ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 2021-2022

СХВАЛЕНО Протокол засідання педагогічної ради від 31.08.2021 № 03ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ___________ Тетяна МАРКЕВИЧ _____ _____ _____

ОСВІТНЯ  ПРОГРАМА

Будинку дитячої та юнацької творчості

Вараської міської ради

Рівненської області

на 2021-2022 навчальний рік

Зміст

№ з/пНазва розділуСторінка
1Візитка закладу3
2Мета та основні завдання освітньої програми закладу4
3Зміст освітнього процесу закладу5
4Кадрове забезпечення закладу7
5Матеріально-технічне забезпечення закладу7
6Планування роботи закладу8
7Вимоги до здобувачів позашкільної освіти9
8Перелік освітніх компонентів (навчальні програми відповідно до навчального плану закладу)12
9Тривалість занять у закладі17
10Загальний обсяг навчального навантаження17
11Очікувані результати навчання здобувачів позашкільної освіти  (ключові компетентності здобувачів освіти)19
12Прикінцеві положення20

1. Візитка закладу

Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області (далі – БДЮТ) введено в експлуатацію 15.01.1986 відповідно до наказу Кузнецовського міського відділу народної освіти від 15.02.1986 № 5 «Про відкриття Будинку піонерів», згідно листа МП УРСР від 06.09.1985 № 6/1-7-557 та розпорядження Ровенського обкому від 18.09.1985 № 1575.

Заклад перейменовано в Будинок дитячої та юнацької творчості рішенням виконавчого комітету Кузнецовської міської Ради народних депутатів Ровенської області від 21.02.1991 № 56 «Про зміну назви Будинку піонерів». З 2017 року – назва закладу: Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області (рішення Вараської міської ради від 28.11.2017 № 878 «Про внесення змін до установчих документів Будинку дитячої та юнацької творчості Кузнецовської міської ради Рівненської області»).

З 1988 року БДЮТ знаходиться в орендованому приміщенні. Станом на 2020 рік освітній процес здійснюється в одному приміщенні.

Заклад працює у дві зміни, режим роботи визначається з урахуванням вікових особливостей дітей.

Освітня програма БДЮТ на 2021-2022 навчальний рік розроблена на виконання пункту 1 статті 64 Закону України «Про освіту», пункту 4 статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту», узгоджена із Положенням про заклад позашкільної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433, Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в закладах позашкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 № 51 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.08.2004 за № 1036/9635, наказом Міністерства освіти і науки України від 05.01.2021 № 17 «Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти», Типовими навчальними планами для організації освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676.

Освітня програма БДЮТ – це нормативний документ, який містить характеристику змісту позашкільної освіти закладу, особливості організації освітнього процесу та освітні мету і завдання діяльності закладу позашкільної освіти.

Освітня програма визначає організацію освітнього процесу з урахуванням державної політики у сфері позашкільної освіти, особливостей соціально-економічного розвитку міста, інтересів вихованців з використанням різних організаційних форм роботи, передбачених статутом закладу, демократизації управління, створення умов для творчої діяльності адміністрації і педагогів закладу, збереження єдиного освітнього простору, соціального захисту вихованців, із забезпеченням їх права на доступність і якість позашкільної освіти, створення умов для безперервності освіти.

2. Мета та основні завдання освітньої програми закладу

Метою освітнього процесу БДЮТ є розвиток здібностей дітей та учнівської молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури, технічної та інших видів творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або профорієнтації.

Основними завданнями є:

формування суспільно-громадського досвіду особистості вихованців;

розвиток, стимулювання та реалізація їх духовного й творчого потенціалу;

створення системи пошуку, розвитку і підтримки юних талантів і обдарувань для формування творчої та різносторонньо розвиненої особистості у різних галузях суспільного життя;

залучення до особистісно значущих соціокультурних цінностей;

стимулювання бажання працювати задля розвитку держави, готовність її захищати;

формування поваги до батьків, історико-культурних та духовних надбань рідного народу;

задоволення потреб у професійному самовизначенні та творчій самореалізації;

забезпечення соціально-педагогічного захисту неповнолітніх та організації їх змістовного дозвілля;

розвиток психофізичних ресурсів зміцнення здоров’я, підтримка високої працездатності протягом всього періоду навчання;

формування активної життєвої позиції, здорового способу життя засобами фізичної культури;

здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

Об’єкт освітньої програми:

організація та реалізація освітнього процесу у БДЮТ з урахуванням диференціації та індивідуалізації освітньої діяльності.

