11-8872) КАСЯНЧИК Віра Володимирівна
Соціально-реабілітаційний напрям
24. Гурток для старшокласників «Пізнай себе» Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму (протокол засідання науково-методичної ради управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради № 1 від 05.09.2019) ЛОПУГА

Наталія

Феодосіївна

25. Гурток «Краса здоров’я» Навчальна програма гуртка «Краса здоров’я» (протокол засідання науково-методичної ради управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради № 1 від 05.09.2019) МОМОТЮК

Олеся

Михайлівна

26. Гурток «Учнівське самоврядування» Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму «Лідер у тобі» (протокол засідання науково-методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти) СТАДНИК

Олена

Миколаївна

27. Гурток «Ранній розвиток дитини» Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму «Ранній розвиток дитини» (протокол засідання науково-методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  № 2 від 22.05.2020) СТОЛЯРЕЦЬ Ірина Миколаївна
28. Гурток «Основи журналістики» Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму «Ранній розвиток дитини» (протокол засідання науково-методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  № 2 від 22.05.2020) ЯРОШИК

Лариса

Анатоліївна


 1. Тривалість занять у закладі
   

Тривалість одного заняття в БДЮТ визначається навчальним планом і навчальними програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців:

віком від 3 до 6 років – 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

старшого віку – 45 хвилин (40 хвилин – на період адаптивного карантину).

Перерви між заняттями вважаються робочим часом керівників гуртків.

 1. Очікуваний результат (ключові компетентності здобувачів освіти)

Пізнавальні компетентності передбачають оволодіння поняттями та знаннями з різних галузей знань; основ характеристики явищ і процесів суспільного життя; набуття знань морально-психологічних якостей, способів організації змістовного дозвілля.

Практичні компетентності передбачають формування різноманітних техніко-технологічних вмінь і навичок, здатності реалізовувати та захищати свої права, орієнтуватися в соціальних відносинах, встановлювати зв’язки між подіями і явищами, формулювати, висловлювати та доводити власну думку, позицію.

Творчі компетентності передбачають набуття досвіду власної творчої діяльності з різних галузей знань, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; розвиток дослідницьких здібностей, системного, просторового та логічного мислення, уяви, фантазії; потреби у творчій самореалізації та духовному вдосконаленні.

Соціальні компетентності орієнтовані на досягнення високого рівня освіченості та вихованості; емоційний, фізичний, інтелектуальний розвиток; формування позитивних особистісних якостей (самостійність, наполегливість, працьовитість  тощо), ціннісного ставлення до себе та інших, вміння працювати в колективі; розвиток здатності до професійного самовизначення; творчого становлення; формування громадянської поведінки, патріотизму.

Такі ключові компетентності як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися на заняттях гуртків усіх напрямів. Їх виокремлення спрямоване на формування в дітей та учнівської молоді здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів. Усе це необхідно враховувати при формуванні освітнього середовища у закладі позашкільної освіти. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню у вихованців уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

 1. Прикінцеві положення

Освітня програма Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської місьокї ради Рівненської області складена на виконання Закону України «Про освіту», статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту», рішення педагогічної ради Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області, з метою впровадження Державного стандарту, визначення напрямів діяльності та цільових орієнтирів освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році.