Пріоритетні напрями:

створення комфортного середовища в гуртках з врахуванням інтересів і запитів усіх учасників освітнього процесу;

забезпечення оптимальних умов для розвитку й самореалізації кожного вихованця;

розвиток науково-педагогічного потенціалу, удосконалення освітньої та інноваційної діяльності закладу;

відкритість та інформаційна доступність.

Актуальні питання:

пошук шляхів ефективної реалізації освітнього процесу в закладі;

впровадження особистісно-зорієнтованих технологій;

залучення вихованців до творчої діяльності у рамках самореалізації особистості.

3. Зміст освітнього процесу закладу

Освітній процес у БДЮТ в 2021-2022 навчальному році здійснюється за п’ятьма напрямами, а саме:

художньо-естетичним – забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;

туристсько-краєзнавчим – спрямовується на залучення вихованців до активної діяльності з вивчення історії та традицій рідного краю, довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, народознавчих, історичних об’єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з туризму та краєзнавства;

еколого-натуралістичним – передбачає оволодіння вихованцями знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок;

науково-технічним – забезпечує набуття вихованцями техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;

соціально-реабілітаційним – забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, їх підготовку до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку.

Головними принципами освітнього процесу в закладі є:

цілеспрямованість педагогічного процесу, що виражає вимогу організувати освітню роботу з метою всебічного розвитку кожної дитини, підготовки її до участі в перебудові суспільства, до життя в демократичній правовій державі, проєктування особистості вихованця через загальні цілі, завдання, навчання і виховання власними цілями і завданнями кожної дитини;

повага до особистості дитини у поєднанні з розумною вимогливістю до неї, що виховують у дитини почуття людської гідності, формують уявлення про гуманні засади людських відносин, єдність поваги і вимогливості, бажання участі у важливих громадських справах, прагнення відповідальності, що сприяють самоствердженню, підносять особистість у власних очах, окрилюють і надихають;

вибір оптимальних методів, форм, засобів навчання і виховання, що ґрунтуються на усвідомленні неможливості універсальних підходів до навчання і виховання, які спрацьовують у будь-яких педагогічних ситуаціях; відображення демократичності умов роботи сучасного закладу позашкільної освіти, які дають педагогам право вибору на науковій основі оптимальних для них умов, методів, форм і прийомів роботи;

гуманізація, що визначає пріоритети завдань творчої самореалізації особистості, її виховання, створення умов для вияву обдарованості і талантів здобувачів освіти, формування гуманної особистості;

єдність загальнолюдських і національних цінностей, що забезпечує у змісті освітнього процесу органічний зв’язок і духовну єдність української національної культури з культурою народів світу; розвиток культури всіх національних меншин, що проживають на території України; сприяє усвідомленню пріоритетності загальнолюдських цінностей над груповими; визначає позашкільну освіту як важливий засіб національного розвитку й гармонізації національних і міжнаціональних відносин в Україні;

демократизація, що передбачає автономію закладу у вирішенні основних питань діяльності, розвитку різноманітних форм співробітництва та партнерства всіх учасників освітнього процесу;

науковість і системність, що полягає в забезпеченні оптимальних умов для інтегруючої функції освітніх процесів в умовах досягнення основної мети;

безперервність, наступність та інтеграція, що забезпечує єдність всіх ланок освіти, об’єднання спільних зусиль, цілісність і наступність позашкільної освіти, спрямованої на поглиблення та конкретизацію освітнього процесу; набуття освіти упродовж всього життя, за умови наступності та концентричності;

багатоукладність і варіативність, що передбачає можливість широкого вибору змісту, форми і засобів позашкільної освіти, альтернативність у задоволенні духовних запитів здобувачів освіти, їх пізнавальних та інтелектуальних можливостей та інтересів, запровадження поліваріантності навчальних програм, поглиблення і розширення їх практичної сприятливості, референції та індивідуалізованого освітнього процесу;

добровільність і доступність, що передбачає право вибору та доступності в забезпеченні потреб абсолютності у творчій самореалізації, духовному самовдосконаленні, здобутті додаткових знань, умінь та навичок, підготовки до активної професійної та громадської діяльності;

самостійність і активність особистості, що полягає у  забезпеченні психолого-педагогічної атмосфери, яка сприяє виявленню, розвитку і реалізації здобувачами освіти пізнавальної самостійності, творчої активності, прояву обдарованості і таланту;

практична спрямованість, що передбачає набуття здобувачами освіти певних умінь і навичок, орієнтацію на трудову діяльність у ринкових умовах, їх розширення та розвиток, а також впровадження в життя за умов інтеграції з наукою і виробництвом.

В освітньому процесі БДЮТ вищевикладені принципи реалізуються в тісному взаємозв’язку, взаємозумовлюють один одного, жоден з них не може бути задіяний відособлено, тобто без урахування і використання інших.

Освітній процес у БДЮТ організовується за формами: творчі об’єднання, гуртки, команди, студії, ансамблі, колективи тощо.

Заняття проводяться у формі групових занять.

Форми і методи навчання педагоги закладу визначають самостійно, враховуючи специфіку роботи закладу, забезпечуючи досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах.

4. Кадрове забезпечення закладу

Відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку працівників БДЮТ, станом на 01.09.2021 в закладі працюють:

директор – 1 (1 ставка);

заступник директора з навчально-виховної роботи – 1 (1 ставка);

заступник директора з методичної роботи – 1 (1ставка);

культорганізатор – 1 (1 ставка);

акомпаніатор – 1 (0,5 ставки);

керівники гуртків – 25,5 ставок;

заступник директора з адміністративно-господарської частини – 1 (1 ставка);

діловод (0,5 ставки), секретар-друкарка (0,5 ставки) – 1;

костюмер – 1 (1 ставка);

робітник – 1 (1 ставка);

прибиральник службових приміщень – 4 (3 ставки);

лаборант – 1 (0,5 ставки);

двірник – 1 (0,5 ставки).

Станом на 01.09.2021 у закладі працюють 31 педагогічний працівник (з них: 1 знаходиться у декретній відпустці).

П’ять педагогічних працівників мають звання «Керівник гуртка-методист», один нагороджений Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України та нагрудним знаком «За заслуги перед містом». Два колективи закладу мають звання «Зразковий художній колектив».

5. Матеріально-технічне забезпечення закладу

Відповідно  до перспективного плану розвитку БДЮТ, щороку адміністрацією закладу аналізується, удосконалюється та оновлюється матеріально-технічна база закладу.

Матеріально-технічне забезпечення БДЮТ відповідає сучасним вимогам до організації освітнього процесу. Заклад розташований у пристосованому орендованому п’ятиповерховому цегляному приміщенні. Стан приміщення відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Адміністрацією закладу приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчальних приміщень та удосконаленню матеріально-технічної бази закладу, ефективності використання приміщень.

Навчальні приміщення закладу забезпечені обладнанням та меблями в обсязі, який дає можливість проводити освітній процес на належному рівні. Обладнання відповідає вимогам Типового переліку для позашкільних закладів.

Відповідно до потреб, станом на 01.09.2021, заклад обладнано меблями на 80 % та технічними засобами навчання на 70 %.

Сучасний процес інформатизації освіти потребує впровадження інформаційних технологій у навчання та виховання, а також в управління навчальним закладом. Заклад позашкільної освіти підключений до мережі Інтернет. А комп’ютер є невід’ємною частиною робочого місця директора, заступників та діловода. Ділова документація в закладі оформлюється за допомогою комп’ютерної техніки. 90 % педагогічних працівників закладу постійно використовують у своїй роботі комп’ютерну техніку.

6. Планування роботи закладу

На основі освітньої програми БДЮТ складено та затверджено річний план роботи закладу та навчальний план закладу, що конкретизують організацію освітнього процесу.

Заклад здійснює освітній процес відповідно до освітньої програми, річного плану роботи та навчального плану.

Річний план роботи закладу дає можливість поєднувати перспективні завдання з конкретними завданнями на кожний семестр, місяць навчального року.

Річний план роботи закладу має такий зміст:

візитна картка;

аналіз виконання плану роботи за минулий навчальний рік;

визначення завдань на наступний навчальний рік;

організація системи управління закладом;

організація системи позашкільної освіти в закладі;

науково-методична робота;

про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

партнерство закладу з батьками та  громадськістю;

організація роботи з охорони праці і техніки безпеки під час освітнього процесу;

організація цивільного захисту під час освітнього процесу;

організація пожежної безпеки під час освітнього процесу;

фінансово-господарська діяльність та розвиток матеріально-технічної бази.

Навчальний план гуртків та творчих об’єднань БДЮТ передбачає організацію освітнього процесу в гуртках, студіях, ансамблях, колективах та інших творчих об’єднаннях за інтересами вихованців, учнівської молоді, з урахуванням особливостей регіону, кадрового забезпечення закладу, матеріально-технічної бази тощо.

Реалізація навчального плану сприяє виконанню основних його функцій. Серед них: освітня, соціально-психологічна, адаптаційна, реабілітаційно-оздоровча, дозвіллєва, розважальна, методична та інші.

В основу робочого навчального плану гуртків та творчих об’єднань закладу покладено орієнтири щодо переліку гуртків, класифікації гуртків, кількості груп та інших творчих об’єднань за трьома рівнями: початкового, основного, вищого, з вказаним річним навантаження роботи, зазначений чисельний склад гуртків та вихованців, тижневе навантаження педагогічних працівників.

Навчальний план закладу затверджується педагогічною радою, наказом директора та погоджується профспілковим комітетом. Відповідно до навчальних планів та типових програм керівниками гуртків розробляються календарно-тематичні плани гуртків.

7. Вимоги до здобувачів позашкільної освіти

Вимоги до здобувачів позашкільної освіти, які навчатимуться за освітньою програмою 2021-2022 навчального року визначаються рівнем творчого об’єднання БДЮТ, відображаються в навчальних програмах з позашкільної освіти.

Порівняльна таблиця

Напрями діяльності2020-2021 навчальний рік2021-2022 навчальний рік
художньо-естетичний   туристсько-краєзнавчий   еколого-натуралістичний   науково-технічний   соціально-реабілітаційний  10 гуртків, 30 груп, 432 вихованці 2 гуртки, 6 груп, 76 вихованців 5 гуртків, 12 груп, 120 вихованців 6 гуртків, 21 група, 288 вихованців 5 гуртки, 12 груп, 144 вихованці12 гуртків, 34 групи, 492 вихованці 2 гуртки, 6 груп, 72 вихованці 5 гуртків, 12 груп, 130 вихованців 5 гуртків, 15 груп, 202 вихованці 5 гуртків, 11 груп, 134 вихованці
Загальна кількість  гуртків2829
Загальна кількість  груп8178 (2 інклюзивні)
Групи початкового рівня2323
Групи основного рівня  5855
Загальна кількість вихованців10601030

Гуртки, групи та інші творчі об’єднання початкового рівня за напрямами позашкільної освіти, вимоги до вихованців.

Початковий рівень навчання включає 23 групи (308 вихованців): 1 року навчання – 17 груп (224 вихованці), з них: 1 група інклюзивна, 2 року навчання – 6 груп (84 вихованці).До початкового рівня в БДЮТ відносяться гуртки, групи та інші творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів, виявлення здібностей та обдаровань, прищеплення інтересу до творчої діяльності. Навчальні програми гуртків цього рівня передбачають забезпечення загального розвитку дитини, оволодіння нею теоретичними і практичними основами творчої діяльності, створення умов для вибору творчої діяльності, адаптації вихованців, учнів, слухачів до позашкільної життєдіяльності.

На базі гуртка художньо-технічної творчості «Іграшка-сувенір», науково-технічний напрям, працюватиме інклюзивна група.

Всі програми гуртків розроблені терміном від 1 до 2-х років.

Тижневе навантаження в гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях основного рівня першого та інших років навчання є мобільним і залежить від специфіки їх діяльності.

Для гуртків та творчих об’єднань початкового рівня в навчальному плані відведено:

№ з\пНапрям діяльностіКількість годин на тиждень
1-й рік1-й рік
1.Художньо-естетичний4, 64, 6
2.Туристсько-краєзнавчий66
3.Еколого-натуралістичний
4.Науково-технічний4, 64, 6
5.Соціально-реабілітаційний

Гуртки, групи та інші творчі об’єднання основного рівняза напрямами позашкільної освіти, вимоги до вихованців.

Основний рівень навчання включає 55 груп (722 вихованці): 1 року навчання – 42 групи (516 вихованців), з них: 1 група інклюзивна, 2 року навчання – 8 груп (114 вихованці), 3 року навчання – 3 групи (52 вихованці), 4 року навчання – 2 групи (40 вихованців).

До основного рівня відносяться гуртки, групи та інші творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації та діти, що відвідують заняття живого куточка. Діяльність таких гуртків передбачає створення умов для соціальної адаптації вихованців, учнів і слухачів у суспільстві, розвиток стійких інтересів до творчої діяльності, розширення і поглиблення професійних інтересів, вмінь і навичок, поглиблення теоретичних знань з різних напрямів позашкільної освіти.

Вихованці, учні, які виявляють стійкі інтереси до конкретної творчої діяльності, зараховуються до гуртка, групи або іншого творчого об’єднання основного рівня навчання. Підставою для створення гуртка основного рівня може бути об’єднання вихованців, учнів, які виявили бажання надалі навчатися за обраним профілем.

Навчальні програми гуртків, груп та інших творчих об’єднань цього рівня передбачають створення умов для розвитку творчої особистості, надання їй глибокої теоретичної та практичної підготовки, професійних вмінь і навичок і розробляються керівниками гуртків терміном від 1 до 4-х років.

На базі гуртка «Квітникарство», еколого-натуралістичний напрям, працюватиме інклюзивна група.

Тижневе навантаження в гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях основного рівня першого та інших років навчання є мобільним і залежить від специфіки їх діяльності.

Для гуртків та творчих об’єднань основного рівня в навчальному плані відведено:

№ з\пНапрям діяльностіКількість годин на тиждень
1-й рік1-й рік1-й рік1-й рік
1.Художньо-естетичний6, 96, 96, 96, 9
2.Туристсько-краєзнавчий6666
3.Еколого-натуралістичний6666
4.Науково-технічний6666
5.Соціально-реабілітаційний6666

Для зарахування вихованців до туристичних, хореографічних і подібних творчих об’єднань БДЮТ претенденти повинні мати належний стан здоров’я, підтверджений довідкою від лікаря, що дозволятиме набувати відповідні компетентності за навчальними програмами.

Навчальний рік у БДЮТ розпочинається 1 вересня, а закінчується 03 червня.

З 1 по 15 вересня здійснюється комплектування груп гуртків або інших творчих об’єднань. Цей період вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання. Період комплектування груп терміном 15 днів протягом навчального року також вважається робочим часом керівника гуртка. Освітній процес в закладі організовується за формами: творчі об’єднання, гуртки, групи, студії, ансамблі, колективи тощо.

Навчальні заняття організовані за семестровою системою та груповою формою роботи. При використанні форм і методів проведення занять в умовах адаптивного карантину, значна увага належатиме організації навчання за домогою дистанційних технологій. Вибір форм роботи відповідатиме визначеній меті, можливостям, прогнозованим/бажаним результатам, напряму роботи. Найголовнішим критерієм при цьому буде відповідність поставленим освітнім цілям і завданням.   

Форми і методи навчання педагоги закладу визначають самостійно, враховуючи специфіку роботи закладу, забезпечуючи досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах.

У канікулярні, вихідні та святкові дні заклад позашкільної освіти може працювати за окремим планом, затвердженим керівником закладу.

Структура навчального року може змінюватись згідно з рішенням педагогічної ради та за погодженням з місцевими органами управління освітою з урахуванням регіональних особливостей, кліматичних умов, епідемічної ситуації, профілю закладу позашкільної освіти та інших причин з метою впорядкування роботи закладу освіти, зокрема під час канікул, та в період обмежувальних протиепідемічних заходів.

8. Перелік освітніх компонентів

Навчальні програми відповідно до навчального плану закладу – один із освітніх компонентів за напрямами та профілями позашкільної освіти.

Навчальні програми гуртків, студій та інших творчих об’єднань визначають організацію освітнього процесу для досягнення очікуваних результатів навчання.

Навчальні програми з позашкільної освіти розробляються із врахуванням законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 № 651, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.08.2004 за № 1036/9635, типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, листа ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 05.06.2013 № 14.1/10-1685 «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти».

Освітній процес у БДЮТ здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, затвердженими центральними органами виконавчої влади, а також за навчальними планами і програмами, погодженими з управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради.

№ з/пНазва відділення, гуртка, творчого об’єднанняПрограма, за якою працюєКерівник (П.І.П. повністю)
Художньо-естетичний напрям
1Студія вокального співу «Гармонія»Навчальна програма естрадного мистецтва (Випуск 1. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4657)АЛЕКСЄЄНКО Оксана Володимирівна
2Гурток театрального мистецтва «Амплуа»  Навчальна програма театрального мистецтва. (Випуск 1. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4657)ВОДЬКО Оксана Віталіївна
3Гурток «Дизайн одягу»Навчальна програма «Дизайн одягу» (Схвалено педагогічною радою Будинку дитячої та юнацької творчості, протокол № 03 від 31.08.2021)БІЛАН Олена Михайлівна
4Вокальний гуртокНавчальна програма естрадного мистецтва (Випуск 1. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4657)ГРЕСЬ-ДОЙОНКО Олеся Михайлівна
5Зразковий художній колектив сучасного танцю «Едем»Навчальна програма сучасної хореографії. (Випуск 1. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4657)ГРИЦАЙ Ольга Миколаївна
6Гурток «Фантазійний всесвіт рукоділля»Навчальна програма флористики та живопису (Випуск 2. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4658)КОРОЛЬЧУК Інна Леонідівна
7Гурток «Народна творчість»Навчальна програма народної творчості (Випуск 2. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4658)КРАВЧУК Яна Віталіївна
8Гурток «Магія бісеру»Навчальна програма бісерного рукоділля (Випуск 2. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4658)МАРКЕВИЧ Тетяна Валентинівна
9Зразковий художній хореографічний ансамбль «Пірует»Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму.  Зразковий художній хореографічний ансамбль «Пірует» Схвалено науково-методичною радою управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради (протокол № 1 від 04.09.2020)МАХОРІНА Ольга Павлівна
10Гурток образотворчого мистецтва «Дивосвіт»Навчальна програма з позашкільної освіти декоративно-образотворчого мистецтва (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658))МЕЛЬНИК Аркадій Миколайович
11Гурток образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик»Навчальні програми з позашкільної освіти студії образотворчого мистецтва та декоративно-образотворчого мистецтва (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658))ПАВЛУСЬ Богдан Сергійович
12Театральний гурток «Сюрприз»Навчальна програма акторської майстерності (Випуск 1. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4657)РОМАНЧУК Світлана Володимирівна
Туристсько-краєзнавчий напрям
13Гурток «Українське народознавство»Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму«Українське народознавство» (протокол засідання науково-методичної ради РОІППО № 2 від 21.05.2021)ЗАЙКО Марина Юріївна
14Літературно-краєзнавчий гурток «Рідний край»Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму«Літературне краєзнавство» (Лист Міністерства освіти і науки України від 14.07.2017 № 1/11-7048)МЕЛЬНИК Тетяна Михайлівна
Еколого-натуралістичний напрям
15Гурток «Юний флорист»Навчальна програма флористики та фітодизайну інтер’єру (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 18.09.2018 № 1/11- 9909)ДУЛЬКО Ольга Олегівна
16Гурток «Юні акваріумісти»Навчальна програма «Юні акваріумісти»: еколого-біологічний профіль. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 11.06.2018 № 1/11- 6201)ЛЕВКОВЕЦЬ Ганна Валентинівна
17Гурток «Квітникарство»Навчальна програма горщечкові рослини еколого-біологічний профіль (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 11.06.2018 № 1/11- 6201)РЕШЕТИЦЬКА Ганна Петрівна
18Гурток «Світ домашніх улюбленців»Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму «Світ домашніх улюбленців» (протокол засідання науково-методичної ради РОІППО № 2 від 21.05.2021)СТОЛЯРУК Тетяна Олександрівна
19Гурток «Підводний світ»Навчальна програма «Юні акваріумісти»: еколого-біологічний профіль. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 11.06.2018 № 1/11- 6201)ШАРАПОВА Альона Вадимівна
Науково-технічний напрям
20Гурток «ПТМ з елементами англійської мови «АВС»Навчальні програми з позашкільної освіти «Основи інформаційних технологій з елементами англійської мови» та «ПТМ з елементами англійської мови» (Випуск 3. Протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017)ВІТАРТАС Людмила Володимирівна
21Гурток «ПТМ з елементами англійської мови «Smile»Навчальна програма з позашкільної освіти «ПТМ з елементами англійської мови» (Випуск 3) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017)ЗАХАРЧУК Ольга Миколаївна
22Гурток «Початкове технічне моделювання»Навчальна програма «Початкове технічне моделювання» (Випуск 4) (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист 07.10.2019 № 1/11-8872)КАСЯНЧИК Віра Володимирівна
23Гурток художньо-технічної творчості «Оберіг»Навчальна програма виготовлення іграшок-сувенірів. (Випуск 2. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4658)КОЗАКЕВИЧ Тетяна Мирославівна
24Гурток художньо-технічної творчості «Іграшка-сувенір»Навчальна програма виготовлення іграшок-сувенірів. (Випуск 2. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 1/11-4658)САЧУК Алла Костянтинівна
Соціально-реабілітаційний напрям
25Гурток для старшокласників «Пізнай себе»Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму «Пізнай себе» (протокол засідання науково-методичної ради управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради № 1 від 05.09.2019)ЛОПУГА Наталія Феодосіївна
26Гурток «Краса здоров’я»Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму гуртка «Краса здоров’я» (протокол засідання науково-методичної ради управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради № 1 від 05.09.2019)МОМОТЮК Олеся Михайлівна
27Гурток «Учнівське самоврядування»Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму «Лідер у тобі» (Схвалено науково-методичною радою управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради (протокол № 1 від 04.09.2020)СТАДНИК Олена Миколаївна
28Гурток «Ранній розвиток дитини»Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму «Ранній розвиток дитини» (протокол засідання науково-методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  № 2 від 22.05.2020)СТОЛЯРЕЦЬ Ірина Миколаївна
29Гурток «Основи журналістики»Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму «Основи журналістики» (протокол засідання науково-методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  № 2 від 22.05.2020)ЯРОШИК Лариса Анатоліївна

9. Тривалість занять у закладі

Тривалість одного заняття в БДЮТ визначається навчальним планом і навчальними програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців:

віком від 3 до 6 років – 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

старшого віку – 45 хвилин (40 хвилин – на період карантину).

Перерви між заняттями вважаються робочим часом керівників гуртків.

10. Загальний обсяг навчального навантаження

Загальний обсяг навчального навантаження визначається напрямом позашкільної освтіи та рівнем творчого об’єднання, допустимим навантаженням для різних вікових категорій та відображається в навчальних планах і програмах.

Навчальний план БДЮТ містить цілісне уявлення про зміст, структуру, кількість годин за напрмяом позашкільної освіти та роком навчання, з врахуванням гранично допустимого тижневого навантаження для здобувачів позашкільної освіти. (ДОДАТОК)

11. Очікувані результати навчання здобувачів позашкільної освіти (ключові компетентності здобувачів освіти)

Очікувані результати навчання здобувачів позашкільної освіти відображені в навчальних програмах з позашкільної освіти, в яких і конкретизовані очікуваний результат як формування компетентностей.

БДЮТ здійснює освітню діяльність, спрямовану на розвиток здібностей дітей та учнівської молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичного виховання, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, інших складових компетентностей, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

Пізнавальні компетентності передбачають оволодіння поняттями та знаннями з різних галузей знань; основ характеристики явищ і процесів суспільного життя; набуття знань морально-психологічних якостей, способів організації змістовного дозвілля.

Практичні компетентності передбачають формування різноманітних техніко-технологічних вмінь і навичок, здатності реалізовувати та захищати свої права, орієнтуватися в соціальних відносинах, встановлювати зв’язки між подіями і явищами, формулювати, висловлювати та доводити власну думку, позицію.

Творчі компетентності передбачають набуття досвіду власної творчої діяльності з різних галузей знань, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; розвиток дослідницьких здібностей, системного, просторового та логічного мислення, уяви, фантазії; потреби у творчій самореалізації та духовному вдосконаленні.

Соціальні компетентності орієнтовані на досягнення високого рівня освіченості та вихованості; емоційний, фізичний, інтелектуальний розвиток; формування позитивних особистісних якостей (самостійність, наполегливість, працьовитість  тощо), ціннісного ставлення до себе та інших, вміння працювати в колективі; розвиток здатності до професійного самовизначення; творчого становлення; формування громадянської поведінки, патріотизму.

Такі ключові компетентності як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися на заняттях гуртків усіх напрямів. Їх виокремлення спрямоване на формування в дітей та учнівської молоді здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів. Усе це необхідно враховувати при формуванні освітнього середовища у закладі позашкільної освіти. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню у вихованців уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Компетентності, здобуті за програмами позашкільної освіти, враховуються та визначаються на відповідному рівні освіти.

12. Прикінцеві положення

Освітня програма Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської місьокї ради Рівненської області складена на виконання Закону України «Про освіту», статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту», рішення педагогічної ради Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області, з метою впровадження Державного стандарту, визначення напрямів діяльності та цільових орієнтирів освітнього процесу у 2021-2022 навчальному році.